ae¦c sa{Xmt¸meo¯mbpsS Øm\t¯çdn¨v ]êae Xnêta\n tImSXnbn \ÂInb samgn

Written By: on Jul 11th, 2014 and filed under വീക്ഷണം.

pulikkottil-II-and-parumala-thirumeni
amÀ {KntKmdntbmkv: Fs¶ hmgn¨Xn\v ap¼v \ncWw CS-h-Iív X\n-s¨mê sa{Xm³ D­m-bn-ê¶Xmbn Adn-hnÃ. ae-bm-f-¯n\v BI-am\w Hê sa{Xm-\m-Wé­m-bn-ê¶-Xv. ae¦cs¡Ãmw A[n-Im-c-apÅ B sa{Xmsâ Iogn-emWv Fs¶ hmgn¨Xv. ae¦csb \ncWw DĸsS Ggv CS-h-I-I-fmbn hn`-Pn¨p. B Ggv CS-h-I-Ifpw Aìw Cìw ae¦cbn BI-am\w A[n-Im-c-apÅ sa{Xmsâ Iogn-em-Wv. Rm³ Hê sa{Xmt¸meo¯mbmWv. F¸nkvtIm¸m AÃ. ae¦cbn -FÃmbnS¯pw A[n-Im-c-apÅ sa{Xm³ Fì Rm³ ]dªXv Zoh¶mtkymkv (hmZn) BWv. R§sf hmgn-¨-tijw R§-fpsS ta A[n-Imcw \Âæ¶Xmbn At±-l¯n\v Øm¯nt¡m³sImSp¯nÃ. At±lw AtÊmkntbj³ I½än {]kn-Uâv Bb-Xp-sIm­pw ap¼p-sIm-Sp¯ Øm¯nt¡m³ D­mbXp-sIm­pw BWv Rm³ hmZnbpsS Iogn BsW¶q ]dªXp. Fsâ hmgn¡enë ap¼mWv At±-ls¯ I½än {]kn-Uâm¡nbXv- … -

tNmZyw: Ahn-Spìw aäp sa{Xm·mêw CS-h-I-I-fn A[n-Imcw \S¯pì Fì ]dªphtÃm. B coXn-bn hmZn GsX¦nepw CS-h-I- `-cn-çìt­m? AsXm Iogn-epÅhÀ¡v- BÚ \ÂIn Imcy§Ä \S¯pIbm-tWm?

D¯-cw: FÃm CS-h-I-I-fnepw s]mXps¸« Imcy§fn hmZn taemhv F¶ \ne-bn¬ e`n¨n«pÅ A[n-Imcw D]-tbm-Kn¨p \S¯pì.

ae¦c \{kmWnIÄ aq¶mw hmey¯n CÊUv. Fw. ]mtd«v tcJs¸Sp¯n«pÅXv

Click For More Articles By:

Readers are welcome to leave their thoughts and reflections below by posting a comment on this topic.
(No Ratings Yet)
Loading...

Email This Post Email This Post

Disclaimer: Indian Orthodox Herald does not moderate or edit the comments posted in this column. All opinions are solely of the writers and IOH holds no responsibility what so ever for the views written here below.

3 Responses for
“ae¦c sa{Xmt¸meo¯mbpsS Øm\t¯çdn¨v ]êae Xnêta\n tImSXnbn \ÂInb samgn”

 1. പുതിയ ലക്കം GEORGIAN MIRROR
  JULY – സെപ്റ്റംബർ 2014 ലക്കം GEORGIAN MIRROR കവർ ഫീച്ചർ
  ANTHYOKYA -മലങ്കര ബന്ധം
  by DR KURIAN തോമസ്‌.

  For കോപീസ് Contact

  Mr P M PETER
  CIRCULATION MANAGER
  GEORGIAN MIRROR
  Mobile: India 8289891632

 2. പുതിയ ലക്കം GEORGIAN MIRROR
  JULY – സെപ്റ്റംബർ 2014 ലക്കം GEORGIAN MIRROR കവർ ഫീച്ചർ

  ANTHYOKYA -മലങ്കര ബന്ധം

 3. അർകദിയൊക്കന്മാരും,മാർത്തോമ മെത്രാന്മാരും ,മലങ്കര മെത്രപൊലിത്താമാരും സ്വതന്ത്രമായ മലങ്കര സഭയെ ഭരിച്ചിരുന്ന ശക്തിമാന്മാരായ സ്ഥാനികൾ ആയിരുന്നു.ഈ സ്ഥാനം എങ്ങനെയെങ്കിലും താഴ്ത്തി കെട്ടിയാൽ മാത്രമേ തനിക്ക് ഇവിടെ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് പാത്രിക്കീസന്മാർ കണക്ക് കൂട്ടിയത് .എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്തിൻറെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭരണ ഘടനയുടെ 94 ആം വകുപ്പ് വായിച്ചാൽ മതി.

Leave a Reply

Advertisement CLICK HERE

Malayalam Edition

Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.