വീക്ഷണം ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`ímbn \ap¡v F´n\v DWcWw?

ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`ímbn \ap¡v F´n\v DWcWw?

koäv NÀ¨Ifpw {Kq¸v hnhmZ§fpw Btcm]W {]Xymtcm]W§fpw \ndbp¶ Hê XncsªSp¸v ImewIqSn BKXambn. P\m[n]Xy aqey¯n hnizknç¶ ]uc\v XncsªSp¸pIÄ Ahkc¯nsâXpw {]XnIcW¯nsâXpamWv. kzX{´ `mcX¯nsâ...

April 23 2016 / 13 comments / Read More »
GXp ap¶-Wn-bm-bmepw F´psIm­v \½psS Bfp-Isf Iê-XWw?

GXp ap¶-Wn-bm-bmepw F´psIm­v \½psS Bfp-Isf Iê-XWw?

“tIcf \nb-a-k-`-bn-te-¡p-ff sXc-sª-Sp-¸p-s\-¡p-dn¨v FÃm kap-Zmb kwL-S-\-Ifpw A`n-{]mbw tcJ-s¸-Sp-¯p¶ Ime-am-Wv. AXv Ct¸mÄ am{X-aà ap³]pw D­m-bn-«p­v. HmÀ¯-tUmIvkv k`mwK-§-fm-b-h-cpsS hnP-b-¯n-\mbn B{K-ln-¡p-Ibpw {]mÀ°n-¡bpw sN¿p¶p...

April 23 2016 / 16 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

X« skâv tPmÀPv ImtXment¡äv knwlmk\ ]Ån s]ê¶mfnë XpS¡ambn

]´fw: X« skâv tPmÀPv ImtXment¡äv knwlmk\ ]Ån s]ê¶mfn\v sabv 1 RbdmgvN sImSntbdn. sabv 7 i\nbmgvN {][m\ s]ê¶mfn\v ae¦c k`m KpêXv\w ^m.tUm.Sn.sP.tPmjzm...

May 3 2016 / No comment / Read More »

a{´n A\q]v tP¡_nsâ hkXnbn HmÀ¯tUmIvkv k`m hnizmknIfpsS [ÀW

]ndhw. a{´n A\q]v tP¡_nsâ hmfnbm¸mSs¯ hkXnbn HmÀ¯tUmIvkv k`bnse sshZoIêw hnizmknIfpw [ÀW kacw \S¯pì. ]q«n¡nSç¶ a®¯qÀ ]Ånbpw, Xmev¡menI Bcm[\ \S¯nh¶ a®¯qÀ...

May 3 2016 / No comment / Read More »

ap¸-¯n-aq¶p hÀj¯n\ptijw kl-]m-Tn-IÄ sat\m-d-bn H¯p-IqSn

amth-en-¡c: ap¸-¯n-aqì hÀj¯nëtijw amth-en-¡c _nj¸v aqÀ tImf-Pnse ]qÀÆ-hn-ZymÀ°n-IÄ HmÀ¯-tUmIvkv k`-bnse bqtdm¸v B{^n-¡³ `{Zm-k-\m-[y£\mb tUm.-am-X}kv amÀ Xntam-¯n-tbmkv sa{Xm-t¸m-eo-¯bpsS Ac-a-\-bn H¯p-Iq-Sn-b-t¸mÄ F¬]-Xp-I-fnse...

May 3 2016 / No comment / Read More »

H¶mw ImtXmen¡mbpsS HmÀas¸ê¶mÄ: XoÀYmSIÀ¡v kzoIcWw \ÂIn

]m¼mçS: ae¦c k`bpsS H¶mw ImtXmen¡ amÀ _tkentbmkv ]utemkv {]Ya³ _mhmbpsS (apdnaä¯n _mhm)bpsS HmÀas¸ê¶mfnt\mSë_Ôn¨v _mhmbpsS amXrI CShIbmb tImet©cn ]Ånbn \nìw F¯nb ImÂ\S...

May 3 2016 / No comment / Read More »

]pXp¸Ån ]Ån kaql¯n\v amXrI: apJya{´n D½³Nm­n

]pXp¸Ån: shSns¡«p Zpc´ap­mb ]chqÀ t£{X¯nsâ ]p\ê²mcW¯nëw ]êt¡ähcvç XpSÀNnInÕípw ]Ww\ÂInb ]pXp¸Ån ]ÅnbpsS {]hÀ¯\w amXrIm]camsWì D½³Nm­n. ]uckvXy tPmÀPnb³ XoÀYmS\ tI{µamb skâv tPmÀPv...

May 3 2016 / No comment / Read More »
സഭാ H¶mw ImtXmen¡mbpsS HmÀas¸ê¶mÄ: XoÀYmSIÀ¡v kzoIcWw \ÂIn

H¶mw ImtXmen¡mbpsS HmÀas¸ê¶mÄ: XoÀYmSIÀ¡v kzoIcWw \ÂIn

]m¼mçS: ae¦c k`bpsS H¶mw ImtXmen¡ amÀ _tkentbmkv ]utemkv {]Ya³ _mhmbpsS (apdnaä¯n _mhm)bpsS HmÀas¸ê¶mfnt\mSë_Ôn¨v _mhmbpsS amXrI CShIbmb...

May 3, 2016 / More »
ഭദ്രാസനം a{´n A\q]v tP¡_nsâ hkXnbn HmÀ¯tUmIvkv k`m hnizmknIfpsS [ÀW

a{´n A\q]v tP¡_nsâ hkXnbn HmÀ¯tUmIvkv k`m hnizmknIfpsS [ÀW

]ndhw. a{´n A\q]v tP¡_nsâ hmfnbm¸mSs¯ hkXnbn HmÀ¯tUmIvkv k`bnse sshZoIêw hnizmknIfpw [ÀW kacw \S¯pì. ]q«n¡nSç¶ a®¯qÀ...

May 3, 2016 / More »
ഇടവക X« skâv tPmÀPv ImtXment¡äv knwlmk\ ]Ån s]ê¶mfnë XpS¡ambn

X« skâv tPmÀPv ImtXment¡äv knwlmk\ ]Ån s]ê¶mfnë XpS¡ambn

]´fw: X« skâv tPmÀPv ImtXment¡äv knwlmk\ ]Ån s]ê¶mfn\v sabv 1 RbdmgvN sImSntbdn. sabv 7 i\nbmgvN...

May 3, 2016 / More »
ലോകം tbiphnsâ IÃdbn \nìw e`n¨ XnêI¨bpw Xqhmebpw Htc icoc¯n D]tbmKn¨Xv

tbiphnsâ IÃdbn \nìw e`n¨ XnêI¨bpw Xqhmebpw Htc icoc¯n D]tbmKn¨Xv

tbip{InkvXp D°m\w sNbvXXnë tijw, iq\yamb IÃdbn \nìw AhnSps¯ icocw s]mXnbm³ D]tbmKn¨ncn¶ I¨bpw Xebn sI«nbncn¶ Xphmebpw...

Apr 15, 2016 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 30 comments / Read More »
Advertisement CLICK HERE
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.