വീക്ഷണം “]ÀÆX¯në apIfn Xd¨ t]SIw’

“]ÀÆX¯në apIfn Xd¨ t]SIw’

th\ kqcysâ civanIÄ AXnsâ XojvWXbn XpS§nbnê¶nÃ. DjvWcminbpsS L\`mh¯nte¡v Imdnse ssiXy¯n \nìw ImseSp¯p h¨t¸mÄ Xs¶, I®mSn¨nÃpIÄ ]pIaqSnbnêì. AhyàXbpsS aqSenë Xs¶ XpemtaL§fnÂ...

June 30 2015 / 2 comments / Read More »
tbmKm: BÀ¡mWv `bw?

tbmKm: BÀ¡mWv `bw?

ae¦c k`bnse tIm«bw `{Zmk\ sa{Xmt¸meo¯m Bbncp¶ ]mtd«v amXyqkv amÀ Cuhm\ntbmkv ImewsNbvXXv 1980 HmKÌv 31þ\v. A¶t±l¯n\p {]mbw 91. BdSnbne[nIw Dbcap­mbncp¶ At±l¯n\p...

June 17 2015 / 3 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

s_Y\n k\ymkn\o kaqlmwKw knÌÀ adnbw \ncymXbmbn

dm¶n, s]ê\mSv: ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS s_Y\n k\ymkn\o kaqlmwKamb AbncqÀ æän¡­¯n knÌÀ adnbw (86) \ncymXbmbn. kwkvImc Cì 3þ\v s_Y\n s]ê\mSv tIm¬shânÂ...

Jul 2 2015 / 1 comment / Read More »

t{_mUvth skâv tXmakv I¯oUÂ skân\dnbpsS \ndhnÂ

sNss¶: a{Zmkv `{Zmk\¯nse t{_mUvth skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv I¯oU skân\dnbpsS \ndhnÂ. 2015 Pqsse 4, 5 XobXnIfn \Sç¶ CShIbpsS Imh ]nXmhmb amÀ...

Jul 1 2015 / 3 comments / Read More »

^pssPd skâv.{KotKmdntbmkn sImbvt\mWnb 2015 æSpw_ kwKaw

^pssPd: skâv.{KotKmdntbmkv C´y³ HmÀ¯tUmIvkv tZhmeb¯n bphP\ {]Øm\¯nsâ B`napJy¯n c­p Znhk§fnembn sImbvt\mWnb 2015 æSpw_ kwKaw \S¯n. “amdp¶ temIhpw {InkvXob PohnXhpw’ F¶Xmbnêì...

Jul 1 2015 / No comment / Read More »

Zp_mbv: skâv tXmakv I¯o{Uense tXmamÇolmbpsS ZpIvtdmt\m s]ê¶mÄ \msfbpw aä¶mfpw

Zp_mbv: skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv I¯o{Uense hnip² tXmamÇolmbpsS ZpIvtdmt\m s]ê¶mÄ \msfbpw aä¶mfpw \Sçw. s]ê¶mÄ ip{iqjI¡v A¦amen `{Zmk\m²y£³ bqlmt\m amÀ t]mfn¡mÀt¸mkv sa{Xms¸meo¯...

Jul 1 2015 / No comment / Read More »

A¸kvtXmenI kµÀi\w; ImtXmen¡m _mhm Umfkv skâv tacokn Pqsse 7þ\v F¯pw

Umfkv:c­mgvN¡mes¯ A¸kvtXmenI kµÀi\mÀ°w Pq¬ 20þ\v Atacn¡bnse¯nb ae¦c k`m ]cam[y£³ ]cnip² _tkentbmkv aÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhm Umfkv skâv tacokv henb ]ÅnbnÂ...

Jul 1 2015 / No comment / Read More »
സഭാ s_Y\n k\ymkn\o kaqlmwKw knÌÀ adnbw \ncymXbmbn

s_Y\n k\ymkn\o kaqlmwKw knÌÀ adnbw \ncymXbmbn

dm¶n, s]ê\mSv: ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS s_Y\n k\ymkn\o kaqlmwKamb AbncqÀ æän¡­¯n knÌÀ adnbw (86) \ncymXbmbn. kwkvImc...

Jul 2, 2015 / More »
ഭദ്രാസനം A¸kvtXmenI kµÀi\w; ImtXmen¡m _mhm Umfkv skâv tacokn Pqsse 7þ\v F¯pw

A¸kvtXmenI kµÀi\w; ImtXmen¡m _mhm Umfkv skâv tacokn Pqsse 7þ\v F¯pw

Umfkv:c­mgvN¡mes¯ A¸kvtXmenI kµÀi\mÀ°w Pq¬ 20þ\v Atacn¡bnse¯nb ae¦c k`m ]cam[y£³ ]cnip² _tkentbmkv aÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhm...

Jul 1, 2015 / More »
ഇടവക t{_mUvth skâv tXmakv I¯oUÂ skân\dnbpsS \ndhnÂ

t{_mUvth skâv tXmakv I¯oUÂ skân\dnbpsS \ndhnÂ

sNss¶: a{Zmkv `{Zmk\¯nse t{_mUvth skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv I¯oU skân\dnbpsS \ndhnÂ. 2015 Pqsse 4, 5 XobXnIfnÂ...

Jul 1, 2015 / More »
ലോകം G{_lmw XcI³ CâÀ]mÀensaâdn PUvPnwKv I½änbnÂ

G{_lmw XcI³ CâÀ]mÀensaâdn PUvPnwKv I½änbnÂ

GY³kv-: CâÀ]mÀensaâdn HmÀ¯tUmIvkv Atkmkntbj³ \S¯p¶ c­maXv A´ÀtZiob t^mt«m{Km^n aÂkc¯nsâ PUvPnwKv I½änbnteíp G{_lmw XcI³ XncsªSp¡s¸«p. ]{´­wK...

Jun 20, 2015 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 24 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.