വീക്ഷണം aëjykvt\l¯n\v C¶v k]vXXn

aëjykvt\l¯n\v C¶v k]vXXn

ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS henb CSb³ ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhmív FfnabpsS hgnbn C¶v Fgp]Xmw ]nd¶mÄ. HutZymKnI Bhiy§Ä¡mbn bpFknse¯nb...

August 30 2016 / No comment / Read More »
PohnX hnip-²n-bp-sSbpw \nÝ-b-ZmÀUy-¯n-sâbpw BÄcq]-ambn ]. ]nXm-hv

PohnX hnip-²n-bp-sSbpw \nÝ-b-ZmÀUy-¯n-sâbpw BÄcq]-ambn ]. ]nXm-hv

]uckvXy ImtXm-en-¡mbpw `mc-X-¯nsâ ]m{Xn-bÀ¡okpw ae-¦c sa{Xm-t¸m-eo-¯m-bp-ambn ]. amÀt¯m½m Çolm-bpsS knwlm-k-\-¯n `mKy-tamsS hmW-cp-fp¶ ]. _tÊ-en-tbmkv amÀt¯m½m ]ueqkv ZznXo-b³ _mh Xncp-a-\-Êp-sIm­v k]vX-Xn-bpsS...

August 30 2016 / 1 comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

bp .sI, bqtdm¸v, B{^n¡ `{Zmk\ ^manen tIm¬{^³kv tbmÀ¡n kam]n¨p

tbmÀ¡v: BKÌv 24 apX 28 hsc XobXnIfn tbmÀ¡n \S¶ bp .sI , bqtdm¸v, B{^n¡ `{Zmk\ ^manen tIm¬{^³kv hnPbIcambn kam]n¨p. B[p\nI...

Aug 30 2016 / No comment / Read More »

hn. amXmhnsâ a²yØX tXSn F«p t\m¼mNcWw hnhn[ ]ÅnIfnÂ

_lvssd³ skâv tacokv I¯o{U F«p t\m¼mNcWw 31 apX _lvssd³: skâv tacokv C´y³ HmÀ¯tUmIvkv I¯o{Uen Cu hÀjs¯ ]cnip² ssZhamXmhnsâ a²yØXmhmchpw, hN\ip{iqjbpw...

Aug 30 2016 / No comment / Read More »

BßobXbpsS icnZqc¯nÂ; ImtXmen¡m _mhmív Cì k]vXXn

GIm´Xbpw [ym\hpw Cãs¸Sp¶ k`m tae[y£\mWv ]cnip² _tkentbmkv ]utemkv ZzoXob³ ImtXmen¡m _mh. ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`sb \bnç¶ XncçIÄ¡nSbnepw _mh ]Xnhmbn Rmenbmægn amÀ...

Aug 30 2016 / No comment / Read More »

sIm«mc¡ s\Ãnç¶w ]Ånbn tamjWw; ]cmXn \ÂIn

sIm«mc¡c: s\Ãnç¶w amÀ {KntKmdntbmkv HmÀ¯tUmIvkv ]Ånbn tamjWw. Hm^nkv apdn æ¯n¯pd¶v km[\§Ä IS¯pIbpw h©n æ¯ns¸mfn¨p ]Ww A]lcnçIbpw sNbvXp. Ignª cm{Xnbnemé kw`hw....

Aug 29 2016 / No comment / Read More »

a§mcw skâv tacokv ]Ån kphÀW Pq_nen DZvLmS\w sk]väw_À 4þ\v

]¯\wXn«: tIm¶n a§mcw skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån kphÀWPq_nen DZvLmS\hpw s]ê¶mfpw F«pt\m¼mNcWhpw sk]väw_À H¶v apX F«v hsc \Sçw. Znhkhpw cmhnse Ggn\v...

Aug 29 2016 / No comment / Read More »
സഭാ hn. amXmhnsâ a²yØX tXSn F«p t\m¼mNcWw hnhn[ ]ÅnIfnÂ

hn. amXmhnsâ a²yØX tXSn F«p t\m¼mNcWw hnhn[ ]ÅnIfnÂ

_lvssd³ skâv tacokv I¯o{U F«p t\m¼mNcWw 31 apX _lvssd³: skâv tacokv C´y³ HmÀ¯tUmIvkv I¯o{Uen Cu...

Aug 30, 2016 / More »
ഭദ്രാസനം bp .sI, bqtdm¸v, B{^n¡ `{Zmk\ ^manen tIm¬{^³kv tbmÀ¡n kam]n¨p

bp .sI, bqtdm¸v, B{^n¡ `{Zmk\ ^manen tIm¬{^³kv tbmÀ¡n kam]n¨p

tbmÀ¡v: BKÌv 24 apX 28 hsc XobXnIfn tbmÀ¡n \S¶ bp .sI , bqtdm¸v, B{^n¡ `{Zmk\...

Aug 30, 2016 / More »
ഇടവക sIm«mc¡ s\Ãnç¶w ]Ånbn tamjWw; ]cmXn \ÂIn

sIm«mc¡ s\Ãnç¶w ]Ånbn tamjWw; ]cmXn \ÂIn

sIm«mc¡c: s\Ãnç¶w amÀ {KntKmdntbmkv HmÀ¯tUmIvkv ]Ånbn tamjWw. Hm^nkv apdn æ¯n¯pd¶v km[\§Ä IS¯pIbpw h©n æ¯ns¸mfn¨p ]Ww...

Aug 29, 2016 / More »
ലോകം tIcfm Iu¬kn Hm^v NÀ¨knë ]pXnb `mchmlnIÄ

tIcfm Iu¬kn Hm^v NÀ¨knë ]pXnb `mchmlnIÄ

sI.kn.kn. {]knUâv tUm. K{_ntb amÀ {KotKmdntbmkv sa{Xms¸men¯ A[y£X hln¨p. kt½f\¯n 2016þ2019þteçÅ ]pXnb `cWkanXnsb Akw»n sXcsªSp¯p. ]pXnb {]knUâmbn tUm.KohÀKokv amÀ...

Aug 27, 2016 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 78 comments / Read More »
Advertisement CLICK HERE
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.