വീക്ഷണം ]rYzncmPnsâ F{k skän t{]X_m[?

]rYzncmPnsâ F{k skän t{]X_m[?

]rYzncmPnsâ ]pXnb Nn{Xamb F{kbpsS skän t{]X_m[. t^mÀ«v sIm¨nbn jq«nMv XpS§nbt¸mÄ apX skän hnNn{Xamb kw`h§Ä Act§dpì­mbnêì. BZyw CXv Bêw hIsh¨nsænepw kwKXn...

July 20 2016 / No comment / Read More »
AÔ hnizmkw, A¸ hnizmkw, A¸hnizmkw: amÀ Genbkv sa{Xmt¸meo¯m

AÔ hnizmkw, A¸ hnizmkw, A¸hnizmkw: amÀ Genbkv sa{Xmt¸meo¯m

BZna k`bpsS hnizmk§fn \nìw hyXnNenç¶hÀ \nÝbambpw I­ncnt¡­Xv. Bß ]cntim[\¡v hnc Nq­p¶ {_ÒhmÀ `{Zmk\m²y£³ bmt¡m_v amÀ Genbmkv sa{Xmt¸meo¯mbpsS {]kwKw. hoUntbm...

June 25 2016 / 2 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

]utemkv amÀ ]t¡mantbmkv HmÀas¸ê¶mfnë XpS¡ambn

amthen¡c: amthen¡c `{Zmk\¯nsâ {]Ya sa{Xms¸meo¯ Bbnê¶ ]utemkv amÀ ]t¡mantbmknsâ HmÀas¸ê¶mfnë Xg¡c sXtbm`h³ Aca\bn XpS¡ambn. tUm. tPmjzm amÀ \nt¡mZotamkv sa{Xmt¸meo¯m s]ê¶mfnë...

Jul 24 2016 / No comment / Read More »

awKey \n[n tijw XpI 34 e£w ssIamdn

]m¼mSn: ]cnip² ]m¼mSn Xnêta\nbpsS Nca I\I Pq_nentbmSë_Ôn¨p \S¯nb ]hn{X kvarXn awKey \n[n ]²Xnbn 75 hnhml§Ä \S¯nb tijapÅ XpI k`bpsS ]cam²y£³...

Jul 24 2016 / No comment / Read More »

]mh\kvacW dmen¡v kzoIcWw \ÂIn; s]ê¶mÄ Cì kam]nçw

dm¶n: Xnêh\´]pcw `{Zmk\¯nsâ {]Ya sa{Xms¸meo¯bpw dm¶n A§mSn tlmfn {Sn\nän B{ia Øm]Iëamb KohÀKokv amÀ ZnbkvtImtdmknsâ {im²s¸ê¶mfnsâ `mKambn \S¶ ]mh\kvacW dmen¡v B{ia¯nÂ...

Jul 23 2016 / No comment / Read More »

Imbwæfw ImZoim ]ffn skant¯cn XÀ¡w XoÀ¯v tImSXn hn[n

Imbwæfw: ImZoim HmÀ¯tUmIvkv I¯o{U skant¯cn XÀ¡¯n ]m{XnbmÀ¡okv hn`mK¯nsâ tIkv Xffn k_v tImSXn D¯chmbn. ]m{XnbmÀ¡okv hn`mK¯nsâ FÃm \ymbhmZ§fpw Xffnb tImSXn skant¯cnbpsS...

Jul 22 2016 / No comment / Read More »

A_pZm_n I¯o{U æSpw_kwKaw \msf ]m¼mSn ZbdmbnÂ

]m¼mSn: A_pZm_n skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv I¯o{U Pqsse 23 i\nbmgvN ]m¼mSn amÀ æcymt¡mkv Zbdbn CShIbpsS æSpw_kwKaw kwLSn¸nçw. {]hmkPohnXw aXnbm¡n \m«n ØncXmakam¡nb ap³...

Jul 22 2016 / No comment / Read More »
സഭാ awKey \n[n tijw XpI 34 e£w ssIamdn

awKey \n[n tijw XpI 34 e£w ssIamdn

]m¼mSn: ]cnip² ]m¼mSn Xnêta\nbpsS Nca I\I Pq_nentbmSë_Ôn¨p \S¯nb ]hn{X kvarXn awKey \n[n ]²Xnbn 75 hnhml§Ä...

Jul 24, 2016 / More »
ഭദ്രാസനം ]utemkv amÀ ]t¡mantbmkv HmÀas¸ê¶mfnë XpS¡ambn

]utemkv amÀ ]t¡mantbmkv HmÀas¸ê¶mfnë XpS¡ambn

amthen¡c: amthen¡c `{Zmk\¯nsâ {]Ya sa{Xms¸meo¯ Bbnê¶ ]utemkv amÀ ]t¡mantbmknsâ HmÀas¸ê¶mfnë Xg¡c sXtbm`h³ Aca\bn XpS¡ambn. tUm....

Jul 24, 2016 / More »
ഇടവക A_pZm_n I¯o{U æSpw_kwKaw \msf ]m¼mSn ZbdmbnÂ

A_pZm_n I¯o{U æSpw_kwKaw \msf ]m¼mSn ZbdmbnÂ

]m¼mSn: A_pZm_n skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv I¯o{U Pqsse 23 i\nbmgvN ]m¼mSn amÀ æcymt¡mkv Zbdbn CShIbpsS æSpw_kwKaw kwLSn¸nçw....

Jul 22, 2016 / More »
ലോകം {InkvXphnsâ ihIqSocw ØnXn sN¿p¶ XoÀYmS\ tI{µw ]p\ê²mcnçì

{InkvXphnsâ ihIqSocw ØnXn sN¿p¶ XoÀYmS\ tI{µw ]p\ê²mcnçì

Pdpktew: tbip{InkvXphns\ AS¡w sNbvXncnç¶ Øew F¶v ss{IkvXhÀ hnizknç¶ Pdpkteanse AXn]pcmX\ XoÀYmS\ tI{µ¯n ]p\ê²mcW tPmenIÄ Hê...

Jun 15, 2016 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 32 comments / Read More »
Advertisement CLICK HERE
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.