വീക്ഷണം lrZbw I¯n; I®p Xpd¶p

lrZbw I¯n; I®p Xpd¶p

c­p hyànIÄ¡p­mb A\p`hamWv ‘lrZbw I¯n, I®pIÄ Xpd¶p’ F¶pÅXv. Bcmbncp¶p B c­pt]À? Ft¸mgmbncp¶p Cu A\p`hw AhÀ¡p­mbXv? AXn\pÅ kmlNcyw F´v? C¡mcy§fmWv \½psS...

April 22 2014 / 2 comments / Read More »
D°m\s¸ê¶mÄ \Âæ¶ kam[m\¯nsâ kphntijw

D°m\s¸ê¶mÄ \Âæ¶ kam[m\¯nsâ kphntijw

“IÀ¯m-h-cp-fn-s¨-bvtXhw, c£sb Rms\-gp-t¶-äpÂtLm-jn¡pw’ F¶ k¦oÀ¯\ {]Jym-]-\-¯n\v AÀ°hpw ]qÀ¯o-I-c-Whpw \ÂIn kw`-hn¨ “alm-ÛpX’amWtÃm ]p\-cp-°m-\-s¸-cp-¶mÄ. ss{IkvX-h c-£m-kn-²m-´-¯n-sâbpw {InkvXp-hn-epÅ hnizm-k-¯n-sâbpw ASn-Øm-\-ambn-¯oÀ¶ Cu hn.-s]-cp-¶m-fns\ Ipdn¨v...

April 19 2014 / No comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

hmjn§vS¬ Un. kn skâv tXmakv CShI s]ê¶mfnë sImSntbdn

knÂhÀkv{]nwKv : hmjn§vS¬ Un. kn skâv tXmakv C´y³ HmÀ¯tUmIvkv CShIbpsS s]ê¶fnt\mSë_Ôn¨pÅ sImSntbäv hnImcn ^m. tUm. tPm¬k¬ kn. tPm¬ \nÀhln¨p. G{]nÂ...

Apr 24 2014 / No comment / Read More »

Zmamkv¡mkv skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv CShIbn I¬h³j³

sacnemâv: ZamkvIkv skâv tXmakv CShI I¬h³j³ G{]n 26, 27 XobXnIfn \Sçw. Cu hÀjs¯ I¬h³j\v tIm«bw sshZnI skan\mcn s{]m^kÀ ^m. tUm....

Apr 24 2014 / No comment / Read More »

tUmw_nhven skâv tacokv ]Ånbn IhÀ¨

apwss_ : tUmw_nhven skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv ]Ånbn tamjWw. ]Ån, aZv_l, hnImcnbpsS ]mgvkt\Pv F¶nhnS§fnÂ\n¶mbn ]WapÄs¸sS c­p e£w cq]bpsS hkvXp¡Ä \ãs¸«Xmbn ]Ån A[nIrXÀ...

Apr 23 2014 / No comment / Read More »

amt\PnwKv I½nän Xoêam\¯n \nìw ]pdtIm«p t]mIm³ k`¡v BhnÃ; ImtXmen¡m _mhm

tIm«bw: sa{Xmt¸meo¯mamêsS {Sm³kv^dpw dn«bÀsaâpw hnjb¯n ae¦c k`bpsS amt\PnwKv I½nän FSp¯ Xoêam\¯n \nìw k`¡v ]pdtIm«p t]mIm³ k`¡v BhnÃì ImtXmen¡m _mhm Xs¶ kao]n¨p NÀ¨...

Apr 23 2014 / 4 comments / Read More »

]èhímëÅ ]cnioe\w hnZym`ymk¯nsâ `mKambn XocWw: ImtXmen¡m _mhm

tIm«bw: BÀÖnç¶ hnÚm\w DÄs¸sS FÃm Xe´pIfpw ]èhímëÅ ]cnioe\w hnZym`ymk¯nsâ `mKambn XocWsa¶v ImtXmen¡m _mhm. HmÀ¯tUmIvkv k`m sadnäv Cuh\nwKv tZhtemIw ImtXment¡äv Aca\...

Apr 22 2014 / 8 comments / Read More »
സഭാ amt\PnwKv I½nän Xoêam\¯n \nìw ]pdtIm«p t]mIm³ k`¡v BhnÃ; ImtXmen¡m _mhm

amt\PnwKv I½nän Xoêam\¯n \nìw ]pdtIm«p t]mIm³ k`¡v BhnÃ; ImtXmen¡m _mhm

tIm«bw: sa{Xmt¸meo¯mamêsS {Sm³kv^dpw dn«bÀsaâpw hnjb¯n ae¦c k`bpsS amt\PnwKv I½nän FSp¯ Xoêam\¯n \nìw k`¡v ]pdtIm«p t]mIm³ k`¡v...

Apr 23, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം tUmw_nhven skâv tacokv  ]Ånbn IhÀ¨

tUmw_nhven skâv tacokv ]Ånbn IhÀ¨

apwss_ : tUmw_nhven skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv ]Ånbn tamjWw. ]Ån, aZv_l, hnImcnbpsS ]mgvkt\Pv F¶nhnS§fnÂ\n¶mbn ]WapÄs¸sS c­p e£w...

Apr 23, 2014 / More »
ഇടവക hmjn§vS¬ Un. kn skâv tXmakv CShI s]ê¶mfnë sImSntbdn

hmjn§vS¬ Un. kn skâv tXmakv CShI s]ê¶mfnë sImSntbdn

knÂhÀkv{]nwKv : hmjn§vS¬ Un. kn skâv tXmakv C´y³ HmÀ¯tUmIvkv CShIbpsS s]ê¶fnt\mSë_Ôn¨pÅ sImSntbäv hnImcn ^m. tUm....

Apr 24, 2014 / More »
ലോകം ae¦c k`bnse sFIyw Xsâ kz]v\w; \nbpà ]m{XnbmÀ¡okv amÀ At{]w Icnw Iqdntemkv

ae¦c k`bnse sFIyw Xsâ kz]v\w; \nbpà ]m{XnbmÀ¡okv amÀ At{]w Icnw Iqdntemkv

s_bvdq«v. BIam\ kpdnbm\n k`bpsS ]pXnb ]cam[y£\mbn amÀ At{]w Icow Iqdntemkv sa{Xmt¸meo¯msb XncsªSp¯p. hSt¡ Atacn¡³ `{Zmk\ sa{Xmt¸meo¯mbmWv...

Mar 31, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

IÃ-d-bv¡Â tXmam I¯-\mcpw ae-bm-×-bn-te¡v ss__nÄ hnhÀ¯\w sNbvX Imbw-Ipfw ^oen-t¸mkv d¼m\pw

IÃ-d-bv¡Â tXmam I¯-\mcpw ae-bm-×-bn-te¡v ss__nÄ hnhÀ¯\w sNbvX  Imbw-Ipfw ^oen-t¸mkv d¼m\pw]Xn-\mdp \qäm-­p-I-fmbn kzX-{´hpw kzÑ-µ-hp-amb Hcp hnizmkw ae-bm-×-bpsS a®n \nÀhn-Lv\w \ne-\n-¶n-cp¶p. hntZ-im-[n-]-Xytam sshtZ-inI ]utcm-ln-Xytam H¶pw ChnsS...

Oct 1 2012 / 3 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.