വീക്ഷണം ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`ímbn \ap¡v F´n\v DWcWw?

ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`ímbn \ap¡v F´n\v DWcWw?

koäv NÀ¨Ifpw {Kq¸v hnhmZ§fpw Btcm]W {]Xymtcm]W§fpw \ndbp¶ Hê XncsªSp¸v ImewIqSn BKXambn. P\m[n]Xy aqey¯n hnizknç¶ ]uc\v XncsªSp¸pIÄ Ahkc¯nsâXpw {]XnIcW¯nsâXpamWv. kzX{´ `mcX¯nsâ...

April 23 2016 / 11 comments / Read More »
GXp ap¶-Wn-bm-bmepw F´psIm­v \½psS Bfp-Isf Iê-XWw?

GXp ap¶-Wn-bm-bmepw F´psIm­v \½psS Bfp-Isf Iê-XWw?

“tIcf \nb-a-k-`-bn-te-¡p-ff sXc-sª-Sp-¸p-s\-¡p-dn¨v FÃm kap-Zmb kwL-S-\-Ifpw A`n-{]mbw tcJ-s¸-Sp-¯p¶ Ime-am-Wv. AXv Ct¸mÄ am{X-aà ap³]pw D­m-bn-«p­v. HmÀ¯-tUmIvkv k`mwK-§-fm-b-h-cpsS hnP-b-¯n-\mbn B{K-ln-¡p-Ibpw {]mÀ°n-¡bpw sN¿p¶p...

April 23 2016 / 14 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

KohÀKokv klZmbpsS s]ê¶mfmtLmj§Ä CShIIfnÂ

tIm«bw: G{]n 23 apX hnip² KohÀKokv klZmbpsS \ma¯nepÅ ]ÅnIfn s]ê¶mfmtLmj§Ä Bcw`n¨p. s]ê¶mfp IqSmëw s]ê¶mfq«mëw dmkbn ]è tNcmëw s]ê¶mÄ t\À¨ IgnçhmëapÅ...

May 1 2016 / No comment / Read More »

Nµ\¸Ån ]Ån s]ê¶mfnë XpS¡ambn; {][m\ s]ê¶mÄ Ggnëw F«nëw

]¯\wXn«: BtKmf XoÀYmS\tI{µhpw hn. KohÀKokv klZmbpsS Xnêtijn¸v {]XnjvTn¨ncnç¶Xpamb Nµ\¸Ån skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv henb ]Ån s]ê¶mÄ Ggnëw F«nëw \Sçw. G{]n 30...

May 1 2016 / No comment / Read More »

sN§¶qÀ `{Zmk\ aÀ¯adnbw kamPw {]hÀ¯t\mZvLmS\w \S¯n

sN§¶qÀ: hnhn[ IÀa aÞe§fn kv{Xokaqlw ISìhtc­Xp ImeL«¯nsâ BhiyamsW¶v amÀ A¯\mkntbmkv. AJne ae¦c aÀ¯adnbw kamPw `{Zmk\ {]hÀ¯\§fpsS DZvLmS\w \nÀhln¨p kwkmcnçIbmbnêì sN§¶qÀ `{Zmk\m²y£³...

May 1 2016 / No comment / Read More »

]pXp¸Ån s]ê¶mÄ hntijw: aÀ¯adnbw kamPw hmÀjnIw Xn¦fmgvN

tIm«bw: aÀ¯adnbw kamPw hmÀjnIw Xn¦fmgvN 10 apX Hìhsc ]pXp¸Ån skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv ]Ånbn sshkv {]knUâv ^m. hn.Fw. G{_lmw hmgíensâ A[y£Xbn \Sçsaì...

Apr 30 2016 / No comment / Read More »

kmdm½ G{_lmw \}tbmÀ¡nse tdm¡vemân \ncymXbmbn

\}tbmÀ¡v: hSticn¡c IeZn¡m«n sI.C. G{_lmansâ `mcy kmdm½ G{_lmw (A½nWnþ77) G{]n 29þë shÅnbmgvN \ncymXbmbn. ]tcX I\I¸ew hSt¡S¯v æSpw_mwKamWv. tbmt¦gvkv skâv tXmakv...

Apr 30 2016 / No comment / Read More »
സഭാ ]pXp¸Ån s]ê¶mÄ hntijw: aÀ¯adnbw kamPw hmÀjnIw Xn¦fmgvN

]pXp¸Ån s]ê¶mÄ hntijw: aÀ¯adnbw kamPw hmÀjnIw Xn¦fmgvN

tIm«bw: aÀ¯adnbw kamPw hmÀjnIw Xn¦fmgvN 10 apX Hìhsc ]pXp¸Ån skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv ]Ånbn sshkv {]knUâv ^m....

Apr 30, 2016 / More »
ഭദ്രാസനം sN§¶qÀ `{Zmk\ aÀ¯adnbw kamPw {]hÀ¯t\mZvLmS\w \S¯n

sN§¶qÀ `{Zmk\ aÀ¯adnbw kamPw {]hÀ¯t\mZvLmS\w \S¯n

sN§¶qÀ: hnhn[ IÀa aÞe§fn kv{Xokaqlw ISìhtc­Xp ImeL«¯nsâ BhiyamsW¶v amÀ A¯\mkntbmkv. AJne ae¦c aÀ¯adnbw kamPw `{Zmk\ {]hÀ¯\§fpsS...

May 1, 2016 / More »
ഇടവക KohÀKokv klZmbpsS s]ê¶mfmtLmj§Ä CShIIfnÂ

KohÀKokv klZmbpsS s]ê¶mfmtLmj§Ä CShIIfnÂ

tIm«bw: G{]n 23 apX hnip² KohÀKokv klZmbpsS \ma¯nepÅ ]ÅnIfn s]ê¶mfmtLmj§Ä Bcw`n¨p. s]ê¶mfp IqSmëw s]ê¶mfq«mëw dmkbnÂ...

May 1, 2016 / More »
ലോകം tbiphnsâ IÃdbn \nìw e`n¨ XnêI¨bpw Xqhmebpw Htc icoc¯n D]tbmKn¨Xv

tbiphnsâ IÃdbn \nìw e`n¨ XnêI¨bpw Xqhmebpw Htc icoc¯n D]tbmKn¨Xv

tbip{InkvXp D°m\w sNbvXXnë tijw, iq\yamb IÃdbn \nìw AhnSps¯ icocw s]mXnbm³ D]tbmKn¨ncn¶ I¨bpw Xebn sI«nbncn¶ Xphmebpw...

Apr 15, 2016 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 30 comments / Read More »
Advertisement CLICK HERE
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.