വീക്ഷണം {]o skan\mcn PohnXw sshZnIhr¯n¡v Bhiytam ……?

{]o skan\mcn PohnXw sshZnIhr¯n¡v Bhiytam ……?

sshZnI hr¯n s{]m^jW ^oÂUv Bbn I­p tPmenbpw ]Whpw AXymhiyw \à Npäp]mSpw tamln¨p skan\mcnbn `mhn PohnXw tXSn hê¶ BfpIÄ æanªp IqSpì....

October 28 2014 / 9 comments / Read More »
BtcmKy]camb PohnX¯n\v æ¼kmcw Hê kXytam?

BtcmKy]camb PohnX¯n\v æ¼kmcw Hê kXytam?

B[p\nI aëjy imcocnI tcmK§tf¡mÄ IqSpX {]bmkw Aë`hnç¶Xv am\knI _p²nap«pI ImcWw BWv. imk{kvX¯nsâ AXnthKamb hf¨bpw B[p\nI am[ya§fpsS AXn{]kchpw Cì km[mcW aëjysâ...

October 27 2014 / 3 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

UmfÊv skâv {KntKmdntbmkv CShI HmÀ½s¸ê¶mfpw I¬sh³jëw

UmfÊv, (sSIvkmkv): KmÀeâv skâ v {KntKmdntbmkv HmÀ¯tUmIvkv CShIbn ae¦cbpsS {]Jym]nX ]cnip²³ ]êae amÀ {KntKmdntbmkv Xnêta\nbpsS 112 þmw aXv HmÀ½s¸ê¶mfpw CShI I¬sh³jëw...

Oct 31 2014 / No comment / Read More »

dnbmZnse tIm¬{KntKjëIfpsS [ym\tbmKw \msf

dnbmZv: ae¦c HmÀ¯tUmkv k`bpsS dnbmZnse tIm¬{KntKjëIfpsS GIoIrX `cWkwhn[m\amb Fw.Hm.kn dnbmZnsâ t\XrXz¯n HtÎm_À 31 shÅn cmhnse 9 apX 1 aWn hsc [ym\tbmKw \S¯pì....

Oct 30 2014 / No comment / Read More »

Umfkv Gcnbm aÀ¯adnbw Smeâv tjm \hw_À 28\v

Umfkv: Umfkv Gcnb HmÀ¯tUmIvkv aÀ¯adnbw h\nXm kamP¯nsâ Smeâv tjm \hw_À 28, shÅnbmgvN sshIn«v 6 aWn¡v Umfkv henb]Ån HmUntämdnb¯n \Sçw. ku¯v-shkvdv...

Oct 29 2014 / No comment / Read More »

k\ymknamÀ kaql at²y {]hÀ¯nt¡­hÀ: KpêcXv\w Úm\ X]kzn

]êae: k\ymknamÀ kaql¯n\v Znimt_m[w \ÂIn kaql at²y {]hÀ¯nt¡­hcmsW¶v kzman KpêcXv\w Úm\ X]kzn ]dªp. ]cpip² ]cpae Xncpta\nbpsS 112-mw HmÀas¸cp¶mfnt\mSv A\p_Ôn¨v \S¶...

Oct 28 2014 / No comment / Read More »

sshZnI skan\mcn 2015 _m¨nteçÅ At]£IÄ £Wnçì

tIm«bw: HmÀ¯tUmIvkv sshZnI skan\mcn 2015 _m¨nteçÅ At]£IÄ £Wnçì. AwKoIrX kÀÆIemimeIfn \nìÅ _nêZ[mcnIfpw ssZhhnfnbpapÅ HmÀ¯tUmIvkv bphm¡Ä¡v At]£n¡mw. ]qcn¸n¨ At]£m t^md§Ä 2014...

Oct 28 2014 / No comment / Read More »
സഭാ k\ymknamÀ kaql at²y {]hÀ¯nt¡­hÀ: KpêcXv\w Úm\ X]kzn

k\ymknamÀ kaql at²y {]hÀ¯nt¡­hÀ: KpêcXv\w Úm\ X]kzn

]êae: k\ymknamÀ kaql¯n\v Znimt_m[w \ÂIn kaql at²y {]hÀ¯nt¡­hcmsW¶v kzman KpêcXv\w Úm\ X]kzn ]dªp. ]cpip² ]cpae...

Oct 28, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം Umfkv Gcnbm aÀ¯adnbw Smeâv tjm \hw_À 28\v

Umfkv Gcnbm aÀ¯adnbw Smeâv tjm \hw_À 28\v

Umfkv: Umfkv Gcnb HmÀ¯tUmIvkv aÀ¯adnbw h\nXm kamP¯nsâ Smeâv tjm \hw_À 28, shÅnbmgvN sshIn«v 6 aWn¡v...

Oct 29, 2014 / More »
ഇടവക UmfÊv skâv {KntKmdntbmkv CShI HmÀ½s¸ê¶mfpw I¬sh³jëw

UmfÊv skâv {KntKmdntbmkv CShI HmÀ½s¸ê¶mfpw I¬sh³jëw

UmfÊv, (sSIvkmkv): KmÀeâv skâ v {KntKmdntbmkv HmÀ¯tUmIvkv CShIbn ae¦cbpsS {]Jym]nX ]cnip²³ ]êae amÀ {KntKmdntbmkv Xnêta\nbpsS 112...

Oct 31, 2014 / More »
ലോകം tPmWn eqt¡mkv, cm[mIrjvW³ C´y {]kv¢ºv am[ya{io

tPmWn eqt¡mkv, cm[mIrjvW³ C´y {]kv¢ºv am[ya{io

\}tbmÀ¡v: Xmftaf§Ä¡v ImtXmÀ¡p¶ aebmf¯n\v Zriyhnkva§Ä k½m \n¨hÀ¡mWv C¡pdn C´y {]kv¢ºv Hm^v t\mÀ¯v Atacn¡bpsS am[ya{io ]pckvImcw....

Oct 18, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

`mc-Xob Kpcp-]-c-¼-cbpw ]cp-ae Xncp-ta-\nbpw

`mc-Xob Kpcp-]-c-¼-cbpw ]cp-ae Xncp-ta-\nbpwXoÀ°w ]pWy-Ø-e-am-Wv. AS\w bm{X-bm-Wv. ]pWy-Ø-e-t¯-çÅ bm{X-bmWv XoÀ°m-S-\w. `mc-Xob ZÀi-\¯n XoÀ°m-S-\-¯n-ëÅ {]m[m\yw hepXm-Wv. ]m]-]-cn-lm-c-¯nëw ]pWy-¯n-ë-amWv XoÀ°-bm-{X- \-S-¯p-¶-Xv....

Oct 30 2014 / No comment / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.