വീക്ഷണം 1889-þse tdmb tImS-Xn-hn[n: BtLmjn-¡m³ F´n-cn-¡p¶p?

1889-þse tdmb tImS-Xn-hn[n: BtLmjn-¡m³ F´n-cn-¡p¶p?

ae¦c sa{Xmt¸m-eo¯m Bbn-cp¶ ]me-¡p-¶¯v amÀ amXyqkv A¯m-\m-tkym-kv 1877-þ ImewsNbvX-Xn-t\-¯p-SÀ¶v B Øm\-¯nsâ ]n´p-SÀ¨m-h-Im-i-¯-¸än D­mb knhn hyh-lm-c-¯nsâ A´nahn[n-bmWv 1889-þse tdmbÂtImÀ«p-hn[n F¶v k`m-N-cn-{X-¯nÂ...

July 11 2014 / 31 comments / Read More »
ae¦c sa{Xmt¸meo¯mbpsS Øm\t¯çdn¨v ]êae Xnêta\n tImSXnbn \ÂInb samgn

ae¦c sa{Xmt¸meo¯mbpsS Øm\t¯çdn¨v ]êae Xnêta\n tImSXnbn \ÂInb samgn

amÀ {KntKmdntbmkv: Fs¶ hmgn¨Xn\v ap¼v \ncWw CS-h-Iív X\n-s¨mê sa{Xm³ D­m-bn-ê¶Xmbn Adn-hnÃ. ae-bm-f-¯n\v BI-am\w Hê sa{Xm-\m-Wé­m-bn-ê¶-Xv. ae¦cs¡Ãmw A[n-Im-c-apÅ B sa{Xmsâ Iogn-emWv...

July 11 2014 / 3 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

elcn hnê² {]NmcWw kPoham¡m³ amthen¡c `{Zmk\w

amthen¡c: elcn hnê² {]NmcW {]hÀ¯\§Ä kPoham¡m³ HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS amthen¡c `{Zmk\ sshZnI tbmK¯n Xoêam\w. aZyw æSpw_t¯bpw kaqls¯bpw XIÀç¶ coXnbnteçhym]Iambncnç¶ kmlNcy¯nemWv CShI Xe§fnÂ...

Jul 22 2014 / No comment / Read More »

^m. Sn. Fw.æcymt¡mkv d¼m³ A´cn¨p

]¯\m]pcw au­v Xmt_mÀ ZbdwKambnê¶ ^m. Sn. Fw.æcymt¡mkv d¼m³ A´cn¨p.kwkvImcw ]n¶oSv. {_ÒhmÀ skâv tacokv I¯o{U DĸsS `{Zmk\¯nse \nch[n ]ÅnIfn Sn. Fw.æcymt¡mkv d¼m³...

Jul 22 2014 / No comment / Read More »

amÀ ]t¡mantbmknsâ 2þmw HmÀas¸ê¶mÄ amthen¡cbnÂ

amthen¡c: amthen¡c `{Zmk\¯nsâ {]Ya sa{Xmt¸meo¯bmbnê¶ ]utemkv amÀ ]t¡mantbmkv sa{Xmt¸meo¯mbpsS c­mw HmÀas¸ê¶mÄ 2014 Pqsse 26 apX BKkvdv 1 hsc amthen¡c sXtbm`h³...

Jul 22 2014 / No comment / Read More »

]mh\ kvacW ]Zbm{X dm¶nbn F¯n; \msf {][m\ s]ê¶mÄ

dm¶n: Xnêh\´]pcw `{Zmk\ sa{Xmt¸meo¯ Bbnê¶ Imew sNbvX KohÀKokv amÀ ZobkvtImdkv sa{Xmt¸meo¯mbpsS ]Xn\©mw HmÀa s]ê\mfnt\mSv Aë_Ôn¨v Xnêh\´]pcw `{Zmk\ bphP\{]Øm\¯nsâ B`napJy¯n Bcw`n¨...

Jul 22 2014 / No comment / Read More »

AJne ae¦c Xe¯n D]\ymkþIznkv aÕc§Ä

A_pZm_n: bphP\{]Øm\w A_pZm_n skâv tPmÀÖv bqWnän³sd B`napJy¯n bphP\{]Øm\w tI{µ t\XrXz¯n³sd klIcWt¯msS AJne ae¦c Xe¯n D]\ymk aÕchpw, Iznkv aÕchpw HmKÌv 9þ\v...

Jul 22 2014 / No comment / Read More »
സഭാ ^m. Sn. Fw.æcymt¡mkv d¼m³ A´cn¨p

^m. Sn. Fw.æcymt¡mkv d¼m³ A´cn¨p

]¯\m]pcw au­v Xmt_mÀ ZbdwKambnê¶ ^m. Sn. Fw.æcymt¡mkv d¼m³ A´cn¨p.kwkvImcw ]n¶oSv. {_ÒhmÀ skâv tacokv I¯o{U DĸsS `{Zmk\¯nse...

Jul 22, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം elcn hnê² {]NmcWw kPoham¡m³ amthen¡c `{Zmk\w

elcn hnê² {]NmcWw kPoham¡m³ amthen¡c `{Zmk\w

amthen¡c: elcn hnê² {]NmcW {]hÀ¯\§Ä kPoham¡m³ HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS amthen¡c `{Zmk\ sshZnI tbmK¯n Xoêam\w. aZyw æSpw_t¯bpw kaqls¯bpw...

Jul 22, 2014 / More »
ഇടവക amthen¡cþIÃpae æcniSnbpsS XmgpIÄ XIÀ¯v tamjWw 

amthen¡cþIÃpae æcniSnbpsS XmgpIÄ XIÀ¯v tamjWw 

amthen¡c: IÃpae skâv {KotKmdntbmkv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån hI æcniSnbpsS {KnÃnsâ XmgpIÄ XIÀ¯p tamjWw. dbnÂth tÌj³þIÃpae tImfPv Pw£³...

Jul 22, 2014 / More »
ലോകം AP]meI·mÀ¡mbn Cu Nn{Xw kaÀ¸nçì

AP]meI·mÀ¡mbn Cu Nn{Xw kaÀ¸nçì

]mhs¸« dºÀ sh«pImcëw Iqen¸Wn¡mcëw Hmt«m¡mcëw FÃpapdnsb A[zm\nç¶ Imip sImSp¯v Adp]Xp e£¯n³sd HuUnbpw _n Fw U»nbphpw...

Jul 9, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

IÃ-d-bv¡Â tXmam I¯-\mcpw ae-bm-×-bn-te¡v ss__nÄ hnhÀ¯\w sNbvX Imbw-Ipfw ^oen-t¸mkv d¼m\pw

IÃ-d-bv¡Â tXmam I¯-\mcpw ae-bm-×-bn-te¡v ss__nÄ hnhÀ¯\w sNbvX  Imbw-Ipfw ^oen-t¸mkv d¼m\pw]Xn-\mdp \qäm-­p-I-fmbn kzX-{´hpw kzÑ-µ-hp-amb Hcp hnizmkw ae-bm-×-bpsS a®n \nÀhn-Lv\w \ne-\n-¶n-cp¶p. hntZ-im-[n-]-Xytam sshtZ-inI ]utcm-ln-Xytam H¶pw ChnsS...

Oct 1 2012 / 3 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.