വീക്ഷണം h«tÈcn Xnêta\n; ae¦c k`bpsS kzmX{´y inÂ]n

h«tÈcn Xnêta\n; ae¦c k`bpsS kzmX{´y inÂ]n

Nne ZuXyw \nÀhln¡m³ ssZhw Nne hyIvXnIsf \ntbmKn¨pbÀ¯p¶p. AhÀ X§fpsS ZuXyw Xncn¨dnªv AXp \ndthäp¶Xn Z¯{i²cmIp¶p. XSʧfpw FXnÀ¸pIfpw hnaÀi\§fpw {]XnkÔnIfpsams¡ AhcpsS ap³]nÂ...

February 27 2015 / No comment / Read More »
h«ticn Xnêta\n; ae¦c k`sb c£n¨ IÀatbmKn

h«ticn Xnêta\n; ae¦c k`sb c£n¨ IÀatbmKn

Ignª iXmЯnsâ {]`mXbma¯n sXfnªpbÀ¶ Hê _lpapJ {]Xn`bmbnêì ]cnip² h«ticn KohÀKokv amÀ Znh¶mkntbmkv sa{Xms¸meo¯. kzmX{´yw P·mhImiamsWìw ]mcX{´yw arXnsb¡mÄ `bm\IamsWìw kzbw ioÀjIXzhpw kzbw`cWhpw...

February 27 2015 / No comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

h«tÈcn Xnêta\n HmÀas¸ê¶mÄ Cìw \msfbpw

tIm«bw: k`m`mkpc³ ]cnip² h«tÈcn KohÀKokv amÀ Znh¶mkntbmkv Xnêta\nbpsS 81þmw HmÀas¸ê¶mÄ Cìw \msfbpambn ]gbskan\mcnbn BNcnçì. s]ê¶mfn k`bnse hnizmknIÄ hnhn[ Øe§fn \nìw ]s¦Spçw. C¶v...

Feb 27 2015 / No comment / Read More »

ae¦c k` kam[m\w B{Klnçì: ]cnip² kp¶ltZmkv

tIm«bw: ae¦c k`m kam[m\w F¶Xv k`bpsS {]mYanIamb e£yamWv. kam[m\w F¶ ]Zw sIm­v AÀ°amç¶Xv `n¶Xbn Ignbp¶ hnizmk kaql¯nsâ sFIyamWv. ASp¯Ime¯v tIcfw kµÀin¨...

Feb 26 2015 / 13 comments / Read More »

^m. tUm. Hm. tXmakv sshZnI skan\mcn {]n³kn¸Â Øm\t¯¡v

tIm«bw: ]pXnb A²ymb\ hÀjw apX ^m. tUm. Hm. tXmakns\ tIm«bw HmÀ¯tUmIvkv skan\mcn {]n³kn¸embn \nbançhm³ ]cnip² F¸nkvtIm¸Â kp¶ltZmkv \nÝbn¨p. {]n³kn¸Â Øm\¯p...

Feb 26 2015 / 1 comment / Read More »

kpJtemep]XtbmSpÅ Bkàn A]ISIcw: ImtXmen¡m _mhm 

tIm«bw: AanX [\mÀ¯nbpw kpJtemep]XtbmSpÅ Bkànbpw A]ISIcamb hn[w C¶v hfÀ¶ncnçì F¶v ]cnip² ImtXmen¡m _mhm {]kvXmhn¨p. ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS am\himàoIcW hn`mK¯nsâ t\Àhgn...

Feb 24 2015 / 15 comments / Read More »

]¯n¨nd skâv tPm¬kv ]Ån hnImcn ^m.cmPp hÀKokv \ncymX\mbn

amthen¡c: ]¯n¨nd skâv tPm¬kv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån hnImcn GhqÀ sX¡v hS¡S¯v ^m. cmPp hÀKokv lrZbmLm[s¯ XpSÀ¶v \ncymX\mbn. sNmÆmgvN shfp¸në 3.30þ\v amthen¡c...

Feb 23 2015 / No comment / Read More »
സഭാ h«tÈcn Xnêta\n HmÀas¸ê¶mÄ Cìw \msfbpw

h«tÈcn Xnêta\n HmÀas¸ê¶mÄ Cìw \msfbpw

tIm«bw: k`m`mkpc³ ]cnip² h«tÈcn KohÀKokv amÀ Znh¶mkntbmkv Xnêta\nbpsS 81þmw HmÀas¸ê¶mÄ Cìw \msfbpambn ]gbskan\mcnbn BNcnçì. s]ê¶mfn k`bnse hnizmknIÄ...

Feb 27, 2015 / More »
ഭദ്രാസനം ]¯n¨nd skâv tPm¬kv ]Ån hnImcn ^m.cmPp hÀKokv \ncymX\mbn

]¯n¨nd skâv tPm¬kv ]Ån hnImcn ^m.cmPp hÀKokv \ncymX\mbn

amthen¡c: ]¯n¨nd skâv tPm¬kv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån hnImcn GhqÀ sX¡v hS¡S¯v ^m. cmPp hÀKokv lrZbmLm[s¯ XpSÀ¶v...

Feb 23, 2015 / More »
ഇടവക ^m. X¼m³ hÀKoknsâ amXmhv 檽 D®p®n \ncymXbmbn

^m. X¼m³ hÀKoknsâ amXmhv 檽 D®p®n \ncymXbmbn

Umekv: CÀhnMv skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv CShI hnImcn ^m. X¼m³ hÀKoknsâ amXmhpw Iê\mK¸ffn aW¸ffn ssXXd F_t\kÀ hnÃbn ]tcX\mb...

Feb 23, 2015 / More »
ലോകം AhÀ æfn¨p; h¯n¡m\nse ImêWyagbn 

AhÀ æfn¨p; h¯n¡m\nse ImêWyagbn 

h¯n¡m³: tdmanse sXêhn A´nbpd§p¶hcmbnêì AhÀ; DSp¸pIÄ sNfn]pc­Xpw Iodn¸dnªXpw. æfn¡mt\m XmSnbpw apSnbpw sh«nsbmXpçhmt\m ]m§nÃm¯hÀ.. AhêsS icoc¯nÂ\n¶v...

Feb 20, 2015 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

`mc-Xob Kpcp-]-c-¼-cbpw ]cp-ae Xncp-ta-\nbpw

`mc-Xob Kpcp-]-c-¼-cbpw ]cp-ae Xncp-ta-\nbpwXoÀ°w ]pWy-Ø-e-am-Wv. AS\w bm{X-bm-Wv. ]pWy-Ø-e-t¯-çÅ bm{X-bmWv XoÀ°m-S-\w. `mc-Xob ZÀi-\¯n XoÀ°m-S-\-¯n-ëÅ {]m[m\yw hepXm-Wv. ]m]-]-cn-lm-c-¯nëw ]pWy-¯n-ë-amWv XoÀ°-bm-{X- \-S-¯p-¶-Xv....

Oct 30 2014 / No comment / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.