വീക്ഷണം Xnc¡n« Cu PohnX¯n Hê \nanjw; henb t\m¼p Nn´IÄ

Xnc¡n« Cu PohnX¯n Hê \nanjw; henb t\m¼p Nn´IÄ

PohnX¯nëw acW¯nëw AIew shdpw Hê \nanjw am{Xw. GXp aëjyëw Dd¨p \n¶mepw Hê izmkat{X!”"(k¦o 39:5)F¶mWv Xnêshgp¯n ]dbp¶Xv. acW¯n\¸pdt¯¡v \aps¡mìw AdnbnÃ. imkv{XtemIhpw...

February 9 2016 / No comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

\mÂ]XphÀjw \o­ am´fnÀ skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån¯À¡¯n\v A´yw

æf\S: \mÂ]XphÀjw \o­p\n¶ æf\S am´fnÀ skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån¯À¡¯n\v A´yw. sslt¡mSXnbpsS hn[ns¡Xntc ]m{XnbÀ¡okv ]£w \ÂInb kvs]j eohv s]äoj³ sslt¡mSXn XÅnbtXmsS...

Feb 9 2016 / No comment / Read More »

bphP\{]Øm\w I\I¸ew Unkv{SnIvSv kt½f\w

dm¶n: \neí `{Zmk\ bphP\{]Øm\¯nsâ I\I¸ew Unkv{SnÎv kt½f\w I\I¸ew skâv tPmÀÖv henb]ffnbn h¨v \Sì. ^m.KohÀKokv tXmaknsâ A²y£Xbn CShImwKhpw ae¦c k`bnse ko\nbÀ...

Feb 8 2016 / No comment / Read More »

tImet©cn ]Ånbn HmÀ¯tUmIvkv k`bv¡v t]meokv kwc£Ww AëhZn¨v tImSXn

tImet©cn: tImet©cn ]Ån ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bptSXp am{Xsa¶v tIcfm ssltImSXn. HmÀ¯tUmIvkv k`¡v \nÀºm[w Bc[\ \S¯p¶Xn\v ]qÀW t]meokv kwc£Ww AëhZn¨p tIcfm ssltImSXn...

Feb 8 2016 / No comment / Read More »

iXmÐn \ndhn am[hticn ]Ån s]ê¶mfnë sImSntbdn; amÀ Xntam¯ntbmkv apJy ImÀ½nI³

]p¯qÀ : am[htÈcn ]Ånbn ]cnip² sXthmtZmtdmkv klZmbpsS 1654þmw HmÀ½ s]ê¶mfnë s^{_phcn 7 hn.æÀ_m\m\´cw hnImcn ^m. amX| A{_lmw sImSn DbÀ¯n. XpSÀ¶v...

Feb 8 2016 / No comment / Read More »

ip-²o-I-c-W¯nsâbpw Bß-X-]-\¯nsâbpw ktµi-hp-ambn henb t\m¼v hs¶¯n

tIm«bw: ip-²o-I-c-W¯nsâbpw Bß-X-]-\¯nsâbpw ktµi-hp-ambn henb t\m¼v hs¶¯n. hrXëjvTm\¯në XpS¡w ædn¨v {]mÀ°\bpsS \ndhn henb t\m¼v s^{_phcn 8 Xn¦fmgv¨ Bcw`n¨p. C¶se Im\mhnse IeymWZn\kvacWbn k`...

Feb 8 2016 / No comment / Read More »
സഭാ \mÂ]XphÀjw \o­ am´fnÀ skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån¯À¡¯n\v A´yw

\mÂ]XphÀjw \o­ am´fnÀ skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån¯À¡¯n\v A´yw

æf\S: \mÂ]XphÀjw \o­p\n¶ æf\S am´fnÀ skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån¯À¡¯n\v A´yw. sslt¡mSXnbpsS hn[ns¡Xntc ]m{XnbÀ¡okv ]£w \ÂInb...

Feb 9, 2016 / More »
ഭദ്രാസനം bphP\{]Øm\w I\I¸ew Unkv{SnIvSv kt½f\w

bphP\{]Øm\w I\I¸ew Unkv{SnIvSv kt½f\w

dm¶n: \neí `{Zmk\ bphP\{]Øm\¯nsâ I\I¸ew Unkv{SnÎv kt½f\w I\I¸ew skâv tPmÀÖv henb]ffnbn h¨v \Sì. ^m.KohÀKokv tXmaknsâ...

Feb 8, 2016 / More »
ഇടവക iXmÐn \ndhn am[hticn ]Ån s]ê¶mfnë sImSntbdn; amÀ Xntam¯ntbmkv apJy ImÀ½nI³

iXmÐn \ndhn am[hticn ]Ån s]ê¶mfnë sImSntbdn; amÀ Xntam¯ntbmkv apJy ImÀ½nI³

]p¯qÀ : am[htÈcn ]Ånbn ]cnip² sXthmtZmtdmkv klZmbpsS 1654þmw HmÀ½ s]ê¶mfnë s^{_phcn 7 hn.æÀ_m\m\´cw hnImcn ^m....

Feb 8, 2016 / More »
ലോകം bmt¡m_mb k`ív C´y¡v ]pd¯v `{Zmk\§Ä Øm]n¡m³ A[nImcanà þ tImSXn

bmt¡m_mb k`ív C´y¡v ]pd¯v `{Zmk\§Ä Øm]n¡m³ A[nImcanà þ tImSXn

sIm¨n:bmt¡m_mb k`ív C´y¡v ]pd¯v `{Zmk\§Ä Øm]n¡mt\m sa{Xmt¸meo¯amsc \ntbmKn¡mt\m A[nImcansöv tImSXn. k`m `cWLS\ {]Imcw {]hÀ¯\ ]cn[n...

Feb 5, 2016 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 26 comments / Read More »
Advertisement CLICK HERE
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.