വീക്ഷണം AÔ hnizmkw, A¸ hnizmkw, A¸hnizmkw: amÀ Genbkv sa{Xmt¸meo¯m

AÔ hnizmkw, A¸ hnizmkw, A¸hnizmkw: amÀ Genbkv sa{Xmt¸meo¯m

BZna k`bpsS hnizmk§fn \nìw hyXnNenç¶hÀ \nÝbambpw I­ncnt¡­Xv. Bß ]cntim[\¡v hnc Nq­p¶ {_ÒhmÀ `{Zmk\m²y£³ bmt¡m_v amÀ Genbmkv sa{Xmt¸meo¯mbpsS {]kwKw. hoUntbm...

June 25 2016 / No comment / Read More »
amÀt¯m½m (H¶masâ) knwlmk\s¯çdn¨v aÀt¯m½m k`bpsS (hn)hmZw?

amÀt¯m½m (H¶masâ) knwlmk\s¯çdn¨v aÀt¯m½m k`bpsS (hn)hmZw?

]e\mÄ BhÀ¯nç¶ Hê hymP{]kvXmh\ kao] Znhk§fn \ham²ya§fn ho­pw {]Xy£s¸«t¸mÄ \nPØnXn t_m²ys¸Sp¯m³ {]XnImcn¡mXncnçI Akm²yambn F¶Xn\memWv Cu ædn¸v FgpXp¶Xv. Hê IÅw ]eh«w...

June 21 2016 / 25 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

IÃn\m tImsd¸nkvtIm¸mbpsS ]utcmlnXy kphÀ® Pq_nen \msf

æf\S: ]utcmlnXy kphÀ® Pq_nenbpsS \ndhn kamcm²y\mb tXmakv IÃn\m tImsd¸nkvtIm¸. ]´fw æf\S ap­pIÃn\m G{_lmwþGenbm½ Z¼XnIfpsS ]p{X\mbn 1934 Unkw_À 21þ\v P\n¨p. 1963...

Jun 28 2016 / 1 comment / Read More »

Np¦¯dbn BZnhmknIÄ¡v Hme sjÍnë ]Icw hoSpIÄ \nÀ½n¨p \Âæw; amÀ sXtbm^ntemkv

FS¡c: tNmÀs¶menç¶ sjÍpIfn ZpcnXhpambn Ignbp¶ FS¡cbnse BZnhmknIÄ¡nSbn kzm´\ kphntijhpambn ae_mÀ `{Zmk\m²y£³ tUm. kJdnbm amÀ sXtbm^ntemkv sa{Xmt¸meo¯msb¯n. æSnepIÄ kµÀin¨ sa{Xmt¸meo¯m agb¯p tNmcm¯...

Jun 27 2016 / 1 comment / Read More »

skâv tXmakv Zn\¯n Ah kaÀ¸Whpambn hS¡³ a®qÀ ]Ån

Aab¶qÀ: skâv tXmakv Zn\¯n CShIbpsS ImhÂ]nXmhn\v Ah sIm­p kaÀ¸Ww \S¯m³ Hê§pIbmé hS¡³ a®qÀ skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån. amÀt¯m½³ kvarXnZn\ kaÀ¸Ww...

Jun 27 2016 / 1 comment / Read More »

a½q«nbpw \neí `{Zmk\ bphP\ {]Øm\hpw ssI tImÀ¯p : BZnhmkn æSnIfn ASps¸¯n

dm¶n: ]¯\wXn« PnÃbnse apgph³ BZnhmkn æSnepIfnepw as®® ASp¸v F¯n¨v \S³ a½q«nbpw \neí `{Zmk\ bphP\ {]Øm\hpw. a½q«nbpsS t\XrXz¯n {]hÀ¯nç¶ sIbÀ B³Uv...

Jun 27 2016 / No comment / Read More »

elcn hnê² t_m[hev¡cW tkh\¯në ^m.km.]n.tPmÀPnë kÀ¡mcnsâ BZcw

]¯\wXn«: tIcf FIvsskkv 2015þ16 hÀjs¯ anI¨ elcn hnê² k¶² {]hÀ¯Iëff AhmÀUv ]¯\wXn« PnÃbn ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bnse sshZnI³ Npêfnt¡mSv, s]m«phml\nÂç¶Xn ^m.km.]n.tPmÀPnë e`n¨p....

Jun 27 2016 / No comment / Read More »
സഭാ IÃn\m tImsd¸nkvtIm¸mbpsS ]utcmlnXy kphÀ® Pq_nen \msf

IÃn\m tImsd¸nkvtIm¸mbpsS ]utcmlnXy kphÀ® Pq_nen \msf

æf\S: ]utcmlnXy kphÀ® Pq_nenbpsS \ndhn kamcm²y\mb tXmakv IÃn\m tImsd¸nkvtIm¸. ]´fw æf\S ap­pIÃn\m G{_lmwþGenbm½ Z¼XnIfpsS ]p{X\mbn...

Jun 28, 2016 / More »
ഭദ്രാസനം Np¦¯dbn BZnhmknIÄ¡v Hme sjÍnë ]Icw hoSpIÄ \nÀ½n¨p \Âæw; amÀ sXtbm^ntemkv

Np¦¯dbn BZnhmknIÄ¡v Hme sjÍnë ]Icw hoSpIÄ \nÀ½n¨p \Âæw; amÀ sXtbm^ntemkv

FS¡c: tNmÀs¶menç¶ sjÍpIfn ZpcnXhpambn Ignbp¶ FS¡cbnse BZnhmknIÄ¡nSbn kzm´\ kphntijhpambn ae_mÀ `{Zmk\m²y£³ tUm. kJdnbm amÀ sXtbm^ntemkv sa{Xmt¸meo¯msb¯n....

Jun 27, 2016 / More »
ഇടവക skâv tXmakv Zn\¯n Ah kaÀ¸Whpambn hS¡³ a®qÀ ]Ån

skâv tXmakv Zn\¯n Ah kaÀ¸Whpambn hS¡³ a®qÀ ]Ån

Aab¶qÀ: skâv tXmakv Zn\¯n CShIbpsS ImhÂ]nXmhn\v Ah sIm­p kaÀ¸Ww \S¯m³ Hê§pIbmé hS¡³ a®qÀ skâv tXmakv...

Jun 27, 2016 / More »
ലോകം {InkvXphnsâ ihIqSocw ØnXn sN¿p¶ XoÀYmS\ tI{µw ]p\ê²mcnçì

{InkvXphnsâ ihIqSocw ØnXn sN¿p¶ XoÀYmS\ tI{µw ]p\ê²mcnçì

Pdpktew: tbip{InkvXphns\ AS¡w sNbvXncnç¶ Øew F¶v ss{IkvXhÀ hnizknç¶ Pdpkteanse AXn]pcmX\ XoÀYmS\ tI{µ¯n ]p\ê²mcW tPmenIÄ Hê...

Jun 15, 2016 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 32 comments / Read More »
Advertisement CLICK HERE
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.