_nj]v KpÀKms\ ]m{XnbÀ¡okv B¡m³ \o¡w

Written By: on Jun 21st, 2010 and filed under ഫീച്ചര്‍, വാര്‍ത്ത, സഭാ.

[private]
\}UÂln: HmÀ¯tUmIvkv k`bnse Nne sa{Xms¸meo¯amÀ tNÀ¶q hmgn¨ _nj]v KpÀKm³ aqk tkthdntbmknsâ t\XrXz¯nepÅ At´ymJy³ kndnb³ HmÀ¯tUmIvkv k` _nj]v KpÀKms\ ]m{XnbÀ¡okmbn hmgn¡m³ \o¡apÅXmbn at\mca dnt¸mÀ«n ]dbq¶q.

Ignª Znhkw aebmfnIfmb c­p sshZn?sc sa{Xm³amcmbn hmgn¨Xn\q ]n¶mse A©p t]sc¡qSn hmgn¡m\qw \o¡apÅXmbqw dnt¸mÀ«n ]dbq¶q.

HmÀ¯tUmIvkv k`mwKambncq¶ ^m. tUm. kn.Pn.amX}kns\bpw (Aab¶qÀ skâv PqUv Zbdm[n]³) bmt¡m_mb k`mwKambncq¶ CSp¡n cmPIqamcn kztZin bqlmt\m³ d¼ms\bqamWq IgnªZnhkw hmgn¨Xv. ^m. kn.Pn. amX}kns\ amX}kv amÀ {KntKmdntbmkv F¶ t]cnepw bqlmt\m³ d¼ms\ bqlmt\m³ amÀ Xntam¯ntbmkv F¶ t]cnepamWq hmgn¨Xv.

CtX Znhks¯ at\mcabn Xs¶ asämcq sshZnI³ d¼m\mbn hmgn¡s¸«Xmbpw ]dbp¶q­v. Cu hmÀ¯bqw IqSpX ZpcqlXbmWqbÀ¯q¶Xv.

]pXnb A©p t]tcmsSm¸w ]m{XnbÀ¡okv ]£¯p\n¶qapÅ Hcq sa{Xmt¸meo¯mbpw DÄs¸Spsa¶qw tIÄ¡q¶q.

]m{XnbÀ¡m hgv¨bv¡q tijw tIcf¯n \n¶q ]pXnb ImtXmen¡mbpw D­mIqhm³ km²yX DÅXmbmWv v hnizk\obamb tIw{µ§fn \n¶qw Adnbq¶Xv.

ae¦c k`bpsS \ne]mSv hyàam¡q¶ ]cnip² _mhmbpsS I¸\ CXnt\mSIw ]ÅnIÄ¡v Ab¨p Ignªp.

2008 amÀ¨v sldÄUv FUntämdnbÂ
[/private]

Click For More Articles By:

Readers are welcome to leave their thoughts and reflections below by posting a comment on this topic.
(1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Email This Post Email This Post

Disclaimer: Indian Orthodox Herald does not moderate or edit the comments posted in this column. All opinions are solely of the writers and IOH holds no responsibility what so ever for the views written here below.

6 Responses for
“_nj]v KpÀKms\ ]m{XnbÀ¡okv B¡m³ \o¡w”

 1. Rinu Vettiyar, New Delhi says:

  ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, അധികാരത്തിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന തിരുമേനിമാരെ തെരുവില്‍ നേരിടേണ്ടി വരുമല്ലോ,
  അട്ടയെ പിടിച്ചു മെത്തയില്‍ കിടത്തിയാല്‍ അത് കിടക്കില്ല അതുപോലെയാണ് ഇതും, അധികാര ഭ്രാന്തു തലക്കുപിടിച്ച കുറെ അച്ചന്മാരും, തിരുമേനിമാരും ഉണ്ട്, അടിച്ചു നിരത്തണം ഇവരെയൊക്കെ , ഇന്നലെ സഭ ശരിയാകും.
  സഭയുടെ അച്ചടക്കം പാലിക്കാന്‍ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് …..
  സഭാമാതാവ്‌ കരയുകയാണ് ഇതെല്ലം കണ്ടിട്ട്, അമ്മയുടെ നെഞ്ചില്‍ ചവുട്ടിയല്ലേ ഇവിടെ താണ്ടവം ആടുന്നത് ……….

 2. arun thomas says:

  ഒരുപാട് കാതോകിക്കാമാര്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ. എന്നിട്ട്ടു പുതിയ ബാവയുടെ പേര് തുരുപ്പു ഗുലാന്‍ എന്നാക്കണം.

 3. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിയവര്‍ തന്നെ പരിഹാരം കാണട്ടെ!ഇരുമ്പ് വിഴുങ്ങിയിട്ട് ചുക്ക് കഷായം സേവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല!

 4. The situation is created by our church heirarchy. Where ever conscration are there, to be solved by our church heirarchy.

  who gave sthathikon to Mor Severios Gurgan. After swallowing iron you can not drink herbal medicine for cure.

 5. Jose Cherian says:

  Dear Kuttikkandathil,
  Their ordination is valid if our ordination is valid. second thing is, I read somewhere that the sthathikon we have given is evident for their autonomus status.

  Now it seems to be the boothan which was freed from the bottle. It is all our synod’s fault and no one else is resposible. Let them put this bootham back in the bottle.

  Jose

 6. Thomas Kuttikandathil says:

  This may be the first record in the world that bishops are being created without any churches/parishes,priests,and followers.What is the reason for this much attraction to become a bishop?Is it a masanapsa?colourful vestments?Golden/silver staf,cross,and ornaments?I think above all this, our people look at them as super natural beings with a high degree of respect which bishops of other churches never get during their life or after their demise.
  Thomas Kuttikandathil,
  Houston.

Leave a Reply

Advertisement CLICK HERE

Malayalam Edition

Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.