വീക്ഷണം ae¦cbpsS Dêç aëjy³; 18þmw HmÀ½Zn\w \hw_À 8þ\v

ae¦cbpsS Dêç aëjy³; 18þmw HmÀ½Zn\w \hw_À 8þ\v

]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m amX}kv {]Ya³- ImtXmen¡m _mhm (h«çt¶Â _mhm) tIm«bw h«çt¶Â æcy³ I¯\mêsS aI\mbn 1907 amÀ¨v 27þë P\n¨ hn.sI. amX}kv sshZnIhr¯nbnteç...

November 6 2014 / 3 comments / Read More »
IqtZiv Cut¯m-þ-k`m ip²o-I-cWs¸ê-¶mÄ

IqtZiv Cut¯m-þ-k`m ip²o-I-cWs¸ê-¶mÄ

\n§Ä Fs¶ BÀ F¶v ]d-bp¶p? hmb\m `mKw: hn.a¯mbn 16:13þ23 ho­pw Bcm-[\m kwh-Õ-c-¯nsâ Bcw-`-¯n \mw F¯n-bn-cn-¡p-¶p. k` F¶ bmYmÀ°ys¯ hni-I-e\w sN¿p-¶-Xn\pw...

November 1 2014 / No comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

ku¯v shÌv Atacn¡³ `{Zmk\w ]oVnX ktlmZc§sf klmbnçw

lq̬ : kndnbmbnepw, Cdm¡nepw B{IaWhpw aX ]oU\hpw aqew {]bmkw Aë`hnç¶ ktlmZc§sf klmbnç¶Xn\mbn Hê klmb \n[n cq]oIcnç¶Xn\v Iu¬kn AwKoImcw \ÂIn. FÃm...

Dec 18 2014 / No comment / Read More »

kmlnXy AhmÀUv tXmakv \oemÀaT¯n\v

a\ma: _lvssd³ aebmfn _nkn\kv t^mdw kmlnXy AhmÀUv kmlnXyImc\pw A[ym]I\pamb tXmakv \oemÀaT¯n\p e`n¨p. AÂ\aÂþ hnsIFÂ {Kq¸v sNbÀam³ hÀKokv Ipcy³ AhmÀUv tXmakv...

Dec 17 2014 / No comment / Read More »

Xncp¸ndhnbpsS Km\§fpambn Umekv skâv tacokv bphP\{]kvYm\w ssIcfn SnhnbnÂ

Umekv: temIw apgph³ {Inkvakv BtLmj§fn \ndªp\nÂçt¼mÄ XnêP\\¯nsâ ktµiw hnfnt¨mXp¶ at\mlcamb Km\§fpambn Umekv bphP\ {]Øm\w F¯pì. {Inkvakv Km\§Ä F¶ t]cn ssIcfn...

Dec 17 2014 / No comment / Read More »

Z\lm ip{iqjípÅ {]tXyI ]m{Xw k`mSnØm\¯n hnXcW¯n\v X¿mdmbn

hmI¯m\w: IÀ¯mhnâv amtamZokmsb Aëkvacnç¶ Z\lm ip{iqjív Bcm[\meb§fn D]tbmKnç¶Xnëth­nbpÅ {]tXyI ]m{Xw k`mSnØm\¯n hnXcW¯n\v X¿mdmbn. hÅn¡m«v Zbdmbn KohÀKokv {]Ya³ _mhmbpsS HmÀ½s¸ê¶mfnt\mSë_Ôn¨v \S¶...

Dec 17 2014 / 2 comments / Read More »

hÅn¡m«p _mhm k`bpsS tXPÊmbnbnêì: ImtXmen¡m _mhm

hmI¯m\w: c­mw ImtXmen¡m ]cnip² _tkentbmkv KohÀKokv {]Ya³ ImtXmen¡m _mhm k`bpsS tXPÊmbn Pzen¨p\n¶ ]nXmhmbnêì F¶v  ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m...

Dec 17 2014 / No comment / Read More »
സഭാ kmlnXy AhmÀUv tXmakv \oemÀaT¯n\v

kmlnXy AhmÀUv tXmakv \oemÀaT¯n\v

a\ma: _lvssd³ aebmfn _nkn\kv t^mdw kmlnXy AhmÀUv kmlnXyImc\pw A[ym]I\pamb tXmakv \oemÀaT¯n\p e`n¨p. AÂ\aÂþ hnsIFÂ {Kq¸v...

Dec 17, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം ku¯v shÌv Atacn¡³ `{Zmk\w ]oVnX ktlmZc§sf klmbnçw

ku¯v shÌv Atacn¡³ `{Zmk\w ]oVnX ktlmZc§sf klmbnçw

lq̬ : kndnbmbnepw, Cdm¡nepw B{IaWhpw aX ]oU\hpw aqew {]bmkw Aë`hnç¶ ktlmZc§sf klmbnç¶Xn\mbn Hê klmb \n[n...

Dec 18, 2014 / More »
ഇടവക Umfkv skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv henb ]Ån¡v \h t\XrXzw

Umfkv skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv henb ]Ån¡v \h t\XrXzw

Umfkv: skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv henb ]Ån 2015þteçÅ ]pXnb `mchmlnIsf sXcsªSp¯p. hnImcn ^m. cmPp Zm\ntbensâ A[y£XbnÂ...

Dec 10, 2014 / More »
ലോകം ^m. bqlmt\m³ tPm¬ Fkv.kn.Fw. kwØm\ A²y£³

^m. bqlmt\m³ tPm¬ Fkv.kn.Fw. kwØm\ A²y£³

Xnêhà : ÌpUâv {InkvXy³ aqhvsaâv Hm^v C´ybpsS tIcf kwØm\ A²y£\mbn ssae{] amÀ ædnbmt¡mkv B{iamwKw ^m....

Dec 13, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

`mc-Xob Kpcp-]-c-¼-cbpw ]cp-ae Xncp-ta-\nbpw

`mc-Xob Kpcp-]-c-¼-cbpw ]cp-ae Xncp-ta-\nbpwXoÀ°w ]pWy-Ø-e-am-Wv. AS\w bm{X-bm-Wv. ]pWy-Ø-e-t¯-çÅ bm{X-bmWv XoÀ°m-S-\w. `mc-Xob ZÀi-\¯n XoÀ°m-S-\-¯n-ëÅ {]m[m\yw hepXm-Wv. ]m]-]-cn-lm-c-¯nëw ]pWy-¯n-ë-amWv XoÀ°-bm-{X- \-S-¯p-¶-Xv....

Oct 30 2014 / No comment / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.