വീക്ഷണം Hcp Nn{X-¯nsâ ]©-c-PX Pq_nen: IYm-]m-{X-¯nsâ Nc-a-i-Xm-_vZnbpw

Hcp Nn{X-¯nsâ ]©-c-PX Pq_nen: IYm-]m-{X-¯nsâ Nc-a-i-Xm-_vZnbpw

ae¦c \{km-Wn-I-fpsS PmXn-¡p- X-e-h-·m-cn kam-\-X-I-fn-Ãm¯ hyàn-Xz-am-bn-cp¶p ]pen-t¡m-«n amÀ tPmk^v Zoh-¶m-tkymkv A©m-a³ ae-¦c sa{Xm-t¸m-eo-¯m-bp-tS-Xv. \{kmWn ]cn-jsb hmKvZ¯ I\m-\n-tebv¡p \bn¨ B alm-\p-`m-hsâ...

August 20 2014 / No comment / Read More »
ImtXmen¡m _mhmbpsS Atacn¡³ ssÇlnI kµÀi\hpw k`mw-K-§-fpsS D¯-c-hm-Zn-¯hpw

ImtXmen¡m _mhmbpsS Atacn¡³ ssÇlnI kµÀi\hpw k`mw-K-§-fpsS D¯-c-hm-Zn-¯hpw

1979þ Øm]nXamb Atacn¡³ `{Zmk\§fnte¡v ImtXmen¡m \n[n tiJcWhpambn _Ôs¸«v k`bpsS ]cam²y£³ ]cnip² ImtXmen¡m _mhm t\cn«v Fgp¶ÅpIbmWv Cu sk]väw_dnÂ. Cê `{Zmk\§fnepw c­p...

August 16 2014 / 3 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

IÀt½Â Zbdm vskâv Ub\ojykv dn{Soäv skâdn\v C¶v \mep hbÊv

I­\mSv: ae¦c HmÀ¯tUmIvkv kpdnbm\n k`bpsS anj³ {]Øm\amb Éo_mZmk kaqlw BØm\amb I­\mSv IÀt½Â Zbdmbn ]cnip² h«tÈcn Xnêta\nbpsS \ma¯n Øm]nXambn«pÅ skâv Ub\ojykv dn{Soäv...

Aug 22 2014 / No comment / Read More »

anj kbnÀ ]cnip² ImtXmen¡m _mhmsb kµÀin¨p

tIm«bw: AJne temIk`m I¬kn anUn CuÌv A^tbgvkv FIvknI}«ohv sk{I«dnbpw e_t\m\nse _ea­v thZimk{kvX ]T\ tI{µ s{]m^kdpamb tUm. anj skbnÀ tZhtemI¯v ]cnip²...

Aug 22 2014 / 1 comment / Read More »

_mly tIcf `{Zmk\§fnse sshZnIêsS tIm¬{^³kn\v Al½Zm_mZn kam]n¨p

Al½Zm_mZv: _mly tIcf `{Zmk\§fnse sshZnIêsS ZznhÕc tIm¬{^³kn\v Al½Zm_mZn kam]\ambn. BKÌv 19 sNmÆmgvN apX 21 hymgw hsc \S¶ BdmaXv tIm¬{^³knsâ Nn´m...

Aug 21 2014 / No comment / Read More »

Fw. C. CSpçf tImÀþF¸nkvtIm¸mbpsS kwkvImcw i\nbmgvN \yqtbmÀ¡nÂ

^vtfmdnU: ae¦c³ HmÀt¯mtUmIvkv k`bpsS Atacn¡ `{Zmk\¯nse BZyIme sshZnIëw, {]¡m\w skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv henb ]Ån CShImwKhpamb ZnhwKX\mb ap«mWnbn Fw.C. CSpçf tImÀþF¸nkvtIm¸m...

Aug 21 2014 / No comment / Read More »

kwbpà HmÀ¯tUmIvkv I¬h³j³ t^vemd ]mÀ¡nÂ

\}tbmÀ¡v: Iu¬kn Hm^v C´y³ HmÀ¯tUmIvkv NÀ¨knsâ B`napJy¯n kwbpà HmÀ¯tUmIvkv I¬h³j³ sk]väw_À 5, 6, 7 (shffn, i\n, RmbÀ) XnbXnIfn t^vemd ]mÀ¡n sh¨v \S¯pì....

Aug 21 2014 / No comment / Read More »
സഭാ IÀt½Â Zbdm vskâv Ub\ojykv dn{Soäv skâdn\v C¶v \mep hbÊv

IÀt½Â Zbdm vskâv Ub\ojykv dn{Soäv skâdn\v C¶v \mep hbÊv

I­\mSv: ae¦c HmÀ¯tUmIvkv kpdnbm\n k`bpsS anj³ {]Øm\amb Éo_mZmk kaqlw BØm\amb I­\mSv IÀt½Â Zbdmbn ]cnip² h«tÈcn Xnêta\nbpsS...

Aug 22, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം _mly tIcf `{Zmk\§fnse sshZnIêsS tIm¬{^³kn\v Al½Zm_mZn kam]n¨p

_mly tIcf `{Zmk\§fnse sshZnIêsS tIm¬{^³kn\v Al½Zm_mZn kam]n¨p

Al½Zm_mZv: _mly tIcf `{Zmk\§fnse sshZnIêsS ZznhÕc tIm¬{^³kn\v Al½Zm_mZn kam]\ambn. BKÌv 19 sNmÆmgvN apX 21 hymgw...

Aug 21, 2014 / More »
ഇടവക sNdnb\mSv skâv tPmÀPv ]Ån h{P Pq_nen 28 apX 

sNdnb\mSv skâv tPmÀPv ]Ån h{P Pq_nen 28 apX 

sN§¶qÀ: sNdnb\mSv skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv ]ÅnbpsS Hê hÀjw \o­p \nÂç¶ h{P Pq_nen BtLmj§Ä¡v 28þë XpS¡amæw....

Aug 20, 2014 / More »
ലോകം ^m AeIvkm­À æcy³ bp.Fkv s]mXp`cW hn`mKw U]|«n AUvan\n{kvSäÀ

^m AeIvkm­À æcy³ bp.Fkv s]mXp`cW hn`mKw U]|«n AUvan\n{kvSäÀ

hmjnMvS¬ Unkn: bpFkv  Kh¬saâvv  sshUv t]mfnkn sU]}«n AUvan\nkvt{Sädmbn lcn¸mSv ]Ån¸m«v ISbv¡Â æSpw_mwKw ^m. AeIvkm­À sP...

Aug 19, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

kzmÀ°XtbmsS A_²§Ä {]Ncn¸n¡êXv

kzmÀ°XtbmsS A_²§Ä {]Ncn¸n¡êXvXnêh\´]pcw `{Zmk\¯nsâ tUm. K{_ntb amÀ {KntKmdntbmkv ]cnip² kp¶ltZmknë kaÀ¸nçIbpw ]n¶oSv Nne {]kn²oIcW§Ä hgn hmb\¡mÀ¡v e`yamçIbpw...

Aug 6 2014 / 59 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.