വീക്ഷണം s]klm æªmSnsâ _enbÀ¸Ww ]gb \nba¯nÂ

s]klm æªmSnsâ _enbÀ¸Ww ]gb \nba¯nÂ

s]klm s]cq\mfnt\mSë_Ôn¨v \mep NS§pIfmWv {][m\ambpÅXv. tbiphnsâ injy³amêamsbm¯pÅ A´y A¯mgw, injy³amêsS ]mZ§Ä IgpIn tbip amXrI Im«nbXv, KÕta³ tXm«¯nse tbiphnsâ {]mÀY\, bqZmkv...

March 31 2015 / No comment / Read More »
]c-kv]c kvt\l-¯nsâ ImÂI-gp-IÂ ip{iqj

]c-kv]c kvt\l-¯nsâ ImÂI-gp-IÂ ip{iqj

2009 G{]n 23 hymgmgvN sagp-th-en tZhm-e-b-¯n ImÂI-gp-IÄ ip{iq-jm-th-f-bn ^m. tUm. tPm¬ tXmakv Icn§m«nÂ- \S¯nb {]kwKw þþX¿mdm¡nbXv tPmÀPv Xg¡c hn\-b-¯n-sâbpw Xmgvabp-sSbpw...

March 31 2015 / No comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

skâv t]mÄkv k½À sht¡-j³ ss__nÄ ¢mÊv G{]n 20 apXÂ

amth-en-¡c: FÃm hÀjhpw a²y-th-\ Ah-[n-¡m-e¯v amth-en-¡c skâv t]mÄkv anj³ skâ-dn h¨v \S-¯n-h-cp¶ ss__nÄ ¢mÊnsâ 61-þmaXv kt½-f\w 2015 G{]n 20 apXÂ...

Mar 31 2015 / No comment / Read More »

{Xnh-Õc Unt¹mam tImgvkn-te¡v At]-£-IÄ £Wn-¡p¶p

amth-en-¡c skâvt]mÄkv anj³ s{Sbn-\nwKv skâ-dn \S-¯-s¸-Sp¶ {Xnh-Õc Unt¹mam tImgvkn-te¡v At]-£-IÄ £Wn-ç-ì. +2 ]mÊm-b-hêw ssZhnI ip{iq-j-bn XÂ]-c-ê-amb bphm-¡Ä¡v At]-£n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. k\ymk B{i-a-§Ä...

Mar 31 2015 / No comment / Read More »

ZpxJshÅnbmgvN \akvImcw samss_Â B¸v ]pd¯nd¡n

tImgnt¡mSv:ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS ZpxJshÅnbmgvN {]`mXw apX I_dS¡w hsc AS§nb \akvImc¯nsâ samss_ B¸v amÀ¨v 19þ\v ]pd¯nd¡n. tImgnt¡mSv ta¡mhnepÅ sPbvk¬ tP¡_mWv sUhe¸À. Cu B¸nsâ {]tXyIX KoX§tfmsSm¸w...

Mar 30 2015 / No comment / Read More »

jmÀP skâv {KntKmdntbmkv CShIbn Iãmë`h hcmNcW¯n\v XpS¡ambn

jmÀP: skâv {KntKmdntbmkv HmÀ¯tUmIvkv CShIbnse Hmim\ s]ê¶mÄ ip{iqjIÄ¡v sNss¶ `{Zmk\m²y£³ tUm. bqlmt\m³ amÀ ZnbkvtImtdmkv sa{Xmt¸meo¯m apJyImÀanI\mbn. CShIhnImcn ^m. bmt¡m_v, klhnImcn ^m. APn...

Mar 30 2015 / No comment / Read More »

A_pZm_n skâv tPmÀPv I¯o{Uen Hmim\ s]cp¶mÄ

A_pZm_n: DbnÀ¸v s]ê¶mÄ hsc \o­p\nÂç¶ ]oUmë`h hmc¯nsâ apt¶mSnbmbn A_pZm_n skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv I¯o{Uen Hmim\ s]ê¶mÄ BtLmjn¨p. IgpX¸pd¯v tbip{InkvXp \S¯nb tbêitew...

Mar 29 2015 / No comment / Read More »
സഭാ skâv t]mÄkv k½À sht¡-j³ ss__nÄ ¢mÊv G{]n 20 apXÂ

skâv t]mÄkv k½À sht¡-j³ ss__nÄ ¢mÊv G{]n 20 apXÂ

amth-en-¡c: FÃm hÀjhpw a²y-th-\ Ah-[n-¡m-e¯v amth-en-¡c skâv t]mÄkv anj³ skâ-dn h¨v \S-¯n-h-cp¶ ss__nÄ ¢mÊnsâ 61-þmaXv...

Mar 31, 2015 / More »
ഭദ്രാസനം amÀ \ns¡mtfmthmkv ImtXmen¡m Zn\mNcW¯në t\XrXzw \ÂIn

amÀ \ns¡mtfmthmkv ImtXmen¡m Zn\mNcW¯në t\XrXzw \ÂIn

\}tbmÀ¡v: amÀ¨v 22þ\v t\mÀ¯vþCuÌv Atacn¡³ `{Zmk\¯nse FÃm ]ÅnIfpw ImtXmen¡m Zn\mNcWw \S¯n. t\mÀ¯vþCuÌv Atacn¡³ `{Zmk\m²y£³ kJdnbm...

Mar 25, 2015 / More »
ഇടവക jmÀP skâv {KntKmdntbmkv CShIbn Iãmë`h hcmNcW¯n\v XpS¡ambn

jmÀP skâv {KntKmdntbmkv CShIbn Iãmë`h hcmNcW¯n\v XpS¡ambn

jmÀP: skâv {KntKmdntbmkv HmÀ¯tUmIvkv CShIbnse Hmim\ s]ê¶mÄ ip{iqjIÄ¡v sNss¶ `{Zmk\m²y£³ tUm. bqlmt\m³ amÀ ZnbkvtImtdmkv sa{Xmt¸meo¯m apJyImÀanI\mbn. CShIhnImcn...

Mar 30, 2015 / More »
ലോകം ssh.Fw.kn.F. AhmÀUv tPm¬k¬ Io¸Ån¡v

ssh.Fw.kn.F. AhmÀUv tPm¬k¬ Io¸Ån¡v

XnêhÃm: `mcX ssh.Fw.kn.F.bpsS itXm¯c cPX Pq_nenbpsS `mKambn GÀs¸Sp¯nb kÀ. tPmÀÖv hneywkv cmPym´c bq¯v AhmÀUv tPm¬k¬...

Mar 7, 2015 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 5 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.