വീക്ഷണം Hcp Nn{X-¯nsâ ]©-c-PX Pq_nen: IYm-]m-{X-¯nsâ Nc-a-i-Xm-_vZnbpw

Hcp Nn{X-¯nsâ ]©-c-PX Pq_nen: IYm-]m-{X-¯nsâ Nc-a-i-Xm-_vZnbpw

ae¦c \{km-Wn-I-fpsS PmXn-¡p- X-e-h-·m-cn kam-\-X-I-fn-Ãm¯ hyàn-Xz-am-bn-cp¶p ]pen-t¡m-«n amÀ tPmk^v Zoh-¶m-tkymkv A©m-a³ ae-¦c sa{Xm-t¸m-eo-¯m-bp-tS-Xv. \{kmWn ]cn-jsb hmKvZ¯ I\m-\n-tebv¡p \bn¨ B alm-\p-`m-hsâ...

August 20 2014 / No comment / Read More »
ImtXmen¡m _mhmbpsS Atacn¡³ ssÇlnI kµÀi\hpw k`mw-K-§-fpsS D¯-c-hm-Zn-¯hpw

ImtXmen¡m _mhmbpsS Atacn¡³ ssÇlnI kµÀi\hpw k`mw-K-§-fpsS D¯-c-hm-Zn-¯hpw

1979þ Øm]nXamb Atacn¡³ `{Zmk\§fnte¡v ImtXmen¡m \n[n tiJcWhpambn _Ôs¸«v k`bpsS ]cam²y£³ ]cnip² ImtXmen¡m _mhm t\cn«v Fgp¶ÅpIbmWv Cu sk]väw_dnÂ. Cê `{Zmk\§fnepw c­p...

August 16 2014 / 3 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

æªqª½ AeIvkm­À \ncymXbmbn

]´fw: Xp¼a¬ Xnêhn\m ]tcX\mb Sn.Pn. AevIvkm­dpsS `mcy æªqª½ AeIvkm­À (85)BKÌv 23þ\v ]êae Bip]{Xnbn \ncymXbmbn a¡Ä: tPmÀPv AeIvk­À (knänk¬kv _m¦v DSa),...

Aug 23 2014 / No comment / Read More »

ae¦c k`m ap³ No^v FUnäÀ ^m.tUm.F³.sP.tXmakv d¼m³ ZnhwKX\mbn

]¯\m]pcw: ae¦c k`m amknIbpsS ap³ No^v FUnäÀ ]¯\m]pcw Zbdm AwKw ^m.tUm.F³.sP.tXmakv d¼m³ (96) BKÌv 23þ\v ]¯\m]pc¯v ZnhwKX\mbn. ae¦c k`bpsS NpaXebnÂ...

Aug 23 2014 / No comment / Read More »

A_pZ_n I¯o{UÂ æSpw_kwKahpw `h\Zm\ ]²Xnbpw

]êae: A_pZm_n skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv I¯o{U æSpw_kwKahpw `h\Zm\ ]²Xnbpw ]êae skan\mcnbn bmt¡m_v amÀ Genbmkv DZvLmS\w sNbvXp. ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]utemkv...

Aug 22 2014 / No comment / Read More »

tIcf¯n k¼qÀW aZy\ntcm[\w \S¸nem¡Ww: ImtXmen¡ _mhm

tIm«bw: tIcf¯n k¼qÀW aZy\ntcm[\sa¶ Bibw \S¸nemçhm³ bp Un F^v k¡mÀ X¿mdmsIWsa¶v ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯mam ]utemkv ZznXob ImtXmen¡ _mh. kwØm\¯v G{]nÂ...

Aug 22 2014 / 1 comment / Read More »

IÀt½Â Zbdm vskâv Ub\ojykv dn{Soäv skâdn\v C¶v \mep hbÊv

I­\mSv: ae¦c HmÀ¯tUmIvkv kpdnbm\n k`bpsS anj³ {]Øm\amb Éo_mZmk kaqlw BØm\amb I­\mSv IÀt½Â Zbdmbn ]cnip² h«tÈcn Xnêta\nbpsS \ma¯n Øm]nXambn«pÅ skâv Ub\ojykv dn{Soäv...

Aug 22 2014 / No comment / Read More »
സഭാ ae¦c k`m ap³ No^v FUnäÀ ^m.tUm.F³.sP.tXmakv d¼m³ ZnhwKX\mbn

ae¦c k`m ap³ No^v FUnäÀ ^m.tUm.F³.sP.tXmakv d¼m³ ZnhwKX\mbn

]¯\m]pcw: ae¦c k`m amknIbpsS ap³ No^v FUnäÀ ]¯\m]pcw Zbdm AwKw ^m.tUm.F³.sP.tXmakv d¼m³ (96) BKÌv 23þ\v...

Aug 23, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം _mly tIcf `{Zmk\§fnse sshZnIêsS tIm¬{^³kn\v Al½Zm_mZn kam]n¨p

_mly tIcf `{Zmk\§fnse sshZnIêsS tIm¬{^³kn\v Al½Zm_mZn kam]n¨p

Al½Zm_mZv: _mly tIcf `{Zmk\§fnse sshZnIêsS ZznhÕc tIm¬{^³kn\v Al½Zm_mZn kam]\ambn. BKÌv 19 sNmÆmgvN apX 21 hymgw...

Aug 21, 2014 / More »
ഇടവക æªqª½ AeIvkm­À \ncymXbmbn

æªqª½ AeIvkm­À \ncymXbmbn

]´fw: Xp¼a¬ Xnêhn\m ]tcX\mb Sn.Pn. AevIvkm­dpsS `mcy æªqª½ AeIvkm­À (85)BKÌv 23þ\v ]êae Bip]{Xnbn \ncymXbmbn a¡Ä:...

Aug 23, 2014 / More »
ലോകം ^m AeIvkm­À æcy³ bp.Fkv s]mXp`cW hn`mKw U]|«n AUvan\n{kvSäÀ

^m AeIvkm­À æcy³ bp.Fkv s]mXp`cW hn`mKw U]|«n AUvan\n{kvSäÀ

hmjnMvS¬ Unkn: bpFkv  Kh¬saâvv  sshUv t]mfnkn sU]}«n AUvan\nkvt{Sädmbn lcn¸mSv ]Ån¸m«v ISbv¡Â æSpw_mwKw ^m. AeIvkm­À sP...

Aug 19, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

kzmÀ°XtbmsS A_²§Ä {]Ncn¸n¡êXv

kzmÀ°XtbmsS A_²§Ä {]Ncn¸n¡êXvXnêh\´]pcw `{Zmk\¯nsâ tUm. K{_ntb amÀ {KntKmdntbmkv ]cnip² kp¶ltZmknë kaÀ¸nçIbpw ]n¶oSv Nne {]kn²oIcW§Ä hgn hmb\¡mÀ¡v e`yamçIbpw...

Aug 6 2014 / 63 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.