വീക്ഷണം Pohn-X-¯nsâ A\p-`-hs¯ {Iqin-X-\n ZÀin-¡p-hm³ Ign-bWw

Pohn-X-¯nsâ A\p-`-hs¯ {Iqin-X-\n ZÀin-¡p-hm³ Ign-bWw

AUz.-hn.-kn.-km_p (k`m amt\-PnwKv I½-än AwKw) 2008þse ZpxJ-sh-Ån-bmgvN amth-en-¡c skâ v tacokv I¯o-{U-en \S-¯nb {]kwKw. ]cnip² _tkentbmkv aÀt¯m½m ZnZntamkv {]Ya³ ImtXmen¡m...

April 2 2015 / 21 comments / Read More »
ZpxJshÅn Zn\w hnizmknbpsS lrZb¯nÂ

ZpxJshÅn Zn\w hnizmknbpsS lrZb¯nÂ

]oUm\p`hhmchpw ]p\cp°m\hpw ^nen¸v amtc«v temIsa¼mSpapÅ ss{IkvXhÀ hfsc hnip²ambn IêXp¶ Zn\§fmWv tbip{InkvXphnsâ ]oUmë`hhpw ]p\ê°m\hpw. ssZh]p{X\mb tbip temI¯nsâ ]m]]cnlmc¯n\mbn kzbw _enhkvXphmbn Xoê¶ Znhyamb Aë`hamWv Cu Zn\§fnÂ...

April 2 2015 / 2 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

]pXp¸Ån ]Ån s]ê¶mfn\v 28þë sImSntbdpw

tIm«bw: ]uckvXy tPmÀPnb³ XoÀYmS\ tI{µamb ]pXp¸Ån skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv henb ]Ån s]ê¶mfn\v 28þ\v sImSntbdpw. tabv A©v, Bdv, Ggv XobXnIfnemé {][m\ s]ê¶mÄ....

Apr 25 2015 / 1 comment / Read More »

ku¯v shÌv Atacn¡³ `{Zmk\w UbdÎdn ]pd¯ndçì

Umfkv: ku¯v shÌv Atacn¡³ `{Zmk\ ^manen tIm¬^d³knt\mSë_Ôn¨v `{Zmk\ UbdÎdn ]pd¯ndçì. `{Zmk\¯nse 52 CShI ]ÅnIfpsSbpw 6 Nm¸epIfpsSbpw hnhcW§fpw t^mt«mIfpw AS§nbXmbncnçw UbdÎdn....

Apr 25 2015 / No comment / Read More »

^m. tPm¬ tXmakv Icn-§m-«nen\v tUmÎtdäv

tIm«bw: alm-ßm-KmÔn kÀÆ-I-em-im-e-bn \n¶pw ]n.-F-¨v.-Un. t\Snb ^m. tPm¬ tXmakv Icn-§m-«nÂ. “am[ya BtKm-fo-I-c-Whpw kmwkv¡m-cnI A[o-i-Xzhpw C´y³ am[y-a-§-fnÂ’ F¶ hnj-b-¯n UÂln Ph-lÀemÂ...

Apr 25 2015 / 2 comments / Read More »

càkm£nIfmb 15 e£w AÀao\nb¡mÀ C\n k`bpsS hnip² KW¯nÂ

hmKÀjm]mäv (AÀao\nb): Hê \qäm­p ap³]p hnizmk¯nsâ t]cn Iq«çêXn¡v Ccbmb 15 e£w AÀao\nb¡msc hnip²cmbn AÀao\nb³ A¸kvtXmenI k` {]Jym]n¨p. hmKÀjm]mänse \memw \qäm­n ]WnXoÀ¯...

Apr 25 2015 / No comment / Read More »

]m{XnbÀ¡okv _mhmbpw ImtXmen¡m _mhmbpw IqSn¡mgvN \S¯n

FNvanbmUvkn³ (AÀao\nb): ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhmbpw ]cnip² Cám¯ntbmkv At{]w ZznXob³ ]m{XnbÀ¡okv _mhmbpw IqSn¡mgvN \S¯n. AÀao\nbbn \S¶ hwilXybpsS...

Apr 23 2015 / 44 comments / Read More »
സഭാ ]pXp¸Ån ]Ån s]ê¶mfn\v 28þë sImSntbdpw

]pXp¸Ån ]Ån s]ê¶mfn\v 28þë sImSntbdpw

tIm«bw: ]uckvXy tPmÀPnb³ XoÀYmS\ tI{µamb ]pXp¸Ån skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv henb ]Ån s]ê¶mfn\v 28þ\v sImSntbdpw. tabv A©v,...

Apr 25, 2015 / More »
ഭദ്രാസനം ku¯v shÌv Atacn¡³ `{Zmk\w UbdÎdn ]pd¯ndçì

ku¯v shÌv Atacn¡³ `{Zmk\w UbdÎdn ]pd¯ndçì

Umfkv: ku¯v shÌv Atacn¡³ `{Zmk\ ^manen tIm¬^d³knt\mSë_Ôn¨v `{Zmk\ UbdÎdn ]pd¯ndçì. `{Zmk\¯nse 52 CShI ]ÅnIfpsSbpw 6...

Apr 25, 2015 / More »
ഇടവക hnizmknIÄ \·bpsS hmlIcmIWw: ImtXmen¡m _mhm

hnizmknIÄ \·bpsS hmlIcmIWw: ImtXmen¡m _mhm

XnêhÃm: CShIIfpw hnizmknIfpw \·bpsS hmlIIcmIWsaìw ssZhmcmcm[\bn \nìw DuÀÖw DÄs¡m­v \· {]hÀ¯\§fneqsS kaql¯në Znimt_m[w \evIWsaìw ImtXmen¡m...

Apr 13, 2015 / More »
ലോകം càkm£nIfmb 15 e£w AÀao\nb¡mÀ C\n k`bpsS hnip² KW¯nÂ

càkm£nIfmb 15 e£w AÀao\nb¡mÀ C\n k`bpsS hnip² KW¯nÂ

hmKÀjm]mäv (AÀao\nb): Hê \qäm­p ap³]p hnizmk¯nsâ t]cn Iq«çêXn¡v Ccbmb 15 e£w AÀao\nb¡msc hnip²cmbn AÀao\nb³ A¸kvtXmenI k`...

Apr 25, 2015 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 22 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.