വീക്ഷണം lqZmb Imt\mëw ae¦c k`bpw; ^m. tUm. tPm¬kv G{_lw tIm\m«v

lqZmb Imt\mëw ae¦c k`bpw; ^m. tUm. tPm¬kv G{_lw tIm\m«v

ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS t\mÀ¯oÌv Atacn¡³ `{Zmk\ ^manen tIm¬{^³kn k`bpsS sshZnI {SÌnbpw tIm¬{^³kv apJy {]`mjIëambnê¶ ^m. tUm. tPm¬kv G{_lw tIm\m«v \S¯nb...

July 31 2014 / 3 comments / Read More »
^m. Sn.Fw.æcymt¡mkv d¼m³; ssZhs¯ ]Tn¨ k\ymknhcy³

^m. Sn.Fw.æcymt¡mkv d¼m³; ssZhs¯ ]Tn¨ k\ymknhcy³

FÃm kpJ§sfbpw kuIcy§sfbpw XyPn¨v Cuizcëambn k¼À¡¯n GÀs¸Sp¶ BfmWtÃm k\ymkn. k\ymkn¡v Øm\am\§tfmSv tamlw ImWnÃ. F´nt\sd, Blmct¯mSpt]mepw henb {]nbw ImWnÃ. A§s\bpÅ Hê...

July 30 2014 / 2 comments / Read More »
വാര്‍ത്ത

t{_m¦vkv shÌv sNÌÀ taJem kphntij tbmKw 9þ10 XobXnIfnÂ

\}tbmÀ¡v: t{_m¦vkv shÌv sNÌÀ taJebnepff ae¦c HmÀ¯tUmIvkv ]ffnIfpsS kwbpIvXm`napJy¯n kphntijtbmKw \S¯pì. HmKÌv 9, 10 (i\n, RmbÀ) XobXnIfn t]mÀ«v sNÌdnepff skâv tPmÀPv...

Aug 1 2014 / No comment / Read More »

\mem©nd skâv tacokv tZhmeb IqZmi Cìw \msfbpw

Xnêh\´]pcw: ]pXp¡n¸WnX \mem©nd skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv kndnb³ tZhmeb IqZmi BKkvdv 1, 2 XobXnIfn \Sçw. ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡m...

Jul 31 2014 / No comment / Read More »

amthen¡c `{Zmk\w; amÀ ]t¡mantbmkv AëkvacWw

amthen¡c: ]utemkv amÀ ]t¡mantbmkv sa{Xmt¸meo¯mbpsS HmÀas¸ê\mfnsâ `mKambn \S¶ `{Zmk\ aÀ¯adnbw kamPw kt½f\w tUm. bqlmt\m³ amÀ tXthmtZmtdmkv sa{Xmt¸meo¯m Pqsse 31þ\v DZvLmS\w sNbvXp. `{Zmk\ klmb...

Jul 31 2014 / No comment / Read More »

]cnip² F¸nkvtIm¸Â kp¶ltZmkv BKÌv 4 apX 8 hsc XobXnIfnÂ

tIm«bw: ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`mbpsS ]cnip² F¸nkvt¡m¸Â kp¶ltZmkv tbmKw BKÌv 4 apX 8 hsc tZhtemIw ImtXment¡äv Aca\bn \Sçw. ]cnip² _tkentbmkv amÀt¯m½m...

Jul 31 2014 / 4 comments / Read More »

PohImcpWy {]hr¯n¡mbn tImSnIfpsS kz¯v k`íp \ÂIp¶p

]gªn: htbmP\mebtam A\mYmebtam XpS§m\mbn 23 skâv kvYehpw 3,000 NXpc{i ASnbpÅ hoSpw kuP\yambn \ÂIp¶p. ]tcXcmb cma\m«v Nn¶¡p«nbpsSbpw `mcy adnbm½bpsSbpw tImSn cq]tbmfw...

Jul 30 2014 / 1 comment / Read More »
സഭാ ]cnip² F¸nkvtIm¸Â kp¶ltZmkv BKÌv 4 apX 8 hsc XobXnIfnÂ

]cnip² F¸nkvtIm¸Â kp¶ltZmkv BKÌv 4 apX 8 hsc XobXnIfnÂ

tIm«bw: ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`mbpsS ]cnip² F¸nkvt¡m¸Â kp¶ltZmkv tbmKw BKÌv 4 apX 8 hsc tZhtemIw ImtXment¡äv...

Jul 31, 2014 / More »
ഭദ്രാസനം t{_m¦vkv shÌv sNÌÀ taJem kphntij tbmKw 9þ10 XobXnIfnÂ

t{_m¦vkv shÌv sNÌÀ taJem kphntij tbmKw 9þ10 XobXnIfnÂ

\}tbmÀ¡v: t{_m¦vkv shÌv sNÌÀ taJebnepff ae¦c HmÀ¯tUmIvkv ]ffnIfpsS kwbpIvXm`napJy¯n kphntijtbmKw \S¯pì. HmKÌv 9, 10 (i\n, RmbÀ)...

Aug 1, 2014 / More »
ഇടവക \mem©nd skâv tacokv tZhmeb IqZmi Cìw \msfbpw

\mem©nd skâv tacokv tZhmeb IqZmi Cìw \msfbpw

Xnêh\´]pcw: ]pXp¡n¸WnX \mem©nd skâv tacokv HmÀ¯tUmIvkv kndnb³ tZhmeb IqZmi BKkvdv 1, 2 XobXnIfn \Sçw. ]cnip²...

Jul 31, 2014 / More »
ലോകം AP]meI·mÀ¡mbn Cu Nn{Xw kaÀ¸nçì

AP]meI·mÀ¡mbn Cu Nn{Xw kaÀ¸nçì

]mhs¸« dºÀ sh«pImcëw Iqen¸Wn¡mcëw Hmt«m¡mcëw FÃpapdnsb A[zm\nç¶ Imip sImSp¯v Adp]Xp e£¯n³sd HuUnbpw _n Fw U»nbphpw...

Jul 9, 2014 / More »
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

IÃ-d-bv¡Â tXmam I¯-\mcpw ae-bm-×-bn-te¡v ss__nÄ hnhÀ¯\w sNbvX Imbw-Ipfw ^oen-t¸mkv d¼m\pw

IÃ-d-bv¡Â tXmam I¯-\mcpw ae-bm-×-bn-te¡v ss__nÄ hnhÀ¯\w sNbvX  Imbw-Ipfw ^oen-t¸mkv d¼m\pw]Xn-\mdp \qäm-­p-I-fmbn kzX-{´hpw kzÑ-µ-hp-amb Hcp hnizmkw ae-bm-×-bpsS a®n \nÀhn-Lv\w \ne-\n-¶n-cp¶p. hntZ-im-[n-]-Xytam sshtZ-inI ]utcm-ln-Xytam H¶pw ChnsS...

Oct 1 2012 / 3 comments / Read More »
Advertisement Ioh Members Pay
Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.