വീക്ഷണം k` {]£pÐw; k`m amt\PnwKv I½än ho­pw \hw_À 18þ\v

k` {]£pÐw; k`m amt\PnwKv I½än ho­pw \hw_À 18þ\v

tIm«bw: ImtXmen¡m þ ae¦c sa{Xmt¸meo¯m Øm\§sf sXm«pIfn¨m AXv k`bnse sa{Xmt¸meo¯mamcmsW¦nepw h¨ps]mdp¸n¡nà F¶ \ne]mSn Dd¨p \n¶v 25 e£w hê¶ hnizmknIÄ sXcsªSp¯b¨...

September 11 2014 / 16 comments / Read More »
AÀ¨\ t]mse ImcpWyhgn…

AÀ¨\ t]mse ImcpWyhgn…

CXm, C§s\bpw HcmÄ. 60þmw hbÊn kÀ¡mÀ tPmenbnencns¡ ]utcmlnXyw. ]utcmlnXy¯ns\m¸w Poh ImcpWy {]hÀ¯\w. 78þmw hbÊn ]utcmlnXy¯n \n¶p hncan¨ tijhpw Hcp AÀ¨\...

September 11 2014 / 1 comment / Read More »
വാര്‍ത്ത

]m{XnbÀ¡okpambn DS³ IqSn¡mgvN D­mInÃ: ImtXmen¡m _mhm

tIm«bw: bmt¡m_mb, HmÀ¯tUmIvkv k`IfpsS kam[m\ NÀ¨IÄ¡v Atacn¡bn thZnsbmê§psa¶ hmÀ¯IÄ¡nsS,  ]cnip² ]m{XnbÀ¡okv _mhbpambpÅ IqSn¡mgvN Ct¸mÄ D­mInsöv HmÀ¯tUmIvkv k`m ]cam[y£³ ]cnip² _tkentbmkv...

Sep 16 2014 / No comment / Read More »

tXthcn sIm¨p]p¯³]pcbn B\n ^nen¸v \ncymXbmbn

XnêhÃ: tXthcn sIm¨p]p¯³]pcbn ]tcX\mb ]n.Hm.^nen¸nsâ `mcy B\n ^nen¸v (eoem½þ66) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶v 12þ\v hkXnbnse ip{iqjbv¡v tijw am¶mÀþIS{] t_Xvetlw skâv tPmÀPv...

Sep 16 2014 / No comment / Read More »

dnbmZv skâv tXmakv tIm¬{KntKj³ ”"s]mt¶mWw” kwLSn¸n¨p

dnbmZv: skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv tIm¬{KntKjsâ B`napJy¯n sk]väw_À 12 \v “”s]mt¶mWw 2014” kwLSn¸n¨p. ]q¡fw Hê¡nbmWv ]cn]mSnIÄ¡v XpS¡w ædn¨Xv. XpSÀ¶v æ«nIÄçw apXnÀ¶hÀçambn...

Sep 16 2014 / No comment / Read More »

kaq-l-\· e£y-am¡n -CSbip-{iq-j hnI-kn-¸n-¡-Ww: ImtXmen¡m _mhm

tIm«bw : kaq-l-¯nsâ ka-{K-hn-I-k\w e£y-am¡n CS-b-ip-{iq-jsb hnI-kn-¸n-¡-W-sa¶v ]cnip² ImtXm-en-¡m-_mhm {]kvXm-hn-¨p. Zzni-XmÐn BtLm-jn-ç¶ ]gb-sk-an-\mcn F¶ ]Tn-¯-ho-Snsâ ]qÀÆ-hn-ZymÀ°n kwKaw HmÀ¯-tUmIvkv skan-\m-cn-bn DZvLm-S\w...

Sep 16 2014 / No comment / Read More »

ItXmen¡m _mhmbpsS As¸mkvtXmenI kµÀi\w 17þ\v Atacn¡bnÂ

\}tbmÀ¡v: ae¦c k`bpsS ]cam[y£³ ]cnip² _tkentbmkv aÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡ _mh 15 Znhks¯ kµÀi\¯n\mbn sk]väw_À 17þ\v Atacn¡bn F¯pw. _p[\mgvN D¨¡v...

Sep 16 2014 / 1 comment / Read More »
സഭാ ]m{XnbÀ¡okpambn DS³ IqSn¡mgvN D­mInÃ: ImtXmen¡m _mhm

]m{XnbÀ¡okpambn DS³ IqSn¡mgvN D­mInÃ: ImtXmen¡m _mhm

tIm«bw: bmt¡m_mb, HmÀ¯tUmIvkv k`IfpsS kam[m\ NÀ¨IÄ¡v Atacn¡bn thZnsbmê§psa¶ hmÀ¯IÄ¡nsS,  ]cnip² ]m{XnbÀ¡okv _mhbpambpÅ IqSn¡mgvN Ct¸mÄ D­mInsöv...

Sep 16, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം Aävemâm skâv tacokv tZhmeb IqZmiív ImtXmen¡m _mhm apJy ImÀ½nI³

Aävemâm skâv tacokv tZhmeb IqZmiív ImtXmen¡m _mhm apJy ImÀ½nI³

tPmÀPnbm: c­p hÀj§Ä¡v ap¼v ku¯vþshÌv Atacn¡³ `{Zmk\¯n cq]w sIm­ Aävemâm skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv CShIbpsS tZhmebw...

Sep 13, 2014 / More »
ഇടവക tXthcn sIm¨p]p¯³]pcbn B\n ^nen¸v \ncymXbmbn

tXthcn sIm¨p]p¯³]pcbn B\n ^nen¸v \ncymXbmbn

XnêhÃ: tXthcn sIm¨p]p¯³]pcbn ]tcX\mb ]n.Hm.^nen¸nsâ `mcy B\n ^nen¸v (eoem½þ66) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶v 12þ\v hkXnbnse ip{iqjbv¡v...

Sep 16, 2014 / More »
ലോകം hntZi {]Xn\n[nIÄ¡v ]pXp¸Ån ]Ånbn kzoIcWw \ÂIn

hntZi {]Xn\n[nIÄ¡v ]pXp¸Ån ]Ånbn kzoIcWw \ÂIn

]pXp¸Ån: temI kpdnbm\n kt½f\¯n ]s¦Spç¶ hntZi {]Xn\n[nIÄ¡v skâv tPmÀPv HmÀ¯tUmIvkv ]Ånbn kzoIcWw \ÂIn. hnhn[ cmPy§fnÂ...

Sep 11, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

kzmÀ°XtbmsS A_²§Ä {]Ncn¸n¡êXv

kzmÀ°XtbmsS A_²§Ä {]Ncn¸n¡êXvXnêh\´]pcw `{Zmk\¯nsâ tUm. K{_ntb amÀ {KntKmdntbmkv ]cnip² kp¶ltZmknë kaÀ¸nçIbpw ]n¶oSv Nne {]kn²oIcW§Ä hgn hmb\¡mÀ¡v e`yamçIbpw...

Aug 6 2014 / 48 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.