വീക്ഷണം tIm«b¯pw sN§¶qcnepw tIm¬{Kkv ]Xdpìsh¶v tIcf`qjWw

tIm«b¯pw sN§¶qcnepw tIm¬{Kkv ]Xdpìsh¶v tIcf`qjWw

tIm«bw: ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k` bp.Un.F^ns\bpw tIm¬{Kkns\bpw ssIhn«tXmsS tIm¬{Kkv t\Xm¡Ä k`m tI{µ§fpsS Xn® \nc§p¶Xv XpS§nbncnçIbmWv. {][m\ambpw sN§¶qcnepw tIm«¯pamWv CXv XIyXnbmbn \Sì...

May 4 2016 / 1 comment / Read More »
ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`ímbn \ap¡v F´n\v DWcWw?

ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`ímbn \ap¡v F´n\v DWcWw?

koäv NÀ¨Ifpw {Kq¸v hnhmZ§fpw Btcm]W {]Xymtcm]W§fpw \ndbp¶ Hê XncsªSp¸v ImewIqSn BKXambn. P\m[n]Xy aqey¯n hnizknç¶ ]uc\v XncsªSp¸pIÄ Ahkc¯nsâXpw {]XnIcW¯nsâXpamWv. kzX{´ `mcX¯nsâ...

April 23 2016 / 14 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

kv{XoIÄs¡XnscbpÅ AXn{Iaw kaql¯n\v A]am\Icw : ImtXmen¡m _mhm

tIm«bw: kv{XoIÄçw æ«nIÄçsaXnsc \Sç¶ AXn{Ia§Ä tIcf¯n\msI A]am\IcamsWìw kv{XoIsf tZhXIfmbn BZcnç¶ BÀj `mcX kwkvImc¯n\v If¦amsWìw ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k` ]cam²y£³ ]cnip² _tkentbmkv...

May 4 2016 / 1 comment / Read More »

Ìmä³ sFeâv skâv tPmÀPv ]Åns¸ê¶mÄ: amÀ tXthmtZmtkymkv apJy ImÀ½nI³

\}tbmÀ¡v: Ìmä³ sFeâv skâv tPmÀPv ae¦c HmÀ¯tUmIvkv CShIbpsS s]ê¶mÄ sabv sabv 5 apX 7 hsc XobXnIfn CSp¡n `{Zmk\m²y£³ amX}kv amÀ...

May 4 2016 / No comment / Read More »

Iäm\w thf§m«p ]p¯³]pcbn A\n A_pZm_nbn \ncymX\mbn

A_pZm_n: Iäm\w henb]Ån CShImwKw thf§m«p ]p¯³]pcbn KohÀKokv a¯mbn (A\nÂþ38) A_pZm_nbn \ncymX\mbn. C¡gnª shÅnbmgvN A_pZm_n skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv tZhmeb¯nse s]ê¶mÄ ip{iqjIfnÂ...

May 4 2016 / No comment / Read More »

\ne-bv¡Â `{Zm-k\ _me-k-amPw t\XrXz ]cnioe\ Iym¼v sabv 7þ\v

tIm«bw : \ne-í `{Zmk\ _mekamPw t\XrXz ]cnioe\ Iym¼v sabv 7þ\v i\nbmgvN 10 aWn apX I\-I-¸ew skâv tPmÀÖv hen-b-]-f-fn-bn h¨v \Sçw....

May 4 2016 / No comment / Read More »

Sos\¡v skâv tPmÀPv ]Ån s]ê¶mÄ;amÀ tXthmtZmtkymkv apJy ImÀ½nI³

\}tPgvkn: \}tPgvkn skâv tPmÀPv ae¦c HmÀ¯tUmIvkv CShIbpsS s]ê¶mfpw, CShI I¬h³jëw sabv 7, 8 (i\n, RmbÀ) Znhk§fn \Sçw.  CSp¡n `{Zmk\m²y£³ amX}kv amÀ...

May 4 2016 / No comment / Read More »
സഭാ kv{XoIÄs¡XnscbpÅ AXn{Iaw kaql¯n\v A]am\Icw : ImtXmen¡m _mhm

kv{XoIÄs¡XnscbpÅ AXn{Iaw kaql¯n\v A]am\Icw : ImtXmen¡m _mhm

tIm«bw: kv{XoIÄçw æ«nIÄçsaXnsc \Sç¶ AXn{Ia§Ä tIcf¯n\msI A]am\IcamsWìw kv{XoIsf tZhXIfmbn BZcnç¶ BÀj `mcX kwkvImc¯n\v If¦amsWìw ae¦c...

May 4, 2016 / More »
ഭദ്രാസനം \ne-bv¡Â `{Zm-k\ _me-k-amPw t\XrXz ]cnioe\ Iym¼v sabv 7þ\v

\ne-bv¡Â `{Zm-k\ _me-k-amPw t\XrXz ]cnioe\ Iym¼v sabv 7þ\v

tIm«bw : \ne-í `{Zmk\ _mekamPw t\XrXz ]cnioe\ Iym¼v sabv 7þ\v i\nbmgvN 10 aWn apX I\-I-¸ew...

May 4, 2016 / More »
ഇടവക Ìmä³ sFeâv skâv tPmÀPv ]Åns¸ê¶mÄ: amÀ tXthmtZmtkymkv apJy ImÀ½nI³

Ìmä³ sFeâv skâv tPmÀPv ]Åns¸ê¶mÄ: amÀ tXthmtZmtkymkv apJy ImÀ½nI³

\}tbmÀ¡v: Ìmä³ sFeâv skâv tPmÀPv ae¦c HmÀ¯tUmIvkv CShIbpsS s]ê¶mÄ sabv sabv 5 apX 7 hsc...

May 4, 2016 / More »
ലോകം tbiphnsâ IÃdbn \nìw e`n¨ XnêI¨bpw Xqhmebpw Htc icoc¯n D]tbmKn¨Xv

tbiphnsâ IÃdbn \nìw e`n¨ XnêI¨bpw Xqhmebpw Htc icoc¯n D]tbmKn¨Xv

tbip{InkvXp D°m\w sNbvXXnë tijw, iq\yamb IÃdbn \nìw AhnSps¯ icocw s]mXnbm³ D]tbmKn¨ncn¶ I¨bpw Xebn sI«nbncn¶ Xphmebpw...

Apr 15, 2016 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 31 comments / Read More »
Advertisement CLICK HERE
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.