വീക്ഷണം lrZbw I¯n; I®p Xpd¶p

lrZbw I¯n; I®p Xpd¶p

c­p hyànIÄ¡p­mb A\p`hamWv ‘lrZbw I¯n, I®pIÄ Xpd¶p’ F¶pÅXv. Bcmbncp¶p B c­pt]À? Ft¸mgmbncp¶p Cu A\p`hw AhÀ¡p­mbXv? AXn\pÅ kmlNcyw F´v? C¡mcy§fmWv \½psS...

April 22 2014 / No comment / Read More »
D°m\s¸ê¶mÄ \Âæ¶ kam[m\¯nsâ kphntijw

D°m\s¸ê¶mÄ \Âæ¶ kam[m\¯nsâ kphntijw

“IÀ¯m-h-cp-fn-s¨-bvtXhw, c£sb Rms\-gp-t¶-äpÂtLm-jn¡pw’ F¶ k¦oÀ¯\ {]Jym-]-\-¯n\v AÀ°hpw ]qÀ¯o-I-c-Whpw \ÂIn kw`-hn¨ “alm-ÛpX’amWtÃm ]p\-cp-°m-\-s¸-cp-¶mÄ. ss{IkvX-h c-£m-kn-²m-´-¯n-sâbpw {InkvXp-hn-epÅ hnizm-k-¯n-sâbpw ASn-Øm-\-ambn-¯oÀ¶ Cu hn.-s]-cp-¶m-fns\ Ipdn¨v...

April 19 2014 / No comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

]èhímëÅ ]cnioe\w hnZym`ymk¯nsâ `mKambn XocWw: ImtXmen¡m _mhm

tIm«bw: BÀÖnç¶ hnÚm\w DÄs¸sS FÃm Xe´pIfpw ]èhímëÅ ]cnioe\w hnZym`ymk¯nsâ `mKambn XocWsa¶v ImtXmen¡m _mhm. HmÀ¯tUmIvkv k`m sadnäv Cuh\nwKv tZhtemIw ImtXment¡äv Aca\...

Apr 22 2014 / 1 comment / Read More »

{Ko³ thmbvkv bpFC am[ya ]pckvImcw hoWm tPmÀPn\v

A_pZm_n tI{µambn {]hÀ¯nç¶ kmaplnI kmwkvImcnI thZnbmb {Ko³ thmbvkv bpFCbpsS am[ya kmlnXy ]pckvImc§Ä {]Jym]n¨p. anI¨ hmÀ¯m AhXmcIípff {Ko³ thmbvkv bpF C...

Apr 22 2014 / No comment / Read More »

ASp¸p«n skâv tPmÀÖv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån hnizmknIÄ¡mbn Xpdì

æ¶wæfw: ]p\À\nÀ½n¨ ASp¸p«n skâv tPmÀÖv HmÀ¯tUmIvkv ]ÅnbpsS IqZmi G{]n 21 Xn¦fmgvN Bcw`n¨p.  ae¦c k`bpsS ]cam[y£³ ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½ ]utemkv ZznXob³...

Apr 21 2014 / No comment / Read More »

^manen tIm¬^d³kv Int¡m^v t]mÀ«vsNÌÀ skâv tPmÀPv tZhmeb¯nÂ

\}tbmÀ¡v: t\mÀ¯v CuÌv Atacn¡³ `{Zmk\ ^manen tIm¬^d³knsâ t]mÀ«vsNÌÀ skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv tZhmeb¯n \S¶ Int¡m^v NS§n hnImcn ^m. tUm. tPmÀPv tImin BapJ...

Apr 21 2014 / No comment / Read More »

kpPm G{_lmw sIm¨nbn \ncymXbmbn

Xp¼a¬: B\µ¸Ån Xnêhn\m ]tcX\mb G{_lmw hÀKoknsâ `mcy kpPm G{_lmw (51) FdWmæf¯p \ncymXbmbn. Iym³kÀ tcmK_m[nXbmbn NnInÂkbnembnêì. kwkvImcw hymgmgvN X« skâv tPmÀPv...

Apr 21 2014 / No comment / Read More »
സഭാ ]èhímëÅ ]cnioe\w hnZym`ymk¯nsâ `mKambn XocWw: ImtXmen¡m _mhm

]èhímëÅ ]cnioe\w hnZym`ymk¯nsâ `mKambn XocWw: ImtXmen¡m _mhm

tIm«bw: BÀÖnç¶ hnÚm\w DÄs¸sS FÃm Xe´pIfpw ]èhímëÅ ]cnioe\w hnZym`ymk¯nsâ `mKambn XocWsa¶v ImtXmen¡m _mhm. HmÀ¯tUmIvkv k`m...

Apr 22, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം ASp¸p«n skâv tPmÀÖv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån hnizmknIÄ¡mbn Xpdì

ASp¸p«n skâv tPmÀÖv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån hnizmknIÄ¡mbn Xpdì

æ¶wæfw: ]p\À\nÀ½n¨ ASp¸p«n skâv tPmÀÖv HmÀ¯tUmIvkv ]ÅnbpsS IqZmi G{]n 21 Xn¦fmgvN Bcw`n¨p.  ae¦c k`bpsS ]cam[y£³...

Apr 21, 2014 / More »
ഇടവക kpPm G{_lmw sIm¨nbn \ncymXbmbn

kpPm G{_lmw sIm¨nbn \ncymXbmbn

Xp¼a¬: B\µ¸Ån Xnêhn\m ]tcX\mb G{_lmw hÀKoknsâ `mcy kpPm G{_lmw (51) FdWmæf¯p \ncymXbmbn. Iym³kÀ tcmK_m[nXbmbn NnInÂkbnembnêì....

Apr 21, 2014 / More »
ലോകം ae¦c k`bnse sFIyw Xsâ kz]v\w; \nbpà ]m{XnbmÀ¡okv amÀ At{]w Icnw Iqdntemkv

ae¦c k`bnse sFIyw Xsâ kz]v\w; \nbpà ]m{XnbmÀ¡okv amÀ At{]w Icnw Iqdntemkv

s_bvdq«v. BIam\ kpdnbm\n k`bpsS ]pXnb ]cam[y£\mbn amÀ At{]w Icow Iqdntemkv sa{Xmt¸meo¯msb XncsªSp¯p. hSt¡ Atacn¡³ `{Zmk\ sa{Xmt¸meo¯mbmWv...

Mar 31, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

IÃ-d-bv¡Â tXmam I¯-\mcpw ae-bm-×-bn-te¡v ss__nÄ hnhÀ¯\w sNbvX Imbw-Ipfw ^oen-t¸mkv d¼m\pw

IÃ-d-bv¡Â tXmam I¯-\mcpw ae-bm-×-bn-te¡v ss__nÄ hnhÀ¯\w sNbvX  Imbw-Ipfw ^oen-t¸mkv d¼m\pw]Xn-\mdp \qäm-­p-I-fmbn kzX-{´hpw kzÑ-µ-hp-amb Hcp hnizmkw ae-bm-×-bpsS a®n \nÀhn-Lv\w \ne-\n-¶n-cp¶p. hntZ-im-[n-]-Xytam sshtZ-inI ]utcm-ln-Xytam H¶pw ChnsS...

Oct 1 2012 / 3 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.