വീക്ഷണം 1889-þse tdmb tImS-Xn-hn[n: BtLmjn-¡m³ F´n-cn-¡p¶p?

1889-þse tdmb tImS-Xn-hn[n: BtLmjn-¡m³ F´n-cn-¡p¶p?

ae¦c sa{Xmt¸m-eo¯m Bbn-cp¶ ]me-¡p-¶¯v amÀ amXyqkv A¯m-\m-tkym-kv 1877-þ ImewsNbvX-Xn-t\-¯p-SÀ¶v B Øm\-¯nsâ ]n´p-SÀ¨m-h-Im-i-¯-¸än D­mb knhn hyh-lm-c-¯nsâ A´nahn[n-bmWv 1889-þse tdmbÂtImÀ«p-hn[n F¶v k`m-N-cn-{X-¯nÂ...

July 11 2014 / 41 comments / Read More »
ae¦c sa{Xmt¸meo¯mbpsS Øm\t¯çdn¨v ]êae Xnêta\n tImSXnbn \ÂInb samgn

ae¦c sa{Xmt¸meo¯mbpsS Øm\t¯çdn¨v ]êae Xnêta\n tImSXnbn \ÂInb samgn

amÀ {KntKmdntbmkv: Fs¶ hmgn¨Xn\v ap¼v \ncWw CS-h-Iív X\n-s¨mê sa{Xm³ D­m-bn-ê¶Xmbn Adn-hnÃ. ae-bm-f-¯n\v BI-am\w Hê sa{Xm-\m-Wé­m-bn-ê¶-Xv. ae¦cs¡Ãmw A[n-Im-c-apÅ B sa{Xmsâ Iogn-emWv...

July 11 2014 / 3 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

aÀ¯adnbw h\nXm kamPw GIZn\ inÂ]ime \Sì

ASqÀ: aÀ¯adnbw kamP¯nsâ B`napJy¯n ASqÀþIS¼\mSv `{Zmk\w ASqÀ Iêhmä skâv tacokv XoÀ°mS\ ]Ånbn Pqsse 12- i\nbmgvN inÂ]ime \S¯n. ASqÀ-IS¼mSv `{Zmk\m²y£³ tUm. kJdnbmkv...

Jul 25 2014 / No comment / Read More »

_Y\n B{ia¯n kwbpà s]ê¶mÄ BKÌv 1 apXÂ

dm¶nþs]ê\mSv: _Y\n B{ia¯n I_dS§nbncnç¶ ]nXm¡·mêsS kwbpà s]ê¶mÄ BKÌv 1 apX 6 hsc XobXnIfn _Y\n B{ia¯n \Sçw. _Y\n B{ia Øm]Iëw _mly...

Jul 24 2014 / No comment / Read More »

A[ym]I \nba\¯në k` sshZnIt\mSv tImg Bhiys¸«Xp 15 e£w

Xnêh\´]pcw: ¹kvSp A[ym]I \nba\¯në k` tImg hm§p¶Xnsâ sXfnhp ]pd¯v. ]ptcmlnXsâ `mcybpsS \nba\¯në k` 15 e£w cq] tImg Bhiys¸Sp¶Xnsâ sSet^m¬ kw`mjWw...

Jul 23 2014 / 34 comments / Read More »

_Ym\y AhmÀUv tUm. hn.]n. KwKm[c\v

dm¶nþs]ê\mSv: ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bnse BZy k\ymk {]Øm\amb _Y\n B{ia¯nsâ Øm]I³ AeIvkntbmkv amÀ tXthmtZmkntbmkv sa{Xmt¸meo¯mbpsS ]mh\ kvacWív GÀs¸Sp¯nb _Ym\y AhmÀUn\v (25,000)...

Jul 23 2014 / No comment / Read More »

au­v Xmt_mÀ s{Sbv\nMv tImfPnë tZiob ]pckvImcw

\}UÂln: ]¯\m]pcw au­v Xmt_mÀ s{Sbv\nMv tImfPn\v F³knCBÀSnbpsS tZiob ]pckvImcw. hnZymÀYnIÄç th­n tImfPv hnPbIcambn \S¸m¡nb {]kwK]cnioe\ ]cn]mSnbmé k½m\mÀlambXv. 20,000 cq]bpw {]ikvXn]{Xhpw {]n³kn¸Â...

Jul 23 2014 / 1 comment / Read More »
സഭാ aÀ¯adnbw h\nXm kamPw GIZn\ inÂ]ime \Sì

aÀ¯adnbw h\nXm kamPw GIZn\ inÂ]ime \Sì

ASqÀ: aÀ¯adnbw kamP¯nsâ B`napJy¯n ASqÀþIS¼\mSv `{Zmk\w ASqÀ Iêhmä skâv tacokv XoÀ°mS\ ]Ånbn Pqsse 12- i\nbmgvN inÂ]ime...

Jul 25, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം _Ym\y AhmÀUv tUm. hn.]n. KwKm[c\v

_Ym\y AhmÀUv tUm. hn.]n. KwKm[c\v

dm¶nþs]ê\mSv: ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bnse BZy k\ymk {]Øm\amb _Y\n B{ia¯nsâ Øm]I³ AeIvkntbmkv amÀ tXthmtZmkntbmkv sa{Xmt¸meo¯mbpsS ]mh\...

Jul 23, 2014 / More »
ഇടവക amthen¡cþIÃpae æcniSnbpsS XmgpIÄ XIÀ¯v tamjWw 

amthen¡cþIÃpae æcniSnbpsS XmgpIÄ XIÀ¯v tamjWw 

amthen¡c: IÃpae skâv {KotKmdntbmkv HmÀ¯tUmIvkv ]Ån hI æcniSnbpsS {KnÃnsâ XmgpIÄ XIÀ¯p tamjWw. dbnÂth tÌj³þIÃpae tImfPv Pw£³...

Jul 22, 2014 / More »
ലോകം AP]meI·mÀ¡mbn Cu Nn{Xw kaÀ¸nçì

AP]meI·mÀ¡mbn Cu Nn{Xw kaÀ¸nçì

]mhs¸« dºÀ sh«pImcëw Iqen¸Wn¡mcëw Hmt«m¡mcëw FÃpapdnsb A[zm\nç¶ Imip sImSp¯v Adp]Xp e£¯n³sd HuUnbpw _n Fw U»nbphpw...

Jul 9, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

IÃ-d-bv¡Â tXmam I¯-\mcpw ae-bm-×-bn-te¡v ss__nÄ hnhÀ¯\w sNbvX Imbw-Ipfw ^oen-t¸mkv d¼m\pw

IÃ-d-bv¡Â tXmam I¯-\mcpw ae-bm-×-bn-te¡v ss__nÄ hnhÀ¯\w sNbvX  Imbw-Ipfw ^oen-t¸mkv d¼m\pw]Xn-\mdp \qäm-­p-I-fmbn kzX-{´hpw kzÑ-µ-hp-amb Hcp hnizmkw ae-bm-×-bpsS a®n \nÀhn-Lv\w \ne-\n-¶n-cp¶p. hntZ-im-[n-]-Xytam sshtZ-inI ]utcm-ln-Xytam H¶pw ChnsS...

Oct 1 2012 / 3 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.