വീക്ഷണം BÀ¡pw th­m¯ Hcp itXm-¯c Pq_nen

BÀ¡pw th­m¯ Hcp itXm-¯c Pq_nen

]. ]ueqkv Çolm kzbw AIme {]P F¶mWv hntijn-¸n-¨-Xv. IÀ¯m-hn-t\m-sSm¸w \S¶v At±-l-¯nsâ ]cky ip{iq-jbv¡pw IjvSm-\p-`-h-¯n\pw ac-W-¯n\pw DbÀ¸n\pw km£yw-h-ln¨ ]´n-cp-h-tc-¡mÄ hfsc Xma-kn¨v...

July 27 2014 / 3 comments / Read More »
hgnIm«nbmhm³ Hê Kpêhns\ tXSn -1

hgnIm«nbmhm³ Hê Kpêhns\ tXSn -1

2000 hÀj§Äç ap¼v P\n¨p Pohn¨v temIs¯ Iogvta adn¨ \nc£ccmb 12 t]À hgnbmWv temIw tbiphns\ AdnªXv. Cìw Adnbp¶Xpw. AhÀ tbêitean h¨v...

July 26 2014 / No comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

61 hÀjs¯ tkh\¯ns\mSphn Im«Im¼me¨³ ]Snbnd§n; hnImc\nÀ`camb bm{Xbb¸v

æ¶wæfw: Bdv ]Xnäm­p Imew Bßob{]` ]IÀ¶ X§fpsS BNmcy\v CShImwK§Ä hnImc\nÀ`cambn bm{Xbb¸v \ÂIn. Im«Im¼m amÀ Cám¯ntbmkv ]ÅnhnImcnbmbnê¶ ^m. sska¬ ]pent¡m«nen\v (Im«Im¼me¨³)...

Jul 28 2014 / No comment / Read More »

^m. sI. ]n Cu¸³ IWaq«n A´cn¨p

sN§cqÀ: ae¦c k`bnse ko\nbÀ sshZnIëw, ap³ k`m amt\PnwKv I½nän AwKhpw, ]¯\wXn« ImtXment¡äv sslkvIqÄ slUvamkvddpw Bbnê¶ sN§cqÀ h«tÈcn IWaq«n ^m. sI.]n....

Jul 28 2014 / No comment / Read More »

B-ß-hn-ip-²n-bp-sS ]qÀ-®Xbn ^m-an-en tIm¬-^-d³-kn-\v k-am-]n¨p

em³-Im-ÌÀ : t\mÀ-¯v Cu-Ìv A-ta-cn-¡³ `-{Zm-k-\- ^m-an-en B³-Uv bq-¯v tIm¬-^-d³-kv s]³-kn-Â-th-\n-bmbnse em³-Im-Ìdn k-am-]n¨p tIm¬-^-d³-kn- ]-s¦-Sp-¡p-¶-hÀ sh-dpw N-S-§n- kw-_-Ôn-¡p-¶-h-cm-Im-sX B-ßo-b-am-bn ]p-Xp-¡-s¸-«v {In-kv-Xp-hn-s³-d D-¯-a...

Jul 28 2014 / No comment / Read More »

_tkenb³ kvtImfÀjn]v ]²Xn DZvLmS\w sNbvXp

A_pZm_n: skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv I¯o{U bphP\ {]Øm\¯nsâ B`napJy¯n GÀs¸Sp¯nb _tkenb³ kvtImfÀjn]v ]²Xn XriqÀ `{Zmk\¯nsâ bqlmt\m³ amÀ anen¯ntbmkv sa{Xmt¸meo¯m DZvLmS\w sNbvXp. KÄ^nse...

Jul 28 2014 / No comment / Read More »

Pbnwkv C\n Atacn¡ínÃ; kIe kz¯pw ImcpWy¯n\v

Xnêh\´]pcw: Pbnwkv hn. G{_lmw C\n Atacn¡bnte¡nÃ. Fgp ISen\¡sc aqì ]Xnäm­p \o­ PohnXw Ahkm\n¸n¨p kz´w \mSmb A\´]pcnbnteç aS§nb Pbnwkv kz¯v apgph³...

Jul 28 2014 / No comment / Read More »
സഭാ Pbnwkv C\n Atacn¡ínÃ; kIe kz¯pw ImcpWy¯n\v

Pbnwkv C\n Atacn¡ínÃ; kIe kz¯pw ImcpWy¯n\v

Xnêh\´]pcw: Pbnwkv hn. G{_lmw C\n Atacn¡bnte¡nÃ. Fgp ISen\¡sc aqì ]Xnäm­p \o­ PohnXw Ahkm\n¸n¨p kz´w \mSmb...

Jul 28, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം 61 hÀjs¯ tkh\¯ns\mSphn Im«Im¼me¨³ ]Snbnd§n; hnImc\nÀ`camb bm{Xbb¸v

61 hÀjs¯ tkh\¯ns\mSphn Im«Im¼me¨³ ]Snbnd§n; hnImc\nÀ`camb bm{Xbb¸v

æ¶wæfw: Bdv ]Xnäm­p Imew Bßob{]` ]IÀ¶ X§fpsS BNmcy\v CShImwK§Ä hnImc\nÀ`cambn bm{Xbb¸v \ÂIn. Im«Im¼m amÀ Cám¯ntbmkv...

Jul 28, 2014 / More »
ഇടവക ^m. sI. ]n Cu¸³ IWaq«n A´cn¨p

^m. sI. ]n Cu¸³ IWaq«n A´cn¨p

sN§cqÀ: ae¦c k`bnse ko\nbÀ sshZnIëw, ap³ k`m amt\PnwKv I½nän AwKhpw, ]¯\wXn« ImtXment¡äv sslkvIqÄ slUvamkvddpw Bbnê¶...

Jul 28, 2014 / More »
ലോകം AP]meI·mÀ¡mbn Cu Nn{Xw kaÀ¸nçì

AP]meI·mÀ¡mbn Cu Nn{Xw kaÀ¸nçì

]mhs¸« dºÀ sh«pImcëw Iqen¸Wn¡mcëw Hmt«m¡mcëw FÃpapdnsb A[zm\nç¶ Imip sImSp¯v Adp]Xp e£¯n³sd HuUnbpw _n Fw U»nbphpw...

Jul 9, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

IÃ-d-bv¡Â tXmam I¯-\mcpw ae-bm-×-bn-te¡v ss__nÄ hnhÀ¯\w sNbvX Imbw-Ipfw ^oen-t¸mkv d¼m\pw

IÃ-d-bv¡Â tXmam I¯-\mcpw ae-bm-×-bn-te¡v ss__nÄ hnhÀ¯\w sNbvX  Imbw-Ipfw ^oen-t¸mkv d¼m\pw]Xn-\mdp \qäm-­p-I-fmbn kzX-{´hpw kzÑ-µ-hp-amb Hcp hnizmkw ae-bm-×-bpsS a®n \nÀhn-Lv\w \ne-\n-¶n-cp¶p. hntZ-im-[n-]-Xytam sshtZ-inI ]utcm-ln-Xytam H¶pw ChnsS...

Oct 1 2012 / 3 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.