വീക്ഷണം F«p -t\m-¼Ã: hmc `P\w

F«p -t\m-¼Ã: hmc `P\w

ae-¦ck`-bn Gähpw hnhm-Z-ap-­m-¡nb BNm-c-amWv F«pt\m¼v. Hcp ]t£ C¶v Gä-hp-a-[nIw Bfp-IÄ t\m¡p¶ t\m¼pw CXm-hmw. sk]väw-_À H¶p apX ssZh-am-Xm-hmb I\yI adn-bm-ansâ P\-\-s¸-cp-¶m-fmb...

August 31 2014 / No comment / Read More »
aÀt¯m½³ kwkvIrXn, ae¦cbpsS CXnlmkw

aÀt¯m½³ kwkvIrXn, ae¦cbpsS CXnlmkw

t]m¯pKokpImêsS BKa\¯në ap¼pÅ tIcf ss{IkvXhêsS B[nImcnIamb Hê Ncn{Xw ædnçI Gsd ZpjvIcamb Hê {]hr¯nbmWv. NcnXsagpXp¶Xnepw tcJIÄ kq£nç¶Xnepw tIcfobÀ s]mXpsh {ian¨nê¶Ã Fì...

August 31 2014 / 1 comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

ImtXmen¡m _mhm cNn¨ þAë`h [ym\§Äþ {]Imi\w sNbvXp

tIm«bw: ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]temkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhm cNn¨ Aë`h§Ä [ym\§Ä F¶ ]pkvXIw ]cnip² ]nXmhnsâ P·Zn\mtLmjthfbn ^m tUm sI.Fw tPmÀÖv...

Sep 1 2014 / No comment / Read More »

]Ån¯À¡w: BÀ.Un.H. CSs]«v am½etÈcn ]Ån ]q«n

]ndhw: HmÀ¯tUmIvkv, bmt¡m_mb XÀ¡s¯ XpSÀ¶v BÀUnH CSs]«v am½etÈcn amÀ anJmtb ]Ån ]q«n. XÀ¡s¯ XpSÀ¶v 2012 sabv 15 apX ChnsS Bcm[\...

Sep 1 2014 / 6 comments / Read More »

_mhmbpsS P·Zn\ k½m\ambn kvt\l¯W `h\§Ä kaÀ¸n¨p

æ¶wæfw: kvt\l¯W ]²XnbpsS c­mw L«¯n æ¶wæfw `{Zmk\¯nse bphP\þhnZymÀ°n {]Øm\§fpsS kwbpàm`napJy¯n ]qÀ¯oIcn¨ `h\§fpsS IqZmimIÀ½hpw Xmt¡mÂZm\hpw BKÌv 31 RmbdmgvN c­v aWn¡v ]cnip² _tkentbmkv...

Sep 1 2014 / No comment / Read More »

tbmt¦gvkv skâv tXmakv ]Ån I½}Wnän Hu«v do¨v t{]m{Kmw

\yqtbmÀ¡v: tbmt¦gvkv skâv tXmakv CShI hÀj§fmbn \S¯mdpÅ ?I½}Wnän Hu«vdo¨v t{]m{Kmw Cu hÀjw HmKÌv 16 i\nbmgvN \S¯n. I½}Wnän Hu«vdo¨v t{]m{Kmansâ `mKambn s{]bÀ...

Aug 31 2014 / No comment / Read More »

kvt\lhpw a[pchpw ]¦n«v ImtXmen¡m _mhmív P·Zn\mtLmjw 

]me¡mSv: ImtXmen¡m _mhmbpsS P·Zn\mtLmjw. ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS ]cam[y£³ ]cnip² _tkentbmkv ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhmbpsS 68þmwP·Zn\amWv C¶se ]me¡mSv aª{] amÀ _tkentbmkv...

Aug 30 2014 / 2 comments / Read More »
സഭാ ImtXmen¡m _mhm cNn¨ þAë`h [ym\§Äþ {]Imi\w sNbvXp

ImtXmen¡m _mhm cNn¨ þAë`h [ym\§Äþ {]Imi\w sNbvXp

tIm«bw: ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]temkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhm cNn¨ Aë`h§Ä [ym\§Ä F¶ ]pkvXIw ]cnip² ]nXmhnsâ...

Sep 1, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം ^m. sI. hn. Xcnb³ A´cn¨p

^m. sI. hn. Xcnb³ A´cn¨p

s]ê¼mhqÀ: A¦amen `{Zmk\¯nse sshZnIëw `{Zmk\ Iu¬kn AwKhpamb hfb³Nnd§c Iot¨cn ^m. sI. hn. Xcnb³ (64) A´cn¨p....

Aug 28, 2014 / More »
ഇടവക tbmt¦gvkv skâv tXmakv ]Ån I½}Wnän Hu«v do¨v t{]m{Kmw

tbmt¦gvkv skâv tXmakv ]Ån I½}Wnän Hu«v do¨v t{]m{Kmw

\yqtbmÀ¡v: tbmt¦gvkv skâv tXmakv CShI hÀj§fmbn \S¯mdpÅ ?I½}Wnän Hu«vdo¨v t{]m{Kmw Cu hÀjw HmKÌv 16 i\nbmgvN...

Aug 31, 2014 / More »
ലോകം ]m{XnbÀ¡okpambn `n¶X;t{ijvT _mhmbpsS t\XrXz¯n ]pXnb k`ív \o¡w

]m{XnbÀ¡okpambn `n¶X;t{ijvT _mhmbpsS t\XrXz¯n ]pXnb k`ív \o¡w

tImet©cn: ]m{XnbÀ¡okpambn `n¶X;t{ijvT _mhmbpsS t\XrXz¯n ]pXnb k`ív \o¡sa¶v P\bpKw ]{X¯n C¶v tPmfn sI. t]mÄ dnt¸mÀ«v...

Aug 27, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

kzmÀ°XtbmsS A_²§Ä {]Ncn¸n¡êXv

kzmÀ°XtbmsS A_²§Ä {]Ncn¸n¡êXvXnêh\´]pcw `{Zmk\¯nsâ tUm. K{_ntb amÀ {KntKmdntbmkv ]cnip² kp¶ltZmknë kaÀ¸nçIbpw ]n¶oSv Nne {]kn²oIcW§Ä hgn hmb\¡mÀ¡v e`yamçIbpw...

Aug 6 2014 / 55 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.