വീക്ഷണം “]ÀÆX¯në apIfn Xd¨ t]SIw’

“]ÀÆX¯në apIfn Xd¨ t]SIw’

th\ kqcysâ civanIÄ AXnsâ XojvWXbn XpS§nbnê¶nÃ. DjvWcminbpsS L\`mh¯nte¡v Imdnse ssiXy¯n \nìw ImseSp¯p h¨t¸mÄ Xs¶, I®mSn¨nÃpIÄ ]pIaqSnbnêì. AhyàXbpsS aqSenë Xs¶ XpemtaL§fnÂ...

June 30 2015 / 28 comments / Read More »
tbmKm: BÀ¡mWv `bw?

tbmKm: BÀ¡mWv `bw?

ae¦c k`bnse tIm«bw `{Zmk\ sa{Xmt¸meo¯m Bbncp¶ ]mtd«v amXyqkv amÀ Cuhm\ntbmkv ImewsNbvXXv 1980 HmKÌv 31þ\v. A¶t±l¯n\p {]mbw 91. BdSnbne[nIw Dbcap­mbncp¶ At±l¯n\p...

June 17 2015 / 3 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

Al½Zm_mZv `{Zmk\¯n sshZnIÀ¡v ]pXp¡nb iw_f ]²Xn \nehn hì

Al½Zm_mZv: Al½Zm_mZv `{Zmk\¯n sshZnIÀ¡v 15,600 cq]m ASnØm\ iw_fam¡n ]pXp¡nb iw_f ]²Xn \nehn hì. Pqsse 17, 18 XobXnIfn KpPdm¯nse \tcmZmbnepÅ skâv tXmakv...

Jul 31 2015 / 4 comments / Read More »

]Ån IqZmim, Pq_nen k¹nsaâpIÄ sldmÄUv {]kn²oIcnçì

]Ån IqZmim, Pq_nen k¹nsaâpIÄ HmÀ¯tUmIvkv sldmÄUn {]kn²oIcnçì. temIsa¼mSpw Gähpw A[nIw hmb\¡mêÅ sldmÄUn ae¦cbpsS tZhmeb hntij§Ä UnPnä t^mÀamän e`yam¡mëÅ D]m[nbmbmWv Cu...

Jul 31 2015 / No comment / Read More »

km³ AtâmWntbm skâv tacokn 15 t\m¼pw s]ê¶mfpw

sSIvkmkv: km³ AtâmWntbm skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv CShI 15 t\m¼v BNcnçì. Pqsse 31 shÅnbmgvN 6þ\v kÔym \akvImcs¯ XpSÀ¶v Bcw`n¨ IWz³j³ BKÌv H¶n\v...

Jul 31 2015 / No comment / Read More »

amÀ tXthmtZmkntbmkv Nca kphÀW Pq_nen kam]\ kt½f\w

dm¶n, s]ê\mSv: AeIvkntbmkv amÀ tXthmtZmkntbmkv Nca kphÀW Pq_nen kam]\t¯mSë_Ôn¨pÅ s]mXpkt½f\w dm¶n s]ê\mSv _Y\n B{ia¯n BKÌv 5þ\v \Sçw. Pq_nen kam]\hpw bqlmt\m³ amÀ...

Jul 31 2015 / No comment / Read More »

aemUv skâv tXmakv ]Ånbn ]Xn\©v t\m¼v BNcnçì

apwss_: hnip² ssZhamXmhnsâ hm§n¸p s]ê¶mfnt\mSv Aë_Ôn¨v BKkvdv 1 apX 15 hsc aemUv skâv tXmakv HmÀ¯tUmIvkv ]Ånbn ]Xn\©v t\m¼v BNcnçì. CShIbnse hnhn[...

Jul 31 2015 / No comment / Read More »
സഭാ ]Ån IqZmim, Pq_nen k¹nsaâpIÄ sldmÄUv {]kn²oIcnçì

]Ån IqZmim, Pq_nen k¹nsaâpIÄ sldmÄUv {]kn²oIcnçì

]Ån IqZmim, Pq_nen k¹nsaâpIÄ HmÀ¯tUmIvkv sldmÄUn {]kn²oIcnçì. temIsa¼mSpw Gähpw A[nIw hmb\¡mêÅ sldmÄUn ae¦cbpsS tZhmeb hntij§Ä...

Jul 31, 2015 / More »
ഭദ്രാസനം Al½Zm_mZv `{Zmk\¯n sshZnIÀ¡v ]pXp¡nb iw_f ]²Xn \nehn hì

Al½Zm_mZv `{Zmk\¯n sshZnIÀ¡v ]pXp¡nb iw_f ]²Xn \nehn hì

Al½Zm_mZv: Al½Zm_mZv `{Zmk\¯n sshZnIÀ¡v 15,600 cq]m ASnØm\ iw_fam¡n ]pXp¡nb iw_f ]²Xn \nehn hì. Pqsse 17, 18...

Jul 31, 2015 / More »
ഇടവക km³ AtâmWntbm skâv tacokn 15 t\m¼pw s]ê¶mfpw

km³ AtâmWntbm skâv tacokn 15 t\m¼pw s]ê¶mfpw

sSIvkmkv: km³ AtâmWntbm skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv CShI 15 t\m¼v BNcnçì. Pqsse 31 shÅnbmgvN 6þ\v kÔym \akvImcs¯...

Jul 31, 2015 / More »
ലോകം G{_lmw XcI³ CâÀ]mÀensaâdn PUvPnwKv I½änbnÂ

G{_lmw XcI³ CâÀ]mÀensaâdn PUvPnwKv I½änbnÂ

GY³kv-: CâÀ]mÀensaâdn HmÀ¯tUmIvkv Atkmkntbj³ \S¯p¶ c­maXv A´ÀtZiob t^mt«m{Km^n aÂkc¯nsâ PUvPnwKv I½änbnteíp G{_lmw XcI³ XncsªSp¡s¸«p. ]{´­wK...

Jun 20, 2015 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….

ImtXm-en-t¡äv \n[nsb A[n-t£-]n-¡-cp-tX….ae¦c kpdn-bm\n HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS {][m\ hcp-am-\ -amÀ¤-§-fn H¶mWv ImtXm-en¡m \n[n. ImtXm-en¡m Zn\-¸n-cn-sh¶p hnfn¨v C¡m-e-a-{Xbpw \mw...

Mar 11 2015 / 25 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.