വീക്ഷണം {]o skan\mcn PohnXw sshZnIhr¯n¡v Bhiytam ……?

{]o skan\mcn PohnXw sshZnIhr¯n¡v Bhiytam ……?

sshZnI hr¯n s{]m^jW ^oÂUv Bbn I­p tPmenbpw ]Whpw AXymhiyw \à Npäp]mSpw tamln¨p skan\mcnbn `mhn PohnXw tXSn hê¶ BfpIÄ æanªp IqSpì....

October 28 2014 / 8 comments / Read More »
BtcmKy]camb PohnX¯n\v æ¼kmcw Hê kXytam?

BtcmKy]camb PohnX¯n\v æ¼kmcw Hê kXytam?

B[p\nI aëjy imcocnI tcmK§tf¡mÄ IqSpX {]bmkw Aë`hnç¶Xv am\knI _p²nap«pI ImcWw BWv. imk{kvX¯nsâ AXnthKamb hf¨bpw B[p\nI am[ya§fpsS AXn{]kchpw Cì km[mcW aëjysâ...

October 27 2014 / 3 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

Umfkv Gcnbm aÀ¯adnbw Smeâv tjm \hw_À 28\v

Umfkv: Umfkv Gcnb HmÀ¯tUmIvkv aÀ¯adnbw h\nXm kamP¯nsâ Smeâv tjm \hw_À 28, shÅnbmgvN sshIn«v 6 aWn¡v Umfkv henb]Ån HmUntämdnb¯n \Sçw. ku¯v-shkvdv...

Oct 29 2014 / No comment / Read More »

k\ymknamÀ kaql at²y {]hÀ¯nt¡­hÀ: KpêcXv\w Úm\ X]kzn

]êae: k\ymknamÀ kaql¯n\v Znimt_m[w \ÂIn kaql at²y {]hÀ¯nt¡­hcmsW¶v kzman KpêcXv\w Úm\ X]kzn ]dªp. ]cpip² ]cpae Xncpta\nbpsS 112-mw HmÀas¸cp¶mfnt\mSv A\p_Ôn¨v \S¶...

Oct 28 2014 / No comment / Read More »

sshZnI skan\mcn 2015 _m¨nteçÅ At]£IÄ £Wnçì

tIm«bw: HmÀ¯tUmIvkv sshZnI skan\mcn 2015 _m¨nteçÅ At]£IÄ £Wnçì. AwKoIrX kÀÆIemimeIfn \nìÅ _nêZ[mcnIfpw ssZhhnfnbpapÅ HmÀ¯tUmIvkv bphm¡Ä¡v At]£n¡mw. ]qcn¸n¨ At]£m t^md§Ä 2014...

Oct 28 2014 / No comment / Read More »

sa{Xmt¸meo¯mamêsS Øew amäw; dnt¸mÀ«v HtÎm_À 30þ\v ssIamdpw

tIm«bw: C¡gnª amÀ¨n k`m amt\PnwKv sFIyIWvtTy\ ]mkm¡nb ae¦c k`bnse sa{Xmt¸meo¯mamêsS Øew amähpw dn«bÀsaâpw kw_Ôn¨v ImtXmen¡m _mhm \nban¨ I½njsâ dnt¸mÀ«v HtÎm_À 30...

Oct 28 2014 / 1 comment / Read More »

]êae s]ê¶mfn\v Cì sImSntbdn

]êae: ]cnip² ]êae Xnêta\nbpsS 112þmw HmÀas¸ê¶mfn\v C¶v ]êaebn sImSntbdn. cmhnse tUm. bqlmt\m³ amÀ anen¯ntbmkv sa{Xmt¸meo¯mbpsS ImÀanIXz¯n æÀ_m\. c­n\v ]cnip² _tkentbmkv...

Oct 26 2014 / No comment / Read More »
സഭാ k\ymknamÀ kaql at²y {]hÀ¯nt¡­hÀ: KpêcXv\w Úm\ X]kzn

k\ymknamÀ kaql at²y {]hÀ¯nt¡­hÀ: KpêcXv\w Úm\ X]kzn

]êae: k\ymknamÀ kaql¯n\v Znimt_m[w \ÂIn kaql at²y {]hÀ¯nt¡­hcmsW¶v kzman KpêcXv\w Úm\ X]kzn ]dªp. ]cpip² ]cpae...

Oct 28, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം Umfkv Gcnbm aÀ¯adnbw Smeâv tjm \hw_À 28\v

Umfkv Gcnbm aÀ¯adnbw Smeâv tjm \hw_À 28\v

Umfkv: Umfkv Gcnb HmÀ¯tUmIvkv aÀ¯adnbw h\nXm kamP¯nsâ Smeâv tjm \hw_À 28, shÅnbmgvN sshIn«v 6 aWn¡v...

Oct 29, 2014 / More »
ഇടവക ¢n^vä¬ skâv {KntKm-dn-tbmkv CS-h-I- s]ê¶mfn\v 26þ\v sImSntbäw

¢n^vä¬ skâv {KntKm-dn-tbmkv CS-h-I- s]ê¶mfn\v 26þ\v sImSntbäw

\}tPgvkn: ¢n^vä¬ skâv {KntKm-dn-tbmkv CS-h-I-bpsS Imh ]nXmhmb, ]cn-ip-²- ]ê-ae Xnê-ta-\n-bpsS HmÀa-s¸-ê-¶mfpw 37-þm-aXv I¬h³jëw HtÎm-_À 24 apXÂ...

Oct 23, 2014 / More »
ലോകം tPmWn eqt¡mkv, cm[mIrjvW³ C´y {]kv¢ºv am[ya{io

tPmWn eqt¡mkv, cm[mIrjvW³ C´y {]kv¢ºv am[ya{io

\}tbmÀ¡v: Xmftaf§Ä¡v ImtXmÀ¡p¶ aebmf¯n\v Zriyhnkva§Ä k½m \n¨hÀ¡mWv C¡pdn C´y {]kv¢ºv Hm^v t\mÀ¯v Atacn¡bpsS am[ya{io ]pckvImcw....

Oct 18, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

kzmÀ°XtbmsS A_²§Ä {]Ncn¸n¡êXv

kzmÀ°XtbmsS A_²§Ä {]Ncn¸n¡êXvXnêh\´]pcw `{Zmk\¯nsâ tUm. K{_ntb amÀ {KntKmdntbmkv ]cnip² kp¶ltZmknë kaÀ¸nçIbpw ]n¶oSv Nne {]kn²oIcW§Ä hgn hmb\¡mÀ¡v e`yamçIbpw...

Aug 6 2014 / 52 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.