വീക്ഷണം Ipcn-inse IÀ¯m-hnsâ thZ\, a\p-jysâ thZ-\-bm-bn-cp-¶p

Ipcn-inse IÀ¯m-hnsâ thZ\, a\p-jysâ thZ-\-bm-bn-cp-¶p

km£m \½psS tcmK-§sf Ah³ hln-¨p. \½psS thZ-\-Isf Ah³ Npa-¶p. \mtam, ssZhw Ahs\ in£n¨pw, ASn-¨pw, ZWvUn-¸n¨pw Ccn-¡p-¶p-sh¶p hnNm-cn-¨p. F¶m Ah³ \½psS...

April 15 2014 / 1 comment / Read More »
k`m amt\PnwKv I½änbnse ^m. Zm\ntb ]ptÃenbpsS {]tabmhXcW {]kwKw

k`m amt\PnwKv I½änbnse ^m. Zm\ntb ]ptÃenbpsS {]tabmhXcW {]kwKw

ae¦c k`bpsS ]cam²y£³ ]cnip² ItXmen¡m _mhm Xnêta\n Cu tbmK¯nsâ sshkv {]knUâpamêw ]. F¸nkvt¡m¸Â kp¶ltZmkv AwK§fpamb A`nhµy Xnêta\namsc Zie£¡W¡nëÅ ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`mwK§sf {]Xn\n[oIcnç¶ Aevambêw...

April 4 2014 / 10 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

hn.kn.AeIvkm­À ^nemUÂ^nbmbn \ncymX\mbn

^nemUÂ^nbm: ]Ån¨nd shŸShn ]tcXcmb hÀ¡n sNdnbmsâbpw adnbm½bpsSbpw ]p{X³ hn.kn.AeIvkm­À (62) G{]n 14 Xn¦fmgvN ^nemUÂ^nbmbn \ncymX\mbn. `mcy: td¨Â AeIvkm­À. a¡Ä: hnt\mbv...

Apr 15 2014 / No comment / Read More »

HmÀ¯tUmIvkv k¬tUkvIqÄ {]Øm\w IWnbm¼d¼ne¨s\ BZcn¨p

tIm«bw: HmÀ¯tUmIvkv kndnb³ k¬tUkvIqÄ Atkmkntbj³ (H Fkv Fkv F C) cq]oIcW kphÀW Pq_nentbmS\pÔn¨v {]Ya UbdIvSÀ P\d shcn. dh. tUm. IWnbm¼d¼nÂ...

Apr 14 2014 / 4 comments / Read More »

ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k` Hmim\ RmbÀ BtLmjn¨p

Zp_mbv: {InkvXphnsâ ]oUmë`h, æcnipacW, D°m\§Ä `àntbmsS Aëkvacnç¶ lmimhcmNcW¯në XpS¡w ædn¨p ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k` Hmim\ RmbÀ BtLmjn¨p. temIc£ç th­nbpÅ {InkvXphnsâ ]oUmë`h¯në...

Apr 14 2014 / No comment / Read More »

Umekv Gcnb ^manen tIm¬^d³kv 2014 Int¡m^v

Umekv: Ppsse 10 apX 12 hsc Umfkv skâv tXmakv NÀ¨n \Sç¶ ku¯v shÌv Atacn¡³ `{Zmk\¯nsâ Umekv Gcnb tIm¬^d³kv cPnkvt{Sj³ In¡vHm^v...

Apr 13 2014 / No comment / Read More »

ImtXmen¡m _mhm lmimhmc ip{iqjIÄ¡v Zp_mbv skâv tXmakv I¯o{UenÂ

Zp_mbv: Iãmë`h BgvNbnse ip{iqjIÄ¡mbn Zp_mbv skâv tXmakv I¯o{Uen F¯nb ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]temkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhmívhnizmknIÄ Dujvafamb hcthev¸v \ÂIn. skâv tXmakv I¯o{U hnImcn...

Apr 12 2014 / 5 comments / Read More »
സഭാ HmÀ¯tUmIvkv k¬tUkvIqÄ {]Øm\w IWnbm¼d¼ne¨s\ BZcn¨p

HmÀ¯tUmIvkv k¬tUkvIqÄ {]Øm\w IWnbm¼d¼ne¨s\ BZcn¨p

tIm«bw: HmÀ¯tUmIvkv kndnb³ k¬tUkvIqÄ Atkmkntbj³ (H Fkv Fkv F C) cq]oIcW kphÀW Pq_nentbmS\pÔn¨v {]Ya UbdIvSÀ...

Apr 14, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം Umekv Gcnb ^manen tIm¬^d³kv 2014 Int¡m^v

Umekv Gcnb ^manen tIm¬^d³kv 2014 Int¡m^v

Umekv: Ppsse 10 apX 12 hsc Umfkv skâv tXmakv NÀ¨n \Sç¶ ku¯v shÌv Atacn¡³ `{Zmk\¯nsâ...

Apr 13, 2014 / More »
ഇടവക hn.kn.AeIvkm­À ^nemUÂ^nbmbn \ncymX\mbn

hn.kn.AeIvkm­À ^nemUÂ^nbmbn \ncymX\mbn

^nemUÂ^nbm: ]Ån¨nd shŸShn ]tcXcmb hÀ¡n sNdnbmsâbpw adnbm½bpsSbpw ]p{X³ hn.kn.AeIvkm­À (62) G{]n 14 Xn¦fmgvN ^nemUÂ^nbmbn \ncymX\mbn....

Apr 15, 2014 / More »
ലോകം ae¦c k`bnse sFIyw Xsâ kz]v\w; \nbpà ]m{XnbmÀ¡okv amÀ At{]w Icnw Iqdntemkv

ae¦c k`bnse sFIyw Xsâ kz]v\w; \nbpà ]m{XnbmÀ¡okv amÀ At{]w Icnw Iqdntemkv

s_bvdq«v. BIam\ kpdnbm\n k`bpsS ]pXnb ]cam[y£\mbn amÀ At{]w Icow Iqdntemkv sa{Xmt¸meo¯msb XncsªSp¯p. hSt¡ Atacn¡³ `{Zmk\ sa{Xmt¸meo¯mbmWv...

Mar 31, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

IÃ-d-bv¡Â tXmam I¯-\mcpw ae-bm-×-bn-te¡v ss__nÄ hnhÀ¯\w sNbvX Imbw-Ipfw ^oen-t¸mkv d¼m\pw

IÃ-d-bv¡Â tXmam I¯-\mcpw ae-bm-×-bn-te¡v ss__nÄ hnhÀ¯\w sNbvX  Imbw-Ipfw ^oen-t¸mkv d¼m\pw]Xn-\mdp \qäm-­p-I-fmbn kzX-{´hpw kzÑ-µ-hp-amb Hcp hnizmkw ae-bm-×-bpsS a®n \nÀhn-Lv\w \ne-\n-¶n-cp¶p. hntZ-im-[n-]-Xytam sshtZ-inI ]utcm-ln-Xytam H¶pw ChnsS...

Oct 1 2012 / 3 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.