വീക്ഷണം ]rYzncmPnsâ F{k skän t{]X_m[?

]rYzncmPnsâ F{k skän t{]X_m[?

]rYzncmPnsâ ]pXnb Nn{Xamb F{kbpsS skän t{]X_m[. t^mÀ«v sIm¨nbn jq«nMv XpS§nbt¸mÄ apX skän hnNn{Xamb kw`h§Ä Act§dpì­mbnêì. BZyw CXv Bêw hIsh¨nsænepw kwKXn...

July 20 2016 / 8 comments / Read More »
AÔ hnizmkw, A¸ hnizmkw, A¸hnizmkw: amÀ Genbkv sa{Xmt¸meo¯m

AÔ hnizmkw, A¸ hnizmkw, A¸hnizmkw: amÀ Genbkv sa{Xmt¸meo¯m

BZna k`bpsS hnizmk§fn \nìw hyXnNenç¶hÀ \nÝbambpw I­ncnt¡­Xv. Bß ]cntim[\¡v hnc Nq­p¶ {_ÒhmÀ `{Zmk\m²y£³ bmt¡m_v amÀ Genbmkv sa{Xmt¸meo¯mbpsS {]kwKw. hoUntbm...

June 25 2016 / 3 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

tIcfm Iu¬kn Hm^v NÀ¨knë ]pXnb `mchmlnIÄ

sI.kn.kn. {]knUâv tUm. K{_ntb amÀ {KotKmdntbmkv sa{Xms¸men¯ A[y£X hln¨p. kt½f\¯n 2016þ2019þteçÅ ]pXnb `cWkanXnsb Akw»n sXcsªSp¯p. ]pXnb {]knUâmbn tUm.KohÀKokv amÀ Iqdntemkv sa{Xmt¸men¯sbbpw (bmt¡m_mb k`), sshkv...

Aug 27 2016 / No comment / Read More »

]ÅnbpsS t]cn km¼¯nI X«n¸v \Sçì: amÀ tkthdntbmkv

tIm«bw: sNdmbn skâv tacokv ]ÅnbpsS t]cn ]»nIv Nmcnä_nÄ {Skväv cPnkväÀ sNbvXv ]Ån kz¯p¡Ä X«nsbSpç¶Xnë KqV{iaw \Sç¶Xmbn HmÀ¯tUmIvkv k` F¸nkvtIm¸Â kp¶ltZmkv...

Aug 27 2016 / No comment / Read More »

`{Zmk\¯nsâ kzoIcWw Gäphm§n ImtXmen¡m _mhm Atacn¡bnÂ

\}tbmÀ¡v: ]Xn\©p Znhks¯ At¸mkvtXmenI kµÀi\¯n\mbn Atacn¡bn F¯nb ae¦c k`bpsS ]cam²y£³ ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½ ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m _mhmív \}tbmÀ¡n hcthev¸v \ÂIn....

Aug 27 2016 / No comment / Read More »

ae¦c k`bpsS {]hÀ¯\§Ä amXrIm]cw: kv]o¡À

tImgnt¡mSv: kaql¯nsâ D¶a\¯në th­n ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k` \S¯p¶ {]hÀ¯\§Ä amXrIm]camsW¶v kv]o¡À ]n. {iocmaIrjvW³. tImgnt¡mSv au­v slÀtam³ Aca\bn \S¯nb kaqlhnhml NS§nÂ...

Aug 27 2016 / No comment / Read More »

^neUÂ^nb skâv tacokv tZhmebw cPXPq_nenbpsS \ndhnÂ

^neUÂ^nb: hnip² amXmhnsâ \ma¯n 1991 sabv 11þë Øm]nXamb, t\mÀ¯oÌv Atacn¡³ `{Zmk\¯nse “skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv tZhmebw Hm^v ^neUÂ^nb’ 25 hÀjw ]qÀ¯nbmçì. cPXPq_nentbmSë_Ôn¨v ]....

Aug 26 2016 / No comment / Read More »
സഭാ ]ÅnbpsS t]cn km¼¯nI X«n¸v \Sçì: amÀ tkthdntbmkv

]ÅnbpsS t]cn km¼¯nI X«n¸v \Sçì: amÀ tkthdntbmkv

tIm«bw: sNdmbn skâv tacokv ]ÅnbpsS t]cn ]»nIv Nmcnä_nÄ {Skväv cPnkväÀ sNbvXv ]Ån kz¯p¡Ä X«nsbSpç¶Xnë KqV{iaw...

Aug 27, 2016 / More »
ഭദ്രാസനം `{Zmk\¯nsâ kzoIcWw Gäphm§n ImtXmen¡m _mhm Atacn¡bnÂ

`{Zmk\¯nsâ kzoIcWw Gäphm§n ImtXmen¡m _mhm Atacn¡bnÂ

\}tbmÀ¡v: ]Xn\©p Znhks¯ At¸mkvtXmenI kµÀi\¯n\mbn Atacn¡bn F¯nb ae¦c k`bpsS ]cam²y£³ ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½ ]utemkv ZznXob³...

Aug 27, 2016 / More »
ഇടവക ^neUÂ^nb skâv tacokv tZhmebw cPXPq_nenbpsS \ndhnÂ

^neUÂ^nb skâv tacokv tZhmebw cPXPq_nenbpsS \ndhnÂ

^neUÂ^nb: hnip² amXmhnsâ \ma¯n 1991 sabv 11þë Øm]nXamb, t\mÀ¯oÌv Atacn¡³ `{Zmk\¯nse “skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv tZhmebw Hm^v...

Aug 26, 2016 / More »
ലോകം tIcfm Iu¬kn Hm^v NÀ¨knë ]pXnb `mchmlnIÄ

tIcfm Iu¬kn Hm^v NÀ¨knë ]pXnb `mchmlnIÄ

sI.kn.kn. {]knUâv tUm. K{_ntb amÀ {KotKmdntbmkv sa{Xms¸men¯ A[y£X hln¨p. kt½f\¯n 2016þ2019þteçÅ ]pXnb `cWkanXnsb Akw»n sXcsªSp¯p. ]pXnb {]knUâmbn tUm.KohÀKokv amÀ...

Aug 27, 2016 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 73 comments / Read More »
Advertisement CLICK HERE
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.