വീക്ഷണം Xnc¡n« Cu PohnX¯n Hê \nanjw; henb t\m¼p Nn´IÄþ2

Xnc¡n« Cu PohnX¯n Hê \nanjw; henb t\m¼p Nn´IÄþ2

\mhv XobmsW¶mWv Xnêshgp¯v ]dbp¶Xv. (bmt¡m. 3:5þ6) Cu kXyw a\knem¡nb k¦oÀ¯\¡mc³ ]dbpìþþ IÀ¯mth, Fsâ \mhnë ISnªmWnSWta! Fsâ A[c§Ä¡v Imh¡msc \nbant¡Wsa!þþ(k¦o. 141:3) k¦oÀ¯\¡mct\mSp...

February 10 2016 / No comment / Read More »
Xnc¡n« Cu PohnX¯n Hê \nanjw; henb t\m¼p Nn´IÄ

Xnc¡n« Cu PohnX¯n Hê \nanjw; henb t\m¼p Nn´IÄ

PohnX¯nëw acW¯nëw AIew shdpw Hê \nanjw am{Xw. GXp aëjyëw Dd¨p \n¶mepw Hê izmkat{X!”"(k¦o 39:5)F¶mWv Xnêshgp¯n ]dbp¶Xv. acW¯n\¸pdt¯¡v \aps¡mìw AdnbnÃ. imkv{XtemIhpw...

February 9 2016 / No comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

amth-en¡c HmÀ¯-tUmIvkv I¬h³j³ 10 apX 14 hsc tPmÀPn-b³ {Ku­nÂ

amth-en-¡c: ]Xn-s\-«m-aXv amth-en¡c HmÀ¯-tUmIvkv I¬h³j³ 14 hsc amth-en-¡c tPmÀPn-b³ {Ku­n \S-¡pw. 10 _p[-\m-gvN kÔym-\-akvImcs¯ XpSÀ¶v tUm.-tPmjzm amÀ \nt¡m-Zn-tamkv sa{Xm-t¸m-eo¯ I¬h³j³...

Feb 10 2016 / No comment / Read More »

amÀ HkvXm-¯n-tbmkv sa{Xm-t¸m-eo-¯m-bpsS {im²-s¸-cp-\mÄ skâv t]mÄkv anj³ skâÀ Nm¸-enÂ

amth-en¡c: kvt\l-¯nsâ At¸m-kvX-e\pw kmaq-ln-I-\o-Xn-bpsS {]hm-N-I\pw P\-lr-Z-b-§-fn C¶pw Pohn-¡p¶ `mKy-kva-c-WmÀl-\mb ae-¦-c-k-`m-cXv\w tUm.-Ko-h-dp-Kokv amÀ HkvXm-¯n-tbmkv sa{Xm-t¸m-eo-¯m-bpsS \mem-aXv {im²-s¸-cp-\mÄ skâv t]mÄkv anj³ skâÀ...

Feb 10 2016 / 4 comments / Read More »

AëcÚ\¯nsâ ip{iqjbn \ne-í `{Zm-k\ sshZn-I [ym\ tbmKw kam]n¨p

dm¶n : \ne-bv¡Â `{Zm-k\ sshZnI kwL¯nsâ henb t\m¼nse [ym\hpw ip_vt¡mt\m ip{iqjbpw s^{_phcn 8þ\v dm¶n, tlmfn {Sn\nän B{ia¯n h¨v \S-¶p. `{Zm-k-\m²y£³...

Feb 10 2016 / No comment / Read More »

sNss¶ ]p\c[nhmk "kv]Àiw’ ]²Xn¡v bphP\{]Øm\w 10 e£w ssIamdn

]êae: HmÀ¯tUmIvkv ss{IkvXh bphP\{]Øm\¯nsâ B`napJy¯n sNss¶ ZpcnXmizmk ]²XntbmSë_Ôn¨v BhnjvIcn¨ kv]Àiw 2015 XpI ssIamdn. s^{_phcn 6þ\v ]êaebn h¨v \S¶ bphP\ {]Øm\w...

Feb 9 2016 / No comment / Read More »

tP¡_v ]p¯³]pcbn ^nemUÂ^nbmbn \ncymX\mbn

^nemUÂ^nbm: ap³ sI.Fkv.C._n F©n\obdpw, ^neUÂ^nbm ImÀtUm¬ C³Ukv{Sokv ap³ DtZymKØëambnê¶ ]êae ædpt¼izc¯v ]p¯³]pcbn ]n.Fw.tP¡_v (67) s^{_phcn 9 shfp¸në 3.40þë \ncymX\mbn. HmXd tXm¼pwægnbnÂ...

Feb 9 2016 / No comment / Read More »
സഭാ amÀ HkvXm-¯n-tbmkv sa{Xm-t¸m-eo-¯m-bpsS {im²-s¸-cp-\mÄ skâv t]mÄkv anj³ skâÀ Nm¸-enÂ

amÀ HkvXm-¯n-tbmkv sa{Xm-t¸m-eo-¯m-bpsS {im²-s¸-cp-\mÄ skâv t]mÄkv anj³ skâÀ Nm¸-enÂ

amth-en¡c: kvt\l-¯nsâ At¸m-kvX-e\pw kmaq-ln-I-\o-Xn-bpsS {]hm-N-I\pw P\-lr-Z-b-§-fn C¶pw Pohn-¡p¶ `mKy-kva-c-WmÀl-\mb ae-¦-c-k-`m-cXv\w tUm.-Ko-h-dp-Kokv amÀ HkvXm-¯n-tbmkv sa{Xm-t¸m-eo-¯m-bpsS \mem-aXv...

Feb 10, 2016 / More »
ഭദ്രാസനം amth-en¡c HmÀ¯-tUmIvkv I¬h³j³ 10 apX 14 hsc tPmÀPn-b³ {Ku­nÂ

amth-en¡c HmÀ¯-tUmIvkv I¬h³j³ 10 apX 14 hsc tPmÀPn-b³ {Ku­nÂ

amth-en-¡c: ]Xn-s\-«m-aXv amth-en¡c HmÀ¯-tUmIvkv I¬h³j³ 14 hsc amth-en-¡c tPmÀPn-b³ {Ku­n \S-¡pw. 10 _p[-\m-gvN kÔym-\-akvImcs¯ XpSÀ¶v...

Feb 10, 2016 / More »
ഇടവക tP¡_v ]p¯³]pcbn ^nemUÂ^nbmbn \ncymX\mbn

tP¡_v ]p¯³]pcbn ^nemUÂ^nbmbn \ncymX\mbn

^nemUÂ^nbm: ap³ sI.Fkv.C._n F©n\obdpw, ^neUÂ^nbm ImÀtUm¬ C³Ukv{Sokv ap³ DtZymKØëambnê¶ ]êae ædpt¼izc¯v ]p¯³]pcbn ]n.Fw.tP¡_v (67) s^{_phcn 9...

Feb 9, 2016 / More »
ലോകം bmt¡m_mb k`ív C´y¡v ]pd¯v `{Zmk\§Ä Øm]n¡m³ A[nImcanà þ tImSXn

bmt¡m_mb k`ív C´y¡v ]pd¯v `{Zmk\§Ä Øm]n¡m³ A[nImcanà þ tImSXn

sIm¨n:bmt¡m_mb k`ív C´y¡v ]pd¯v `{Zmk\§Ä Øm]n¡mt\m sa{Xmt¸meo¯amsc \ntbmKn¡mt\m A[nImcansöv tImSXn. k`m `cWLS\ {]Imcw {]hÀ¯\ ]cn[n...

Feb 5, 2016 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 26 comments / Read More »
Advertisement CLICK HERE
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.