വീക്ഷണം “]ÀÆX¯në apIfn Xd¨ t]SIw’

“]ÀÆX¯në apIfn Xd¨ t]SIw’

th\ kqcysâ civanIÄ AXnsâ XojvWXbn XpS§nbnê¶nÃ. DjvWcminbpsS L\`mh¯nte¡v Imdnse ssiXy¯n \nìw ImseSp¯p h¨t¸mÄ Xs¶, I®mSn¨nÃpIÄ ]pIaqSnbnêì. AhyàXbpsS aqSenë Xs¶ XpemtaL§fnÂ...

June 30 2015 / 27 comments / Read More »
tbmKm: BÀ¡mWv `bw?

tbmKm: BÀ¡mWv `bw?

ae¦c k`bnse tIm«bw `{Zmk\ sa{Xmt¸meo¯m Bbncp¶ ]mtd«v amXyqkv amÀ Cuhm\ntbmkv ImewsNbvXXv 1980 HmKÌv 31þ\v. A¶t±l¯n\p {]mbw 91. BdSnbne[nIw Dbcap­mbncp¶ At±l¯n\p...

June 17 2015 / 3 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

amÀ tXthmtZmkntbmkv Nca kphÀW Pq_nen kam]\ kt½f\w

dm¶n, s]ê\mSv: AeIvkntbmkv amÀ tXthmtZmkntbmkv Nca kphÀW Pq_nen kam]\t¯mSë_Ôn¨pÅ s]mXpkt½f\w dm¶n s]ê\mSv _Y\n B{ia¯n BKÌv 5þ\v \Sçw. Pq_nen kam]\hpw bqlmt\m³ amÀ...

Jul 31 2015 / No comment / Read More »

aemUv skâv tXmakv ]Ånbn ]Xn\©v t\m¼v BNcnçì

apwss_: hnip² ssZhamXmhnsâ hm§n¸p s]ê¶mfnt\mSv Aë_Ôn¨v BKkvdv 1 apX 15 hsc aemUv skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv ]Ånbn ]Xn\©v t\m¼v BNcnçì. CShIbnse hnhn[...

Jul 31 2015 / No comment / Read More »

{ipXn Unt¹mam tImgvkv DZvLmS\w 31þ\v

tIm«bw: {ipXn kvIqÄ Hm^v enäÀPn¡Â a}kn¡n Bcw`nç¶ skdm¼qÀ kÀÆIemimebpsS Unt¹mam -tImgvkn³sd DZvLmS\w 2015 Pqsse 31 shÅnbmgvN sshæt¶cw 4 aWn¡v HmÀ¯tUmIvkv...

Jul 28 2015 / No comment / Read More »

tUm. AÐpÄ Ieman\v HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS BZcmÚen

tIm«bw: ap³ cm{ã]Xn tUm. F.]n.sP.AÐpÄ Ieman\v ae¦c HmÀ¯tUm¢kv k`bpsS BZcmRvPenIÄ AÐp Iemansâ acWw C´y³ P\XbpsS \ãamWì ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯mam ]utemkv ZznXnb³ ImtXmen¡ _mh...

Jul 28 2015 / No comment / Read More »

bmt¡m_mb k`bpsS `cWLS\¡v \nbakm[pXbnsöv s]ê¼mhqÀ k_v tImSXn

sIm¨n: bmt¡m_mb k`bpsS 2002se `cWLS\¡pw Atkmkntbj\pw \nbakm[pXbnevsf¶v s]cp¼mhqÀ k_v tImSXn. bmt¡m_mbk`¡v Iognse 1000¯nÂ]cw CShI¸ÅnIfpw CShImwK§fpw ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS Ahn`mPyLS§fmsW¶pw 1934se...

Jul 27 2015 / 16 comments / Read More »
സഭാ amÀ tXthmtZmkntbmkv Nca kphÀW Pq_nen kam]\ kt½f\w

amÀ tXthmtZmkntbmkv Nca kphÀW Pq_nen kam]\ kt½f\w

dm¶n, s]ê\mSv: AeIvkntbmkv amÀ tXthmtZmkntbmkv Nca kphÀW Pq_nen kam]\t¯mSë_Ôn¨pÅ s]mXpkt½f\w dm¶n s]ê\mSv _Y\n B{ia¯n BKÌv 5þ\v...

Jul 31, 2015 / More »
ഭദ്രാസനം amÀ ]t¡m-an-tbmknsâ HmÀ½-s¸-ê-\m-fnë amth-en-¡cbn sImSn-tb-dn

amÀ ]t¡m-an-tbmknsâ HmÀ½-s¸-ê-\m-fnë amth-en-¡cbn sImSn-tb-dn

amth-en-¡c: `mKy-kva-c-WmÀl-\mb ]utemkv amÀ ]t¡m-an-tbmkv sa{Xm-t¸m-eo-¯m-bpsS aq¶m-aXv HmÀ½-s¸-cp-\m-fn\p sXtbm-`-h³ Ac-a-\-bn sImSn-tb-dn. Pqsse 25 i\n-bmgvN hnip²...

Jul 25, 2015 / More »
ഇടവക aemUv skâv tXmakv ]Ånbn ]Xn\©v t\m¼v BNcnçì

aemUv skâv tXmakv ]Ånbn ]Xn\©v t\m¼v BNcnçì

apwss_: hnip² ssZhamXmhnsâ hm§n¸p s]ê¶mfnt\mSv Aë_Ôn¨v BKkvdv 1 apX 15 hsc aemUv skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv ]ÅnbnÂ...

Jul 31, 2015 / More »
ലോകം G{_lmw XcI³ CâÀ]mÀensaâdn PUvPnwKv I½änbnÂ

G{_lmw XcI³ CâÀ]mÀensaâdn PUvPnwKv I½änbnÂ

GY³kv-: CâÀ]mÀensaâdn HmÀ¯tUmIvkv Atkmkntbj³ \S¯p¶ c­maXv A´ÀtZiob t^mt«m{Km^n aÂkc¯nsâ PUvPnwKv I½änbnteíp G{_lmw XcI³ XncsªSp¡s¸«p. ]{´­wK...

Jun 20, 2015 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 25 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.