വീക്ഷണം “]ÀÆX¯në apIfn Xd¨ t]SIw’

“]ÀÆX¯në apIfn Xd¨ t]SIw’

th\ kqcysâ civanIÄ AXnsâ XojvWXbn XpS§nbnê¶nÃ. DjvWcminbpsS L\`mh¯nte¡v Imdnse ssiXy¯n \nìw ImseSp¯p h¨t¸mÄ Xs¶, I®mSn¨nÃpIÄ ]pIaqSnbnêì. AhyàXbpsS aqSenë Xs¶ XpemtaL§fnÂ...

June 30 2015 / 7 comments / Read More »
tbmKm: BÀ¡mWv `bw?

tbmKm: BÀ¡mWv `bw?

ae¦c k`bnse tIm«bw `{Zmk\ sa{Xmt¸meo¯m Bbncp¶ ]mtd«v amXyqkv amÀ Cuhm\ntbmkv ImewsNbvXXv 1980 HmKÌv 31þ\v. A¶t±l¯n\p {]mbw 91. BdSnbne[nIw Dbcap­mbncp¶ At±l¯n\p...

June 17 2015 / 3 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

hnizmkn {InkvXphnsâ icoc¯nsâ `mKw; ]pd¯m¡m\mhnsöv tImSXn

sIm¨n: amaqZok ap§n k`bn AwKamhpIbpw IqZmiIÄ kzoIcn¡pIbpw sNbvX hyànsb k`bn \n¶v ]pd¯m¡m³ A[nImcnIÄ¡mhnsöv tImSXn. ss__nÄ hN\ {]Imcw IqZmiIÄ kzoIcn¡p¶ hnizmkn...

Jul 7 2015 / No comment / Read More »

{KmPpthäv Unt¹ma C³ a}kn¡v B³Uv hÀjn¸v tImgvkv {ipXnbn Bcw`nçì

tIm«bw : HmÀ¯tUmIvkv sshZnI skan\mcnbnse {ipXn kvIqÄ Hm^v enäÀPn¡Â a}kn¡v skdmw]qÀ kÀÆIemimebpsS {KmPpthäv Unt¹ma C³ a}kn¡v B³Uv hÀjn¸v tImgvkv XpS§pì....

Jul 7 2015 / No comment / Read More »

ImtXmen¡m \n[n tiJcWw: c­p e£w tUmfÀ Ihnª kt´mj¯n t\mÀ¯vþCuÌv Atacn¡³ `{Zmk\w

\}tbmÀ¡v: `{Zmk\§fnteçÅ A¸kvtXmenI kµÀi\¯në ]n¶n ImtXmen¡m \n[n tiJcWw e£y§fn Hì am{XamsW¶v ae¦cbpsS henb CSb³ ]cnip² ImtXmen¡m _mhm. \}tbmÀ¡nse Hmd©v_ÀKv skâv...

Jul 5 2015 / 2 comments / Read More »

\ndª æSpw_w alXzapÅXv: ImtXmen¡m _mhm

^nemUÂ^nb: apXnÀ¶hêw æ«nIfpw t]cç«nIfpw Hs¡ Bbnê¶ ]gb henb æSpw_§fmWv \ndªnê¶Xpw alXzapÅsXìw ImtXmen¡ _mh. Atacn¡³ `{Zmk\§fnse A¸kvtXmenI kµÀi\¯nsâ `mKambn,^nemUÂ^nbm skâv tXmaknÂ...

Jul 5 2015 / No comment / Read More »

s_Y\n k\ymkn\o kaqlmwKw knÌÀ adnbw \ncymXbmbn

dm¶n, s]ê\mSv: ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS s_Y\n k\ymkn\o kaqlmwKamb AbncqÀ æän¡­¯n knÌÀ adnbw (86) \ncymXbmbn. kwkvImc Cì 3þ\v s_Y\n s]ê\mSv tIm¬shânÂ...

Jul 2 2015 / 1 comment / Read More »
സഭാ hnizmkn {InkvXphnsâ icoc¯nsâ `mKw; ]pd¯m¡m\mhnsöv tImSXn

hnizmkn {InkvXphnsâ icoc¯nsâ `mKw; ]pd¯m¡m\mhnsöv tImSXn

sIm¨n: amaqZok ap§n k`bn AwKamhpIbpw IqZmiIÄ kzoIcn¡pIbpw sNbvX hyànsb k`bn \n¶v ]pd¯m¡m³ A[nImcnIÄ¡mhnsöv tImSXn. ss__nÄ...

Jul 7, 2015 / More »
ഭദ്രാസനം ImtXmen¡m \n[n tiJcWw: c­p e£w tUmfÀ Ihnª kt´mj¯n t\mÀ¯vþCuÌv Atacn¡³ `{Zmk\w

ImtXmen¡m \n[n tiJcWw: c­p e£w tUmfÀ Ihnª kt´mj¯n t\mÀ¯vþCuÌv Atacn¡³ `{Zmk\w

\}tbmÀ¡v: `{Zmk\§fnteçÅ A¸kvtXmenI kµÀi\¯në ]n¶n ImtXmen¡m \n[n tiJcWw e£y§fn Hì am{XamsW¶v ae¦cbpsS henb CSb³ ]cnip²...

Jul 5, 2015 / More »
ഇടവക t{_mUvth skâv tXmakv I¯oUÂ skân\dnbpsS \ndhnÂ

t{_mUvth skâv tXmakv I¯oUÂ skân\dnbpsS \ndhnÂ

sNss¶: a{Zmkv `{Zmk\¯nse t{_mUvth skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv I¯oU skân\dnbpsS \ndhnÂ. 2015 Pqsse 4, 5 XobXnIfnÂ...

Jul 1, 2015 / More »
ലോകം G{_lmw XcI³ CâÀ]mÀensaâdn PUvPnwKv I½änbnÂ

G{_lmw XcI³ CâÀ]mÀensaâdn PUvPnwKv I½änbnÂ

GY³kv-: CâÀ]mÀensaâdn HmÀ¯tUmIvkv Atkmkntbj³ \S¯p¶ c­maXv A´ÀtZiob t^mt«m{Km^n aÂkc¯nsâ PUvPnwKv I½änbnteíp G{_lmw XcI³ XncsªSp¡s¸«p. ]{´­wK...

Jun 20, 2015 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 24 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.