വീക്ഷണം k`m Ncn{XImc³ ^m.tUm. tPmk^v Noc³ k]vXXnbpsS \ndhnÂ

k`m Ncn{XImc³ ^m.tUm. tPmk^v Noc³ k]vXXnbpsS \ndhnÂ

ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bnse ko\nbÀ sshZnIëw Ncn{XKthjIëw {KÙImcëw {]`mjIëw anI¨ kwLmSIëw ]{Xm[n]êw kmaqlnI-kmwkvImcnI taJeIfn A©v ]Xnäm­pIfmbn Adnbs¸Sp¶ ^m.tUm. tPmk^v Noc³ 70þmw...

January 22 2015 / No comment / Read More »
Xd-thmZv tIm lntµm

Xd-thmZv tIm lntµm

2012-þÂ C´y-bnse ImtXm-en-t¡äv AXnsâ iXmÐn BtLmjn-ç-t¼mÄ, tZio-b-X-bpsS {]Xo-I-amb Cu Øm\-¯n\v IqSp-XÂ angnhv \ÂI-W-sa¶v At\-IÀ B{K-ln-ç-ì-­mbnêì. ]t£, AXnë hyà-amb Hê cq]-tcJ...

January 19 2015 / 2 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

Bcm[\bn ip²oIcW¯në {]m[m\yw: amÀ ZnbkvtImtdmkv

]¯\wXn«: k`bpsS Bcm[\bn ip²oIcW¯n\v hfscb[nIw {]m[m\yaps­¶v amÀ ZnbkvtImtdmkv sa{Xmt¸meo¯m. a[yXnêhnXmwIqÀ HmÀ¯tUmIvkv I¬h³jsâ `mKambn \S¯nb bphP\kwKaw DZvLmS\w sN¿pIbmbnêì tUm. bqlmt\m³ amÀ...

Jan 25 2015 / No comment / Read More »

kaql \· e£yam¡n BÀ`mS§Ä HgnhmçI : amÀ ¢n½okv sa{Xmt¸meo¯m

]¯\wXn«: aäpÅhcn ssZhs¯ ImWm³ Ignbp¶hÀt¡ {InkvXob PohnXw km[yamhpIbpÅq F¶v Ipcymt¡mkv amÀ ¢n½okv A`n{]mbs¸«p. a[yXnêhnXmwIqÀ HmÀ¯tUmIvkv I¬h³j³ am¡mwæ¶v skâv Ìo^³kv I¯o{UÂ...

Jan 25 2015 / No comment / Read More »

kzmÀYXbpw [qÀ¯pw shSnªv AicWÀ¡v A¯mWnbmæI : amÀ ¢n½okv

]¯\wXn«: kzmÀYXbpw [qÀ¯pw shSnªv kaql¯n AicWêw Bew_lo\êambpÅhÀ¡v A¯mWnbmæIbmWv k`mhnizmknIfpsS {][m\ ISasb¶v æcymt¡mkv amÀ ¢n½okv ]dªp. a[yXnêhnXmwIqÀ HmÀ¯tUmIvkv I¬h³jsâ BZyZn\amb Pëhcn...

Jan 24 2015 / 1 comment / Read More »

a«mt©cn Iq\³æcnip ]ÅnbpsS Xm¡menI IqZmi \nÀÆln¨p

t^mÀ«v sIm¨n: a«mt©cn Iq\³æcnip XoÀ°mS\ tI{µ¯n ]pXp¡n]WnX skâv tPmÀÖv HmÀ¯tUmIvkv Iq\³æcnip ]ÅnbpsS Xm¡menI IqZmibpw, hnip² KohÀKokv klZmbpsS Xnêtijn¸p ]p\{]XnjvTbpw Pëhcn...

Jan 23 2015 / No comment / Read More »

\hymë`qXn ]IÀ¶v thZ-imkv{X t_m[\ ip{iq-j-bnse thZ-bm\w

]gb skan-\mcn Zzni-Xm-_vZn- BtLm-j-§fpsS `mK-ambn \S¶ HmÀ¯-tUmIvkv amÀt¯mam skan-\m-cp-I-fpsS IpSpw-_-kw-Kaw “thZ-bm\w’ tUm. amXyqkv amÀ tkth-dn-tbmkv DZvLm-S\w sN¿p-¶p. jnPp t__n, shcn....

Jan 21 2015 / No comment / Read More »
സഭാ a«mt©cn Iq\³æcnip ]ÅnbpsS Xm¡menI IqZmi \nÀÆln¨p

a«mt©cn Iq\³æcnip ]ÅnbpsS Xm¡menI IqZmi \nÀÆln¨p

t^mÀ«v sIm¨n: a«mt©cn Iq\³æcnip XoÀ°mS\ tI{µ¯n ]pXp¡n]WnX skâv tPmÀÖv HmÀ¯tUmIvkv Iq\³æcnip ]ÅnbpsS Xm¡menI IqZmibpw, hnip²...

Jan 23, 2015 / More »
ഭദ്രാസനം Bcm[\bn ip²oIcW¯në {]m[m\yw: amÀ ZnbkvtImtdmkv

Bcm[\bn ip²oIcW¯në {]m[m\yw: amÀ ZnbkvtImtdmkv

]¯\wXn«: k`bpsS Bcm[\bn ip²oIcW¯n\v hfscb[nIw {]m[m\yaps­¶v amÀ ZnbkvtImtdmkv sa{Xmt¸meo¯m. a[yXnêhnXmwIqÀ HmÀ¯tUmIvkv I¬h³jsâ `mKambn \S¯nb bphP\kwKaw...

Jan 25, 2015 / More »
ഇടവക sImÃmSv skâv t]mÄkv ]Ån IqZmibpw s]ê\mfpw

sImÃmSv skâv t]mÄkv ]Ån IqZmibpw s]ê\mfpw

tIm«bw :sImÃmSv skâv t]mÄkv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån IqZmibpw {][m\ s]ê\mfpw 20 apX 23 hsc \Sçw. 25\v...

Jan 17, 2015 / More »
ലോകം ]m{XnbÀ¡okv _mhm s^{_phcn Ggp apX 16hsc tIcf¯nÂ

]m{XnbÀ¡okv _mhm s^{_phcn Ggp apX 16hsc tIcf¯nÂ

tImet©cn: ]cnip² Cám¯ntbmkv At{^w c­ma³ ]m{XnbÀ¡okv _mhm s^{_phcn Ggp apX 16hsc ae¦cbn kµÀi\w \S¯psa¶v at\mca hmÀ¯....

Dec 26, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

`mc-Xob Kpcp-]-c-¼-cbpw ]cp-ae Xncp-ta-\nbpw

`mc-Xob Kpcp-]-c-¼-cbpw ]cp-ae Xncp-ta-\nbpwXoÀ°w ]pWy-Ø-e-am-Wv. AS\w bm{X-bm-Wv. ]pWy-Ø-e-t¯-çÅ bm{X-bmWv XoÀ°m-S-\w. `mc-Xob ZÀi-\¯n XoÀ°m-S-\-¯n-ëÅ {]m[m\yw hepXm-Wv. ]m]-]-cn-lm-c-¯nëw ]pWy-¯n-ë-amWv XoÀ°-bm-{X- \-S-¯p-¶-Xv....

Oct 30 2014 / No comment / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.