വീക്ഷണം ae¦cbpsS Dêç aëjy³; 18þmw HmÀ½Zn\w \hw_À 8þ\v

ae¦cbpsS Dêç aëjy³; 18þmw HmÀ½Zn\w \hw_À 8þ\v

]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m amX}kv {]Ya³- ImtXmen¡m _mhm (h«çt¶Â _mhm) tIm«bw h«çt¶Â æcy³ I¯\mêsS aI\mbn 1907 amÀ¨v 27þë P\n¨ hn.sI. amX}kv sshZnIhr¯nbnteç...

November 6 2014 / 2 comments / Read More »
IqtZiv Cut¯m-þ-k`m ip²o-I-cWs¸ê-¶mÄ

IqtZiv Cut¯m-þ-k`m ip²o-I-cWs¸ê-¶mÄ

\n§Ä Fs¶ BÀ F¶v ]d-bp¶p? hmb\m `mKw: hn.a¯mbn 16:13þ23 ho­pw Bcm-[\m kwh-Õ-c-¯nsâ Bcw-`-¯n \mw F¯n-bn-cn-¡p-¶p. k` F¶ bmYmÀ°ys¯ hni-I-e\w sN¿p-¶-Xn\pw...

November 1 2014 / No comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

]gb skan\mcn s]ê¶mÄ kam]n¨p

tIm«bw ]gb skan\mcn Øm]I³ ]pent¡m«n tPmk^v amÀ Zoh¶mtkymkv H¶ma³ Xnêta\nbpsSbpw ssZhimk{kvXÚëw skan\mcn {]n³kn¸fpambnê¶ tUm. ]utemkv amÀ {KotKmdntbmkv Xnêta\nbpsSbpw kwbpà HmÀ½s¸ê¶mÄ...

Nov 26 2014 / No comment / Read More »

sa{Xmt¸meo¯mamêsS Øew amäw; s^{_phcn kn\Unt\mSp tNÀ¶ amt\PnwKv I½änbnÂ

tIm«bw: ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bnse sa{Xmt¸meo¯mamêsS Øewamähpw, dn«bÀsaâpw kw_Ôn¨v ]Tn¡m³ ]cnip² ImtXmen¡m _mhm \ntbmKn¨ kanXn tIm«bw ]gbskan\mcnbn tNÀ¶ k`m amt\PnwKv I½än...

Nov 19 2014 / 23 comments / Read More »

\nÀ®mbI Xoêam\§Ä¡v k`m amt\PnwKv I½än 18þ\v

sa{Xmt¸meo¯mamêsS {Sm³kv^À kw_Ôn¨v ]cnip² ImtXmen¡m _mhm \nban¨ I½änbpsS dnt¸mÀ«nsâ ]qÀ® cq]w hnizmknIfpsS Adnhnte¡v {]kn²oIcnçì. \hw_À 18þ\v tNê¶ k`mamt\PnwKv I½än NÀ¨...

Nov 15 2014 / 13 comments / Read More »

]m{XnbÀ¡okv kµÀi\w; HutZymKnI Adnbn¸pIÄ e`n¨n«nÃ

tIm«bw: ae¦c HmÀ¯tUmIvkv kpdnbm\n k`bn kam[m\w ]pØm]nç¶Xnmbn ]cnip² ]m{XnbÀ¡okv _mhmbn \nìw HutZymKnIambn \nÀt±i§Ä Hìw e`n¨n«nsÃìw CXpkw_Ôn¨v bmt¡m_mb hn`mKw hàmhnsâXmbn amXr`qanbnÂ...

Nov 14 2014 / 7 comments / Read More »

A¦amen `{Zmk\¯n\v ^m. t_m_n hdpKokv ]pXnb sk{I«dn

Bephm: A¦amen `{Zmk\ s]mXptbmKw ASp¯ A©v hÀjt¯¡v `{Zmk\ sk{I«dnbmbn ^m. t_m_n hdpKokns\ sXcsªSp¯p. ^m. F.hn. amX}kv, ^m. FÂtZm Genbmkv, ]n.hn....

Nov 8 2014 / 1 comment / Read More »
സഭാ ]gb skan\mcn s]ê¶mÄ kam]n¨p

]gb skan\mcn s]ê¶mÄ kam]n¨p

tIm«bw ]gb skan\mcn Øm]I³ ]pent¡m«n tPmk^v amÀ Zoh¶mtkymkv H¶ma³ Xnêta\nbpsSbpw ssZhimk{kvXÚëw skan\mcn {]n³kn¸fpambnê¶ tUm. ]utemkv...

Nov 26, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം A¦amen `{Zmk\¯n\v ^m. t_m_n hdpKokv ]pXnb sk{I«dn

A¦amen `{Zmk\¯n\v ^m. t_m_n hdpKokv ]pXnb sk{I«dn

Bephm: A¦amen `{Zmk\ s]mXptbmKw ASp¯ A©v hÀjt¯¡v `{Zmk\ sk{I«dnbmbn ^m. t_m_n hdpKokns\ sXcsªSp¯p. ^m. F.hn....

Nov 8, 2014 / More »
ഇടവക amX}kv amÀ _À¶_mkv skâÀ IqZmi sNbvXp

amX}kv amÀ _À¶_mkv skâÀ IqZmi sNbvXp

^vtfmdnU: Sm¼m skâv {KotKmdntbmkv tZhmeb¯n\v kao]w CShIbpsS knÂhÀ Pq_nen kvamcIambn ae¦c k`bn CZw{]Yaambn \nÀ½n¨ amX}kv...

Nov 7, 2014 / More »
ലോകം tPmWn eqt¡mkv, cm[mIrjvW³ C´y {]kv¢ºv am[ya{io

tPmWn eqt¡mkv, cm[mIrjvW³ C´y {]kv¢ºv am[ya{io

\}tbmÀ¡v: Xmftaf§Ä¡v ImtXmÀ¡p¶ aebmf¯n\v Zriyhnkva§Ä k½m \n¨hÀ¡mWv C¡pdn C´y {]kv¢ºv Hm^v t\mÀ¯v Atacn¡bpsS am[ya{io ]pckvImcw....

Oct 18, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

`mc-Xob Kpcp-]-c-¼-cbpw ]cp-ae Xncp-ta-\nbpw

`mc-Xob Kpcp-]-c-¼-cbpw ]cp-ae Xncp-ta-\nbpwXoÀ°w ]pWy-Ø-e-am-Wv. AS\w bm{X-bm-Wv. ]pWy-Ø-e-t¯-çÅ bm{X-bmWv XoÀ°m-S-\w. `mc-Xob ZÀi-\¯n XoÀ°m-S-\-¯n-ëÅ {]m[m\yw hepXm-Wv. ]m]-]-cn-lm-c-¯nëw ]pWy-¯n-ë-amWv XoÀ°-bm-{X- \-S-¯p-¶-Xv....

Oct 30 2014 / No comment / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.