വീക്ഷണം Cu A©p ]Xnäm­nse Bßob ]uêjw \ndª ae¦c sa{Xmt]men¯ Øm\nIÄ þ Hê kXz \nco£Ww

Cu A©p ]Xnäm­nse Bßob ]uêjw \ndª ae¦c sa{Xmt]men¯ Øm\nIÄ þ Hê kXz \nco£Ww

\t¶ sNdp¸¯n ]nXmhnsâ ssI ]nSn¨p ASp¯psNì Aë{Klw hm§nbXv ]cnip² HutK³ ImtXmen¡ _mhmbn \nìw Bbnêì. AXmbnêì BZyambn Hê ae¦c sa{Xmt¸meo¯sb sXm«Sp¯v...

September 5 2016 / 49 comments / Read More »
aëjykvt\l¯n\v C¶v k]vXXn

aëjykvt\l¯n\v C¶v k]vXXn

ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS henb CSb³ ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhmív FfnabpsS hgnbn C¶v Fgp]Xmw ]nd¶mÄ. HutZymKnI Bhiy§Ä¡mbn bpFknse¯nb...

August 30 2016 / No comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

_lssd³ skâv tacokv I¯o{U s]ê¶mfpw hmÀjnI I¬h³jëw

_lssd³ skâv tacokv C´y³ HmÀ¯tUmIvkv I¯o{Uensâ 58þmaXv s]ê¶mfpw hmÀjnI I¬h³jëw sk]väw_À 30 apX HtÎm_À 10 hscbpÅ XobXnIfn BNcnçw. sk]väw_À 30...

Sep 27 2016 / No comment / Read More »

A¦WhmSn æêìIÄ¡v I¼}«À ]T\¯n\v Ahkcsamê¡n amÀ sXtbm^ntemkv

\ne¼qÀ: ae_mÀ `{Zk\m²y£³ tUm. kJdnb amÀ sXtbm^ntemknsâ ImêWy¯m N¡meç¯v tNetÈcnç¶v A¦WhmSnbnse æêìIÄ¡v I¼}«À ]T\¯n\v Ahkcw Hê§n. A¦WhmSn¡v kw`mh\ sNbvX I¼}«dnsâ...

Sep 27 2016 / No comment / Read More »

bphP\{]Øm\w Al½Zm_mZv kt½f\¯në apt¶mSn Hê¡[ym\w C¶v

Al½Zm_mZv: bphP\ {]Øm\w A´Àt±iob kt½f\¯në apt¶mSnbmbpÅ Hê¡ [ym\w C¶v (sk]vXw_À 25) sshIn«v 7 apX \tdmUm skâv tXmakv Nm¸en \Sçw.  ^m.sFk¡v tXmakv,^m....

Sep 24 2016 / No comment / Read More »

a\knsâ hnip²oIcWhpw hfÀ¨bpamWv ss{IkvXh B[ymßnIX: amÀ \nt¡mZotamkv

dm¶n: ss{IkvXh PohnXw Bß–icoc– a\kpIfpsS hnip²oIcWhpw hfÀ¨bpamsWìw ss{IkvXh B[ymßnI cwK¯v F¡met¯bpw NÀ¨bpsSbpw At\zjW¯nsâbpw hnjbw hnip²nbmsWìw amÀ \nt¡mZotamkv. skâv tXmakv Aca\bnÂ...

Sep 24 2016 / 1 comment / Read More »

Irjnbnteç aS§m³ {]tNmZ\taIn \ncWw `{Zmk\mØm\w

XnêhÃ: aëjysc a®nsâ KÔ§fnteç XncnsIs¡m­phêhm³ {]tNmZ\amhpIbmWv \ncWw `{Zmk\ BØm\amb Xnêhà _Y\n Aca\b¦Ww. hmgbpw I¸bpw tN\bpw tN¼pw Im¨nepsaÃmw ChnsS \mÂ]Xp sktâmfw...

Sep 24 2016 / No comment / Read More »
സഭാ bphP\{]Øm\w Al½Zm_mZv kt½f\¯në apt¶mSn Hê¡[ym\w C¶v

bphP\{]Øm\w Al½Zm_mZv kt½f\¯në apt¶mSn Hê¡[ym\w C¶v

Al½Zm_mZv: bphP\ {]Øm\w A´Àt±iob kt½f\¯në apt¶mSnbmbpÅ Hê¡ [ym\w C¶v (sk]vXw_À 25) sshIn«v 7 apXÂ \tdmUm...

Sep 24, 2016 / More »
ഭദ്രാസനം A¦WhmSn æêìIÄ¡v I¼}«À ]T\¯n\v Ahkcsamê¡n amÀ sXtbm^ntemkv

A¦WhmSn æêìIÄ¡v I¼}«À ]T\¯n\v Ahkcsamê¡n amÀ sXtbm^ntemkv

\ne¼qÀ: ae_mÀ `{Zk\m²y£³ tUm. kJdnb amÀ sXtbm^ntemknsâ ImêWy¯m N¡meç¯v tNetÈcnç¶v A¦WhmSnbnse æêìIÄ¡v I¼}«À ]T\¯n\v Ahkcw...

Sep 27, 2016 / More »
ഇടവക _lssd³ skâv tacokv I¯o{U s]ê¶mfpw hmÀjnI I¬h³jëw

_lssd³ skâv tacokv I¯o{U s]ê¶mfpw hmÀjnI I¬h³jëw

_lssd³ skâv tacokv C´y³ HmÀ¯tUmIvkv I¯o{Uensâ 58þmaXv s]ê¶mfpw hmÀjnI I¬h³jëw sk]väw_À 30 apX HtÎm_À 10...

Sep 27, 2016 / More »
ലോകം aZÀ sXtckmsb It¯men¡m k` hnip²bmbn {]Jym]n¨p

aZÀ sXtckmsb It¯men¡m k` hnip²bmbn {]Jym]n¨p

h¯n¡m³: XymK¯nsâ alm{]XoIamb aZÀ sXtcksb It¯men¡m k` hnip²bmbn {]Jym]n¨p. skâv ]otägvkv _knen¡bn \S¶ NS§n {^m³knkv amÀ]m¸bmWv...

Sep 5, 2016 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 86 comments / Read More »
Advertisement CLICK HERE
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.