വീക്ഷണം {InkvXphnte¡v \bnç¶ Hê kw`mjWw

{InkvXphnte¡v \bnç¶ Hê kw`mjWw

Bcm[\m Imcy§fn apgpInb Hê `àsb {InkvXphnte¡v \bnç¶ thdn« Hê kphntij kw`mjWw ImWmsX t]mIêXv. CXc aX§fn IqSn {InkvXpse¯nb Hê aëjy³ Xm\dnª kXyw Iq«pImcnç...

May 18 2016 / No comment / Read More »
henb klZm F¶dnbs¸Sp¶ KohÀKokv

henb klZm F¶dnbs¸Sp¶ KohÀKokv

klZm F¶ kpdnbm\n ]Z¯nsâ AÀYw “”càkm£n” F¶mWv. AXmbXv kXyhnizmkkwc£W¯nëth­n [ocXtbmsS t]mcmSn acWw hcnç¶ [\ymßmhv F¶ÀYw. {InkvXobk`m Ncn{X¯n ]oU\Ime¯v At\Iw kv{Xo]pêj·mÀ...

May 7 2016 / 1 comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

ZnZntamkv _mhmbpsS HmÀ½s¸ê¶mÄ; bphP\ {]Øm\ XoÀ°mS\ ]Zbm{X \msf

]¯\m]pcw: k`bpsS ap³ ImtXmen¡m ]cnip² ZnZntamkv {]Ya³ ImtXmen¡m _mhmbpsS c­mw HmÀ½s¸ê¶mfn\v ]¯\m]pcw Hê§n. \msfbpw, asä¶mfpambn (sabv 25þ_p[³, 26þhymgw) XobXnIfnembn BNcnç¶...

May 24 2016 / No comment / Read More »

^m. kn.Pn. Ìo^sâ ]utcmlnXy PohnX¯nsâ Adp]Xmw hmÀjnImtLmjw \msf

Fêtaen: ^m. kn.Pn. Ìo^sâ ]utcmlnXy PohnX¯nsâ Adp]Xmw hmÀjnImtLmjw \msf _p[\mgvN cmhnse 10\v I\I¸ew skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv henb ]Ånbn \Sçw. k`bpsS ]cam²y£³...

May 24 2016 / No comment / Read More »

e£y-t_m-[hpw {Inbm-ß-I-Xbpw t\Xr-Xz-¯n-ep-­m-hWw: amÀ t]mfn-¡mÀt¸mkv

tIm«bw : {Inbm-ß-I-ambn e£y-t_m-[-t¯msS kaq-l-¯n\v ap¶n \n¶v {]Iminçhm³ t\XrØm\s¯¯p¶hÀ¡v Ign-b-W-sa¶v  amÀ t]mfn-¡mÀt¸mkv sa{Xm-t¸m-eo¯ ]d-ªp. AJne ae-¦c _me-k-amPw D¯-c-ta-Je t\XrXz ]cn-io-e\...

May 23 2016 / No comment / Read More »

HmÀ¯tUmIvkv sldmÄUv C³Uybn Hm¶mw Øm\¯v; hmb\¡mÀ¡v \µn

^nemUÂ^nbm: AeIvkm CâÀs\äv dm¦nwKv \nebëkcn¨v HmÀ¯tUmIvkv sldmÄUv C³Uybn Cs¸mgpw H¶mw Øm\¯v. (111,774), c­mw Øm\¯v Hm hn Fkv Hm¬sse³ (192,922). sldmÄUn\v...

May 23 2016 / 1 comment / Read More »

cmPym´c a}knIv s^ÌnhÂ: HmÀ¯tUmIvkv k`sb {]Xn\n[oIcn¨v 22 AwK KmbIkwLw

t]mf­v: t]mf­nse lPvt\mhvImbn \Sç¶ cmPym´c a}knIv s^Ìnhen C´y³ HmÀ¯tUmIvkv k`sb {]Xn\n[oIcn¨v Zp_mbv skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv I¯o{U KmbIkwLw ]s¦Spçì. tIm«bw {ipXn...

May 22 2016 / No comment / Read More »
സഭാ ZnZntamkv _mhmbpsS HmÀ½s¸ê¶mÄ; bphP\ {]Øm\ XoÀ°mS\ ]Zbm{X \msf

ZnZntamkv _mhmbpsS HmÀ½s¸ê¶mÄ; bphP\ {]Øm\ XoÀ°mS\ ]Zbm{X \msf

]¯\m]pcw: k`bpsS ap³ ImtXmen¡m ]cnip² ZnZntamkv {]Ya³ ImtXmen¡m _mhmbpsS c­mw HmÀ½s¸ê¶mfn\v ]¯\m]pcw Hê§n. \msfbpw, asä¶mfpambn...

May 24, 2016 / More »
ഭദ്രാസനം ip{iqjI kwLw æ¶wæfw `{Zmk\ sshkv {]knUâmbn ^m.KohÀ¤okv tPm¬k¬

ip{iqjI kwLw æ¶wæfw `{Zmk\ sshkv {]knUâmbn ^m.KohÀ¤okv tPm¬k¬

æ¶wæfw: ip{iqjI kwLw æ¶wæfw `{Zmk\ sshkv {]knUâmbn ^m.KohÀ¤okv tPm¬kt\bpw (PnÊv A¨³), sk{I«dnbmbn PÌn³ sPbnwknt\bpw ImtXmen¡...

May 21, 2016 / More »
ഇടവക ^m. kn.Pn. Ìo^sâ ]utcmlnXy PohnX¯nsâ Adp]Xmw hmÀjnImtLmjw \msf

^m. kn.Pn. Ìo^sâ ]utcmlnXy PohnX¯nsâ Adp]Xmw hmÀjnImtLmjw \msf

Fêtaen: ^m. kn.Pn. Ìo^sâ ]utcmlnXy PohnX¯nsâ Adp]Xmw hmÀjnImtLmjw \msf _p[\mgvN cmhnse 10\v I\I¸ew skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv...

May 24, 2016 / More »
ലോകം cmPym´c a}knIv s^ÌnhÂ: HmÀ¯tUmIvkv k`sb {]Xn\n[oIcn¨v 22 AwK KmbIkwLw

cmPym´c a}knIv s^ÌnhÂ: HmÀ¯tUmIvkv k`sb {]Xn\n[oIcn¨v 22 AwK KmbIkwLw

t]mf­v: t]mf­nse lPvt\mhvImbn \Sç¶ cmPym´c a}knIv s^Ìnhen C´y³ HmÀ¯tUmIvkv k`sb {]Xn\n[oIcn¨v Zp_mbv skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv...

May 22, 2016 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 31 comments / Read More »
Advertisement CLICK HERE
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.