വീക്ഷണം ]utcmlnXyw hgn sXäpt¼mÄ {InkvXp sImÃs¸Spì: ImtXmen¡m _mhm

]utcmlnXyw hgn sXäpt¼mÄ {InkvXp sImÃs¸Spì: ImtXmen¡m _mhm

]ptcm-ln-XÀ hnizm-k-¯nsâ kq£n-¸p-Im-cmWv. hnizmk kq£n-¸n-ëÅ D¯-c-hm-Zn-Xz-s¯-ç-dn¨v sshZn-IÀ¡v Ft¸mgpw Ah-t_m[w D­m-I-Ww. ]ptcmln- XÀ \S-¯p¶ IÀ½m-ë-jvTm-\-§fn ssZhn-I-amb ssNX-\yhpw Aë-`-hhpw D­m-I-Ww. aäp-Å-hÀ¡v Bßob...

November 12 2015 / 56 comments / Read More »
]nimNv F§s\-bp-­mbn?

]nimNv F§s\-bp-­mbn?

Xn·, Xn·-bpsS DÛ-hw, Xn·-]qÀ®-\mb ]nim-Nv, ]nim-Nnsâ DÛhw, ]nim-Nnsâ D× (\n-e-\nåv) F¶n-h-sb-¸än amÀ {KntKm-dntbm-kn\v hyà-amb A`n{]m-b-§Ä D­m-bn-ê-ì. Cu hnjbw kw_-Ôn¨v At±-l-¯në...

November 6 2015 / 3 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

]gb skan\mcn ]nXm¡·mêsS kwbpà HmÀ½s¸ê¶mÄ kam]n¨p

tIm«bw: ]gbskan\mcnbn I_dS§nbncnç¶ skan\mcn Øm]I³ ]pent¡m«n tPmk^v amÀ Zoh¶mkntbmknsâbpw ap³ skan\mcn {]n³kn¸Â tUm. ]utemkv amÀ {KotKmdntbmkv sa{Xmt¸meo¯mbpsSbpw kwbpà HmÀ½s¸ê¶mÄ kam]n¨p....

Nov 24 2015 / No comment / Read More »

]gb skan\mcn ZzniXmÐn kam]\hpw HmÀ½s¸ê¶mfpw ]gb skan\mcnbnÂ

tIm«bw: ]gb skan\mcn Øm]I³ ]pent¡m«n tPmk^v amÀ Znh¶mtkymknsâ 199þDw UÂln `{Zmk\ sa{Xmt¸meo¯mbpw skan\mcn {]n³kn¸epambnê¶ tUm. ]utemkv amÀ {KntKmdntbmknsâ 19þDw HmÀ½s¸ê¶mÄ...

Nov 21 2015 / No comment / Read More »

ap³ amt\-PnwKv I½än AwKw Sn.- sF. tPmWnsâ kwkvImcw C¶v

Xp¼-a¬: amt\-PnwKv I½än AwKw, ]oê-taSv F©-\o-b-dnwKv tImfPv `c-W-k-anXn AwKw, imkvXmw-tIm« Fw.Fw kn.-Fkv ]n.-Fw. -kvIqÄ amt\-PÀ F¶o \ne-I-fn {]hÀ¯n-ç-Ibpw, skâv tPm¬kv...

Nov 19 2015 / No comment / Read More »

Bjv\ A¶ hÀKo-kn\v H¶mw Øm\w

dm¶n : ae¦c HmÀ¯-tUmIvkv kpdn-bm\n k`-bpsS kt­-kvIqÄ ku¯v sk³{S tkm¬ kl-]m-Ty-a-Õc¯n \ne-bv¡Â `{Zm-k-\-¯nse I\-I-¸ew skâv tPmÀÖv hen-b-]-ffn CS-h-ImwKamb Bjv\ A¶...

Nov 19 2015 / 2 comments / Read More »

ImtXmen¡m _mhm ^pssPdbn 26þ\v F¯pw

^pssPd(bp.F.C): ae¦c k`bpsS ]cam²y£³ ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhm \hw_À 26þ\v ^pssPdbn F¯pì. ae¦c k`bpsS _mw¥qÀ `{Zmk\¯nevs¸« ^pssPd...

Nov 19 2015 / No comment / Read More »
സഭാ ]gb skan\mcn ]nXm¡·mêsS kwbpà HmÀ½s¸ê¶mÄ kam]n¨p

]gb skan\mcn ]nXm¡·mêsS kwbpà HmÀ½s¸ê¶mÄ kam]n¨p

tIm«bw: ]gbskan\mcnbn I_dS§nbncnç¶ skan\mcn Øm]I³ ]pent¡m«n tPmk^v amÀ Zoh¶mkntbmknsâbpw ap³ skan\mcn {]n³kn¸Â tUm. ]utemkv amÀ...

Nov 24, 2015 / More »
ഭദ്രാസനം Bjv\ A¶ hÀKo-kn\v H¶mw Øm\w

Bjv\ A¶ hÀKo-kn\v H¶mw Øm\w

dm¶n : ae¦c HmÀ¯-tUmIvkv kpdn-bm\n k`-bpsS kt­-kvIqÄ ku¯v sk³{S tkm¬ kl-]m-Ty-a-Õc¯n \ne-bv¡Â `{Zm-k-\-¯nse I\-I-¸ew skâv...

Nov 19, 2015 / More »
ഇടവക ap³ amt\-PnwKv I½än AwKw Sn.- sF. tPmWnsâ kwkvImcw C¶v

ap³ amt\-PnwKv I½än AwKw Sn.- sF. tPmWnsâ kwkvImcw C¶v

Xp¼-a¬: amt\-PnwKv I½än AwKw, ]oê-taSv F©-\o-b-dnwKv tImfPv `c-W-k-anXn AwKw, imkvXmw-tIm« Fw.Fw kn.-Fkv ]n.-Fw. -kvIqÄ amt\-PÀ...

Nov 19, 2015 / More »
ലോകം P\Iob\mb ]m¸msb Hêt\mç Iméhm³ Atacn¡bpsS sXêthmc§fn ]Xn\mbnc§Ä

P\Iob\mb ]m¸msb Hêt\mç Iméhm³ Atacn¡bpsS sXêthmc§fn ]Xn\mbnc§Ä

\yqtbmÀ¡v: c­p Znhks¯ Xnc¡n« hmjnwKvS¬ kµÀi\¯nSbn ^m³knkv amÀ]m¸ ]s¦Sp¯ ]cn]mSnIsfÃmwXs¶ Ncn{X¯n BZyt¯Xv F¶ \nebn Ncn{X¯mfpIfn Øm\w...

Sep 25, 2015 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 25 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.