വീക്ഷണം aëjykvt\l¯n\v C¶v k]vXXn

aëjykvt\l¯n\v C¶v k]vXXn

ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS henb CSb³ ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhmív FfnabpsS hgnbn C¶v Fgp]Xmw ]nd¶mÄ. HutZymKnI Bhiy§Ä¡mbn bpFknse¯nb...

August 30 2016 / No comment / Read More »
PohnX hnip-²n-bp-sSbpw \nÝ-b-ZmÀUy-¯n-sâbpw BÄcq]-ambn ]. ]nXm-hv

PohnX hnip-²n-bp-sSbpw \nÝ-b-ZmÀUy-¯n-sâbpw BÄcq]-ambn ]. ]nXm-hv

]uckvXy ImtXm-en-¡mbpw `mc-X-¯nsâ ]m{Xn-bÀ¡okpw ae-¦c sa{Xm-t¸m-eo-¯m-bp-ambn ]. amÀt¯m½m Çolm-bpsS knwlm-k-\-¯n `mKy-tamsS hmW-cp-fp¶ ]. _tÊ-en-tbmkv amÀt¯m½m ]ueqkv ZznXo-b³ _mh Xncp-a-\-Êp-sIm­v k]vX-Xn-bpsS...

August 30 2016 / No comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

BßobXbpsS icnZqc¯nÂ; ImtXmen¡m _mhmív Cì k]vXXn

GIm´Xbpw [ym\hpw Cãs¸Sp¶ k`m tae[y£\mWv ]cnip² _tkentbmkv ]utemkv ZzoXob³ ImtXmen¡m _mh. ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`sb \bnç¶ XncçIÄ¡nSbnepw _mh ]Xnhmbn Rmenbmægn amÀ...

Aug 30 2016 / No comment / Read More »

a§mcw skâv tacokv ]Ån kphÀW Pq_nen DZvLmS\w sk]väw_À 4þ\v

]¯\wXn«: tIm¶n a§mcw skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån kphÀWPq_nen DZvLmS\hpw s]ê¶mfpw F«pt\m¼mNcWhpw sk]väw_À H¶v apX F«v hsc \Sçw. Znhkhpw cmhnse Ggn\v...

Aug 29 2016 / No comment / Read More »

ImtXmen¡m _mhmív Atacn¡³ {]knUâv P·Zn\miwkIÄ t\Àì ktµiw Ab¨p

\yqtbmÀ¡v : 2016 BKÌv 30þ\v 70þmw P·Zn\amtLmjnç¶ ae¦c k`bpsS ]cam²y£³ ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhmív Atacn¡³ {]knUâv P·Zn\miwkIÄ t\Àì....

Aug 29 2016 / No comment / Read More »

bphP\ {]Øm\w sImÃw `{Zmk\w tXhe¡c {Kq¸v kt½f\w DZvLmS\w sNbvXp

Iê\mK¸Ån: Xgh skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv henb]Ånbn \S¶ bphP\ {]Øm\w sImÃw `{Zmk\w tXhe¡c {Kq¸v kt½f\w `{Zmka sa{Xmt¸meo¯m kJdnbmkv amÀ At´mWntbmkv DZvLmS\w sNbvXp....

Aug 29 2016 / No comment / Read More »

ss__nÄ aebmfw hnhÀ¯\¯n ]pent¡m«n amÀ Znh¶mkntbmkv H¶ma³ apJy ]¦v hln¨p

Im«Im¼mÂ: ss__nÄ aebmf¯nteç hnhÀ¯\w sN¿p¶Xn apJy ]¦v hln¨bmfmWv ]pent¡m«n tPmk^v amÀ Znh¶mkntbmkv H¶ma³ F¶v Ncn{X skan\mdn A`n{]mbapbÀì. tPmk^v amÀ Znh¶mkntbmkpw Imbwæfw...

Aug 29 2016 / No comment / Read More »
സഭാ ImtXmen¡m _mhmív Atacn¡³ {]knUâv P·Zn\miwkIÄ t\Àì ktµiw Ab¨p

ImtXmen¡m _mhmív Atacn¡³ {]knUâv P·Zn\miwkIÄ t\Àì ktµiw Ab¨p

\yqtbmÀ¡v : 2016 BKÌv 30þ\v 70þmw P·Zn\amtLmjnç¶ ae¦c k`bpsS ]cam²y£³ ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m...

Aug 29, 2016 / More »
ഭദ്രാസനം bphP\ {]Øm\w sImÃw `{Zmk\w tXhe¡c {Kq¸v kt½f\w DZvLmS\w sNbvXp

bphP\ {]Øm\w sImÃw `{Zmk\w tXhe¡c {Kq¸v kt½f\w DZvLmS\w sNbvXp

Iê\mK¸Ån: Xgh skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv henb]Ånbn \S¶ bphP\ {]Øm\w sImÃw `{Zmk\w tXhe¡c {Kq¸v kt½f\w `{Zmka sa{Xmt¸meo¯m...

Aug 29, 2016 / More »
ഇടവക a§mcw skâv tacokv ]Ån kphÀW Pq_nen DZvLmS\w sk]väw_À 4þ\v

a§mcw skâv tacokv ]Ån kphÀW Pq_nen DZvLmS\w sk]väw_À 4þ\v

]¯\wXn«: tIm¶n a§mcw skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån kphÀWPq_nen DZvLmS\hpw s]ê¶mfpw F«pt\m¼mNcWhpw sk]väw_À H¶v apX F«v...

Aug 29, 2016 / More »
ലോകം tIcfm Iu¬kn Hm^v NÀ¨knë ]pXnb `mchmlnIÄ

tIcfm Iu¬kn Hm^v NÀ¨knë ]pXnb `mchmlnIÄ

sI.kn.kn. {]knUâv tUm. K{_ntb amÀ {KotKmdntbmkv sa{Xms¸men¯ A[y£X hln¨p. kt½f\¯n 2016þ2019þteçÅ ]pXnb `cWkanXnsb Akw»n sXcsªSp¯p. ]pXnb {]knUâmbn tUm.KohÀKokv amÀ...

Aug 27, 2016 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 78 comments / Read More »
Advertisement CLICK HERE
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.