വീക്ഷണം ]cp-ae Xncp-ta\n kpdn-bm\n Ihn-X-bnÂ

]cp-ae Xncp-ta\n kpdn-bm\n Ihn-X-bnÂ

tIm«b¯p-sh¨v 2014 sk]väw-_À 8 þ 16 Xob-Xn-I-fn \S¶ F«m-aXv temI kpdn-bm\n tIm¬{^³kn s\XÀeâvknse sebvU³ bqWn-th-gvknän t{]m^-k-dmb tUm. sP. sP. hm³...

October 23 2014 / No comment / Read More »
]cnip²·mêsS kwkÀ¤w

]cnip²·mêsS kwkÀ¤w

ssZhoI\· ]n´pSê¶Xv A`nImayamsW¶v kz´w PohnXw apJm´ncw aäpÅhÀ¡v km£ys¸Sp¯p¶h\mWv ]cnip²³. ]cnip²·mêsS t^mt«mIÄç ap¼n sagpæXncn I¯n¨phíp¶Xv {InkvXphnsâ {]Imi¯m AhÀ {]IminXcmbncnçì F¶v Adnbnçhm\mWv...

October 21 2014 / 6 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

Al½Zm_mZv `{Zmk\ hnZymÀ°n {]Øm\w hmÀjnI tIm¬^d³kn\v DZbv¸qcn XpS¡w

DZbv¸qÀ: Al½Zm_mZv `{Zmk\ Fw.Pn.Hm.kn.Fkv.F½nsâ 3þmaXp hmÀjnI tIm¬^d³kn\v DZbv¸qÀ skâv {KntKmdntbmkv sk¡³Udn kvIqfn XpS¡ambn. HtÎm_À 24 kt½f\¯në XpS¡w ædn¨v ]XmIbpbÀ¯n. kt½f\w...

Oct 24 2014 / No comment / Read More »

ku¯vþshÌv Atacn¡³ `{Zmk\ ^manen tIm¬^d³kv 2015

Umekv: ku¯v shÌv Atacn¡³ `{Zmk\¯nsâ ^manen B³Uv bq¯v tIm¬^d³kv 2015 UbdÎÀ Bbn ^m. amäv AeIvkm­À, sk{I«dnbmbn FÂk¬ kmapthÂ, {SÌnbmbn enPo¯v...

Oct 24 2014 / No comment / Read More »

t\mÀ¯v Cukväv Atacn¡³ `{Zk\ ^manen Bâv bq¯v tIm¬^d³kv

\}tbmÀ¡v: t\mÀ¯v CuÌv Atacn¡³ `{Zmk\¯nsâ 2015 se ^manen Bâv bq¯v tIm¬^d³kv Pqsse 15 _p[³ apX 18 i\nbmgvN hsc \Sçw. {]IrXn...

Oct 24 2014 / 1 comment / Read More »

Xg¡c Fw.Fkv. skan\mcn ]Ån apJhmcw an¶Â¸nWcn XIÀì

amthen¡c: _p[\mgvN sshIn«v aqt¶ap¡men\v D­mb iàamb CSnan¶en Xg¡c Fw.Fkv. skan\mcn HmÀ¯tUmIvkv ]Ån apJhmcw XIÀ¶v I\¯ \mi\ãap­mbn. ]ÅnbpsS apJhmc¯nse a[y`mKs¯bpw hS¡phis¯bpw...

Oct 23 2014 / No comment / Read More »

amX}kv {]Ya³ _mhmbpsS 18þmw HmÀ½s¸ê¶mÄ \hw_À 8þ\v tZhtemI¯v

tIm«bw: ae¦c k`bpsS A©mw ImtXmen¡m ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m amX}kv {]Ya³ _mhmbpsS 18-mw HmÀ½s¸ê¶mÄ \hw_À amkw 7,8 XobXnIfn tZhtemIw Aca\ Nm¸enÂ...

Oct 23 2014 / 1 comment / Read More »
സഭാ amX}kv {]Ya³ _mhmbpsS 18þmw HmÀ½s¸ê¶mÄ \hw_À 8þ\v tZhtemI¯v

amX}kv {]Ya³ _mhmbpsS 18þmw HmÀ½s¸ê¶mÄ \hw_À 8þ\v tZhtemI¯v

tIm«bw: ae¦c k`bpsS A©mw ImtXmen¡m ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m amX}kv {]Ya³ _mhmbpsS 18-mw HmÀ½s¸ê¶mÄ \hw_À amkw...

Oct 23, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം Al½Zm_mZv `{Zmk\ hnZymÀ°n {]Øm\w hmÀjnI tIm¬^d³kn\v DZbv¸qcn XpS¡w

Al½Zm_mZv `{Zmk\ hnZymÀ°n {]Øm\w hmÀjnI tIm¬^d³kn\v DZbv¸qcn XpS¡w

DZbv¸qÀ: Al½Zm_mZv `{Zmk\ Fw.Pn.Hm.kn.Fkv.F½nsâ 3þmaXp hmÀjnI tIm¬^d³kn\v DZbv¸qÀ skâv {KntKmdntbmkv sk¡³Udn kvIqfn XpS¡ambn. HtÎm_À 24...

Oct 24, 2014 / More »
ഇടവക ¢n^vä¬ skâv {KntKm-dn-tbmkv CS-h-I- s]ê¶mfn\v 26þ\v sImSntbäw

¢n^vä¬ skâv {KntKm-dn-tbmkv CS-h-I- s]ê¶mfn\v 26þ\v sImSntbäw

\}tPgvkn: ¢n^vä¬ skâv {KntKm-dn-tbmkv CS-h-I-bpsS Imh ]nXmhmb, ]cn-ip-²- ]ê-ae Xnê-ta-\n-bpsS HmÀa-s¸-ê-¶mfpw 37-þm-aXv I¬h³jëw HtÎm-_À 24 apXÂ...

Oct 23, 2014 / More »
ലോകം tPmWn eqt¡mkv, cm[mIrjvW³ C´y {]kv¢ºv am[ya{io

tPmWn eqt¡mkv, cm[mIrjvW³ C´y {]kv¢ºv am[ya{io

\}tbmÀ¡v: Xmftaf§Ä¡v ImtXmÀ¡p¶ aebmf¯n\v Zriyhnkva§Ä k½m \n¨hÀ¡mWv C¡pdn C´y {]kv¢ºv Hm^v t\mÀ¯v Atacn¡bpsS am[ya{io ]pckvImcw....

Oct 18, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

kzmÀ°XtbmsS A_²§Ä {]Ncn¸n¡êXv

kzmÀ°XtbmsS A_²§Ä {]Ncn¸n¡êXvXnêh\´]pcw `{Zmk\¯nsâ tUm. K{_ntb amÀ {KntKmdntbmkv ]cnip² kp¶ltZmknë kaÀ¸nçIbpw ]n¶oSv Nne {]kn²oIcW§Ä hgn hmb\¡mÀ¡v e`yamçIbpw...

Aug 6 2014 / 52 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.