വീക്ഷണം AÔ hnizmkw, A¸ hnizmkw, A¸hnizmkw: amÀ Genbkv sa{Xmt¸meo¯m

AÔ hnizmkw, A¸ hnizmkw, A¸hnizmkw: amÀ Genbkv sa{Xmt¸meo¯m

BZna k`bpsS hnizmk§fn \nìw hyXnNenç¶hÀ \nÝbambpw I­ncnt¡­Xv. Bß ]cntim[\¡v hnc Nq­p¶ {_ÒhmÀ `{Zmk\m²y£³ bmt¡m_v amÀ Genbmkv sa{Xmt¸meo¯mbpsS {]kwKw. hoUntbm...

June 25 2016 / No comment / Read More »
amÀt¯m½m (H¶masâ) knwlmk\s¯çdn¨v aÀt¯m½m k`bpsS (hn)hmZw?

amÀt¯m½m (H¶masâ) knwlmk\s¯çdn¨v aÀt¯m½m k`bpsS (hn)hmZw?

]e\mÄ BhÀ¯nç¶ Hê hymP{]kvXmh\ kao] Znhk§fn \ham²ya§fn ho­pw {]Xy£s¸«t¸mÄ \nPØnXn t_m²ys¸Sp¯m³ {]XnImcn¡mXncnçI Akm²yambn F¶Xn\memWv Cu ædn¸v FgpXp¶Xv. Hê IÅw ]eh«w...

June 21 2016 / 18 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

Zp_mbv skâv tXmakn s]ê¶mfnë sImSntbdn; ImtXmen¡m _mhmsb¯pì

Zp_mbv: skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv I¯o{Uen CShI s]ê¶mfnë sImSntbdn. s]ê¶mÄ NS§pIÄ¡v k`bpsS ]cam[y£³ ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhm, s_wKfqê...

Jun 25 2016 / No comment / Read More »

bphP\{]Øm\w \ne-í Unkv{SnÎv aoänwKv \msf koX-t¯mSv amÀ {KotKm-dn-tbmknÂ

dm¶n : \ne-í `{Zm-k\ bph-P-\-{]-Øm-\w \ne-í Unkv{SnÎv aoänwKv Pq¬ 26þ\v Rmb-dmgvN D¨ív 1.30 apX koX-t¯mSv amÀ {KotKm-dn-tbmkv ]f-fn-bn h¨v \S-¯-s¸-Spw....

Jun 25 2016 / No comment / Read More »

HmÀt¯mtUmIvkv k`ív jn¡mtKmbn {]tXyIw skant¯cn

jn¡mtKm: ae¦c HmÀt¯mtUmIvkv k`m hnizmknIÄ¡mbn jn¡mtKmbn {]tXyIw skant¯cn jn¡mtKm skâv tXmakv HmÀt¯mtUmIvkv CShIbpsS B`napJy¯nemWv jn¡mtKmbnepw kao]{]tZi§fnepapÅ ae¦c HmÀt¯mtUmIvkv k`m hnizmknIÄ¡mbn...

Jun 23 2016 / 3 comments / Read More »

HmÀ¯tUmIvkv k`ív \µn Adnbn¨v ]m{XnbÀ¡okv _mhm

tIm«bw: At´ymIy³ kndnb¡v HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS ]m{XnbÀ¡okv _mhmbpw ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhmbpw X½n t^mWn kwkmcn¨p. ]cnip² Cám¯ntbmkv At{]w...

Jun 22 2016 / 1 comment / Read More »

Pq¬ Ahkm\w ImtXmen¡m _mhmbpsS jn¡mtKm ssÇlnI kµÀi\w

jn¡mtKm:ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS ]cam²y£³ ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯mam amÀ ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhm s_ÂhpUv skâv {KntKmdntbmkv I¯o{U kµÀinçì. ImtXmen¡m _mhmbpsS Atacn¡bn HmÀ¯tUmIvkv...

Jun 22 2016 / No comment / Read More »
സഭാ HmÀ¯tUmIvkv k`ív \µn Adnbn¨v ]m{XnbÀ¡okv _mhm

HmÀ¯tUmIvkv k`ív \µn Adnbn¨v ]m{XnbÀ¡okv _mhm

tIm«bw: At´ymIy³ kndnb¡v HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS ]m{XnbÀ¡okv _mhmbpw ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhmbpw X½nÂ...

Jun 22, 2016 / More »
ഭദ്രാസനം bphP\{]Øm\w \ne-í Unkv{SnÎv aoänwKv \msf koX-t¯mSv amÀ {KotKm-dn-tbmknÂ

bphP\{]Øm\w \ne-í Unkv{SnÎv aoänwKv \msf koX-t¯mSv amÀ {KotKm-dn-tbmknÂ

dm¶n : \ne-í `{Zm-k\ bph-P-\-{]-Øm-\w \ne-í Unkv{SnÎv aoänwKv Pq¬ 26þ\v Rmb-dmgvN D¨ív 1.30 apX koX-t¯mSv...

Jun 25, 2016 / More »
ഇടവക Zp_mbv skâv tXmakn s]ê¶mfnë sImSntbdn; ImtXmen¡m _mhmsb¯pì

Zp_mbv skâv tXmakn s]ê¶mfnë sImSntbdn; ImtXmen¡m _mhmsb¯pì

Zp_mbv: skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv I¯o{Uen CShI s]ê¶mfnë sImSntbdn. s]ê¶mÄ NS§pIÄ¡v k`bpsS ]cam[y£³ ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m...

Jun 25, 2016 / More »
ലോകം {InkvXphnsâ ihIqSocw ØnXn sN¿p¶ XoÀYmS\ tI{µw ]p\ê²mcnçì

{InkvXphnsâ ihIqSocw ØnXn sN¿p¶ XoÀYmS\ tI{µw ]p\ê²mcnçì

Pdpktew: tbip{InkvXphns\ AS¡w sNbvXncnç¶ Øew F¶v ss{IkvXhÀ hnizknç¶ Pdpkteanse AXn]pcmX\ XoÀYmS\ tI{µ¯n ]p\ê²mcW tPmenIÄ Hê...

Jun 15, 2016 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 32 comments / Read More »
Advertisement CLICK HERE
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.