BÀ¡pw th­m¯ Hcp itXm-¯c Pq_nen

Written By: on Jul 27th, 2014 and filed under വീക്ഷണം.

alwaris-yulios
]. ]ueqkv Çolm kzbw AIme {]P F¶mWv hntijn-¸n-¨-Xv. IÀ¯m-hn-t\m-sSm¸w \S¶v At±-l-¯nsâ ]cky ip{iq-jbv¡pw IjvSm-\p-`-h-¯n\pw ac-W-¯n\pw DbÀ¸n\pw km£yw-h-ln¨ ]´n-cp-h-tc-¡mÄ hfsc Xma-kn¨v þ Ah-bvs¡Ãmw tijw þ At¸m-tØm-e-·m-cpsS KW-¯n-te-bv¡p-bÀ¶ hyàn F¶ \ne-bn-emWv Cu hnti-jWw ]. ]ueqkv Çolm kzbw FSp-¯-Wn-ª-Xv. ]t£ aäpÅ At¸m-tØm-e-·m-tc-¡mÄ D]-cn-bmbn Xo¡vj-W-X-tbmsS kphn-tijw Adn-bn¨ ]. ]ueqkv Çolm B hnti-j-W-¯n\v ]m{X-amtWm F¶p F¶Xv Nn´-\o-b-am-Wv.

]. ]ueqkv Çolmtbt¸mse AIme {]Pbmbn kXy-hn-izm-k-¯n-tebv¡p IS-¶p-h¶v c­v kl-{km-_vZ-Im-es¯ amÀt¯m½m ss]XrIw Ah-Im-i-s¸-Sp¶ \{km-Wn-I-tf-¡mÄ Xohr-X-tbmsS hniz-k-{]-tLm-jWw \S-¯nb ]pWym-ßm-hmWv C´ym tKmhm kntem¬ CS-h-I-I-fpsS Atâm-Wntbm {^m³knkvtIm tkhyÀ AÂhmdokv amÀ bqen-tbmkv sa{Xm-t¸m-eo¯m. tKmh-bnse kzmX{´ykac t\Xmhpw, kmaqly ]cn-jv¡À¯mhpw C´y-bpsS tZiob ss{IkvX-h-X-bpsS {]Nm-c-I-\p-am-bn-cp¶ At±-l-¯n\v ae-¦-c-k` taev]-«-Øm\w \ÂIn-bn«v 2014 Pqsse 29-þ\v 125 hÀjw XnI-bp-I-bm-Wv.

BtLmj§fpw Bc-h-§-fp-an-ÃmsX þ Btcm-cp-a-dn-bmsX þ Cu alm-kw-`-h-¯nsâ itXm-¯-c -Pq-_nen IS-¶p-t]m-Ip-¶Xv XnI¨pw {]Xntj-[mÀl-amWv. Hcp hyàn-bpsS taev]« Øm\m-tcm-lWw F¶-Xn-t\-¡mÄ Hcp almkw`-h-¯nsâ {]mcw-`-amWv 1889 Pqsse 29-þ\v ]gb skan-\mcn Nm¸-en kw`-hn-¨-Xv. ae-¦ck`-bpsS e¯o³ anj\v ASn-Øm-\-an« A¶s¯ taev]« hmgvN-tb-¡p-dn¨pw AXn-tebv¡p \bn¨ kw`-h-§-tf-¡p-dn¨pw ka-Im-enI tcJ-bmb CS-h-gn-¡Â t{ImWn-¡n-fnse ]cm-aÀi-\-amWv Xmsg D²-cn-¡p-¶-Xv.

… kntem¬ Zzo]nepw sKmh-bnepw C´ym-bpsS aäp ]e `mK¯pw s]mÀ¯pK cmPm-hnsâ Iogmbn \S-ì-h-ê¶ ]m{Z-hmZ F¶ tdm½m-k-`-¡m-êsS tae-[n-Imcw an¡ kvXe-§-fnepw s]mÀ¯p-K-enÂ\nì FSp¯ sdm½m-]m-¸m-í s\cn«p Iogvs]Sp¯nsís½Â]-dª kvXe-§-fn-epÅ sdm½m {InkvXym-\n-I-fn hfscs]À ]m¸m-sbmSp aÂk-cn-¡bpw, Ah-êsS Iq«-¯n Hê-h-\m-bn-cn-ç¶ sKmh-¡m-c³ As´m-Wn-sbmk {]m³kn-kvtImk ihpcn-bmÀ AÂhm-dnk (AtâmWntbm {^³knkvtIm tkhyÀ AÂhmcnkv) F¶ ]m{Zn Ahcn {][m-\n-bmbn Xp\n-ªn-d§n sdm½mhg¡w hn«p At´ym-Jy-bpsS kvXpXn sNmÆm-I-s¸« bmt¡m-_mb k`-bn sNcm-saì k½-Xn¨p ae-bm-f-¯nsâ amÀ Zoh-¶m-tkymk sa{Xm-s¸m-en-¯-sbmSp At]-£n-¡-bm ip²-apÅ As´ymJym ]m{Xn-bÀ¡o-kp-_mhm Xnê-a-\-knteç FgpXn Ab¨p AëhmZw hê-¯p-I-bpw, AÂhm-dnk ]m{Zn-bpsS IqsS-bpÅ \mep si½m-i-·m-Àç 1889-þ-am­ sabn-amkw 13-þ-ëíp 1064 saSw 31-þë Rb-b-dmgvN k½-\mcn ]Ån-¡Âh¨p amÀ Zoh-¶m-tkymk sa{Xm-s¸m-en-¯mbpsS Aë-hm-Z-{]-Imcw \ncWw CS-h-I-bpsS amÀ {KosKm-dn-sbmk sa{Xm-t¸m-eo¯m si½m-ip-]«w sImSp-¡-bpw, ASp¯ Xn¦-fmgvN AhÀç Sn. sZlwXs¶ I¯-\mÀ ]«w sImSp-ç-Ibpw sNbvXp. ]«w Gä-h-cn Hê-hs\ Imfn-bm-¼qÀ F¶ kvXe-t¯ípw aäp-Å-hsc kotem-Wn-seípw Ab-ç-ì. ]«w Gä-h-êsS s]À eqbnkv acntbmt\m temthtdm Fìw, Zaot¡m temantÃmtem¸kv Fìw,tPmk^v tkhyÀ t_ms«sÃm Fìw,AtâmWntbm AcnkntUkv Unkqkm Fìw Bæì. …- 

… sa 92-þmw hæ-¸n hnh-cn-¨n-cn-ç¶ sKmh-¡m-c³ As´m-Wn-sbmk {]m³kn-kvtImk ihpcn-bmÀ AÂhm-dnk ]m{Znsb sa{Xm-\mbn hmgn-¡-W-saì A´-sbm-Jy-bpsS aq¶m-as¯ ]t{Xm-sk¶ Cám-X-tXymk ]m{Xn-bÀ¡o-kp-_mhm Aë-h-Zn¨p 1889 am­p aI-c-amk-¯n Fgp-Xnb Iå-\-{]-Imcw 1889 Pqsse-amkw 27-þ-ëíp 1064 IÀ¡n-SIw 13ë i\n-bmgvN \ncWw CS-h-I-bpsS amÀ {KosKm-dn-sbmk sa{Xm-t¸m-eo¯mbm Sn. AÂhm-dnkp ]m{Znsb sIm«-b¯p skan-\m-cn-]Ån-¡Âsh¨ d¼m-\mbn ]«w-sI-«p-Ibpw, ]n¶oSp Sn. B­p Pqebnamkw 29-þëç 1064 IÀ¡n-SIw 15-þë Xn¦-fmgvN kn½-\mcn ]Ån¡Âsh¨p sa{Xm-s¸m-eo-¯m-bmbn hmgn-¡bpw sNbvXp. sa{Xm³]«w sImSpç-t¼mÄ sIm«bw CS-h-I-bpsS amÀ ¹qk A¯m-\m-tkymkp sa{Xm-s¸m-eo-¯mbpw I­-\mSp CS-h-I-bpsS amÀ ¹qk wcw-hm-\n-sbmkp sa{Xm-s¸m-eo-¯mbpw- klm-bn-I-fm-bn-cn-ç-Ibpw sNbvXp. AÂhm-dnkp ]m{Znsb kntem¬, sKmh, C´y apX-emb kvXe-§-fpsS sa{Xm-s¸m-eo-¯mbmbn«p bqen-sbmk F¶ \ma-¯n hmgn-¨n-cn-ç-ì. AÂhm-dnkp ]m{ZnbpsS Ct¸m-gs¯ s]À As´m-Wn-sbmk {]m³kn-kvtImk kvtIhn-bmÀ AÂhm-dnk bqen-sbmk sa{Xm-s¸m-eo-¯m F¶m-æ-ì. CbmÄ sKmh kwØm-\¯p shÀ\m F¶ Øe¯p bv-sk¸ _m]vXokvIm AÂhm-dok F¶ Bfnsâ aI-\m-æ-ì. …

ae-¦c k`bv¡v A{]-Xo-£n-X-ambn e`n¨ Cu kphÀWm-h-kcw F§ns\ ssIImcyw sNbvX¶pw, AXnsâ ^ew F´m-bn-cp¶p F¶pw Hcp Zim-_vZ-¯n\p tijw ]. ]cp-ae Xncp-ta\n 1899-þ At´ymJym ]m{Xn-bÀ¡o-kn\v Ab¨ kpdn-bm\n I¯nÂ\n¶pw hyà-am-Ip-¶p-­v.

… B_q³ bqen-tbmkv AÂhm-dnkv Ct¸mÄ sImfw-t_m-bn-emWv. At±lw {]kw-K-th-e-bn \n¶pw CXp-hsc hnc-an-¨n-«n-Ã. Nne-t¸mÄ sImfw-t_m-bnepw, Nne-t¸mÄ tKmh-bn-epw, Nne-t¸mÄ am¶m-dn-epw, Nne-t¸mÄ ]\-Pn-bnepw (the \S-¯p-¶p). C{]-Imcw C³Uy-bnepw C³Uy¡p ]pd-¯pw, FÃm Øe-§-fnepw At±lw t]mhp-Ibpw injy-·msc Ab-bv¡p-Ibpw sN¿p-¶p-­v. At±-l-¯nsâbpw, injy-·m-cp-sSbpw tPmen IqSp-Xepw It¯m-en-¡-cpsS CS-bn-emWv; ]t£, hfsc A[nIw ]Ww Bh-iy-s¸-Sp-¶p-­v. ]W-¯nsâ Ipd-hp- ImcWw At±-l-¯nsâ the At±lw hnNm-cn-¡pw-t]mse \S-¡p-¶n-Ã. At±-lhpw injy-·mcpw \nc-´cw R§-fn \n¶pw Imiv Bh-iy-s¸-Sp-¶p-­v. R§Ä Fhn-sS-\n¶v AhÀ¡v sImSp¡pw; At±-l-t¯-¡mÄ A[nIw R§Ä Imin\v Bh-iy-¡m-cm-Wv. F¶m R§-fpsS CÃm-bva-bn \n¶pw Iptd-sÈ, IptdsÈ Ah-cpsS \ne-\n-ev]n-\mbn R§Ä klm-bn-¡p-¶p-­v. kz´ i{Xp-¡-fpsS ]oU-bnepw henb sRcp-¡-¯nepw Ata-cn-¡-bn Ign-bp¶ Xntam-¯n-tbmkv sd\n hnem-¯n-bpsS (Im-cy-hpw) A{]-Imcw Xs¶. F¶m CXp-h-scbpw \½psS kXy-hn-izmkw H«pw inYn-e-ambn t]mImsX Ahn-sS-bpÅ Xsâ FXn-cm-fn-I-tfmSv t]mcm-Sn-s¡m-­n-cn-¡p-¶p. P\-§fpw ]Ån-Ifpw {ItaW e`n-¡p-¶-Xm-bpw, hÀ²n-¸n-¨p -h-cp-¶-Xmbpw hmÀ¯-IÄ am{Xta ChnsS e`n-¡p-¶p-Åp. \mfp-I-fm-bn«v At±-l-¯n \n¶pw I¯p-IÄ H¶pw R§Ä¡p e`n-¡p-¶n-Ã. Hcp -]t£, At±-l-¯nsâ t]cn-epÅ I¯p-IÄ FXn-cm-fn-IÄ hgn-bnÂh¨v FSp-¡p-¶-XmImw; NneÀ A§ns\ ]d-bp-¶p-­v. Rm³ F{X I¯p-IÄ At±-l-¯n\v Ab-¨p, adp-]Sn e`n-¨n-Ã. C\n apX Bh-iy-amb kq{X-¸-Wn-IÄ sNt¿-­Xv At±-l-¯n\v A\n-hm-cy-am-bn-cn-¡p-¶p. … (]cn-`mj þ ^m. tUm. tPm¬kv G{_lmw tIm\m«v)

\{km-Wn-amÀ¤-¯n-tebv¡p IS-¶p-h¶ AÂhm-dnkv amÀ bqen-sbmkv sa{Xm-s¸m-eo-¯m AXn hnim-e-amb -ta-J-e-bn-emWv Xsâ {]hÀ¯\w hym]n-¸n-¨-Xv. KpP-dm-¯nse I¨v apX {ioe-¦-bnse sImfwt_m hsc C¶s¯ Z£n-tW-´ybnse GXm­v FÃm kwØm-\-§-fnepw At±lw an-jn-\dn k`-IÄ Øm]n-¨p. ]pent¡m-«n amÀ Zoh-¶m-tkymkv A©m-a\pw ]. ]cp-ae Xncp-ta-\nbpw tdma³ It¯m-en¡À¡v kXy-hn-izm-k-¯n-tebv¡p IS-¶p-h-cm\pÅ hmXn Bbn«mWv AÂhm-dnkv amÀ bqen-sbmkv sa{Xm-s¸m-eo-¯mbpsS {]hÀ¯-\-§sf IW-¡m-¡n-b-Xv. AXn-\mbn C¯cw \h\{kmWn-Isf {]tXyI e¯o³ do¯m-bn-¯s¶ \ne-\nÀ¯n. 1895-þ sIm¨n-bnse \{k-¯nepw tIm«-b-¯n-\-Sp¯v Nnd-¡-S-hnepw \{kmWn amÀ¤-¯n-tebv¡ph¶ tdma³ It¯m-en-¡sc AÂhm-dnkv amÀ bqen-sbmkv sa{Xm-s¸m-eo-¯mbpsS `cWkoa-bn-em-¡n-bXv Cu e£y-t¯m-sS-bm-bn-cp-¶p.

AÂhm-dnkv amÀ bqen-sbmkv sa{Xm-s¸m-eo-¯mbpsS {]hÀ¯\ taJe C´y³ D]-`q-J-WvU-¯n HXp-§n-bn-Ã. AXnsâ hym]vXn hÀ²n-¨-Xnsâ {]mcw`w Imcp-Nnd KohÀKokv si½m-isâ þ ]n¶oSv ae-¦-c-bnse c­mw ImtXm-en¡m þ ZrIvkm£n hnh-c-W-¯nÂ\n-¶pw.

… Ata-cn-¡³ sFIy-\m-Sp-I-fnse hnk-s¡m³kn³ sIhm\n \K-c-¯nse P\-§Ä sdmam aX-hn-izm-ks¯ Dt]-£n¨p At´ymIym k`-tbmS tNcp-hm³ B{K-ln-¨-t¸mÄ Ahsc `cn¨p sImÅp-¶-Xn\v Hcp sa{Xm-t¸m-eo¯m Bh-iy-s¸-«-Xn-\m Ah-cpsS ]«-¡m-c-\mb td\n hnem¯n F¶ ]m{Zn ae-¦c CS-h-I-bpsS amÀ Znh-¶m-tkymkp sa{Xm-s\mSpw C³Uy kntem³ tKmh CS-h-I-bpsS amÀ bqen-tbmk sa{Xm-t¸m-eo-¯m-tbmSpw hnhcw Adn-bn-¨-Xn-\mÂ, AhÀ ]m{Xn-bÀ¡okp _mh Xncp-a-\-kn-te¡v At]£ Ab¨v sd\n hnem¯nsb sa{Xm-\mbn hmgn-¡p-¶-Xn\ Iev]\ hcp-¯p-Ibpw, At±lw sImfw-_n F¯n Xma-kn-bv¡p-Ibpw sN¿p-t¼mÄ amÀ A¯-m\m-tkymkv sa{Xm-t¸meo¯mbpw amÀ {KotKm-dn-tbmkp sa{Xm-t¸m-eo-¯mbpw amÀ bqen-tbmk AÂhm-dok sa{Xm-t¸m-eo-¯mbpwIqsS tIm«b¯ kn½-\m-cn-bn \n¶pw {InkvXm_vZw 1892 sImÃw 1067 CShw 3 \p Rmb-dmgvN cm{Xn 12 aWnbv¡ bm{X ]pd-s¸-«p. …14 \p kzÀKm-tcm-l-W-s¸-cp-¶m-fm-bn-cp-¶p. sd\n hnem¯n ]m{Zn¡ {KosKm-dn-tbmk sa{Xm-t¸m-eo¯m IpÀ_m\ sNmÃn d¼Xzw sImSp-¯p. …

… 17 \p AÂhmdok sa{Xm-¨³ IpÀ_m-\-¡mbn Hcp-§p-Ibpw, tijw Xncp-ta-\n-Ifpw IqsSbpÅ-hcpw {]mÀ°\ Ign-ª-tijw kpdn-bm\n acymZ{]Im-c-apÅ {Ia-§Ä Ign-¡bpw ]m{Xn-bÀ¡ok _mhm-bpsS Iev]\ hmbn-¡bpw aäpw sNbvXv, sd\n hnem-¯n¡v aq¶p t]cpw IqSn ssIh¨ XosamYsbmsk¶ Øm\-t¸À sImSp-¯p Atam-t-em-Knb hmbn¨v H¸p-h¨ hm§n-¨p. …

tJZ-]q-Àhw ]d-b-s«, A{]Xo-£n-X-ambn Ic-K-X-amb Cu kphÀ®m-h-kcw hn\n-tbm-Kn-bv¡p-hm³ ae-¦-c-k-`bv¡p Ign-ªnÃ. {_Ò-hmÀ Hgn-sI-bpÅ e¯o³ anj³ apgp-h\pw ae-¦-c-k-`bv¡v \jvS-s¸-«p. CXn\p tdma³ It¯m-en-¡m k`-bpsS s{]m¸-Km-´m-bpsS Imcy-£-a-Xsb am{Xw Ipäw ]d-ªn«p Imcy-an-Ã. ]pent¡m-«n amÀ Zoh-¶m-tkymkv A©m-a\pw, ]. ]cp-ae Xncp-ta-\n¡pw, ]. h«-tÈ-cn amÀ Zoh-¶m-tkymkv Bdm-a-\pw, ]. KohÀKokv ZznXo-b³ _mhmbv¡pw D­m-bn-cp¶ bmYmÀ°y-t_m-[hpw hnim-e-a-\-kvI-Xbpw aäpÅhÀ¡v CÃm-sX-t]mbn F¶-XmWv Cu timj-W-¯n\p {][m\ Imc-Ww F¶v AwKo-I-cnt¨ Xocp. ae-¦c k`-bpsSXs¶ \mSmÀ þ lnµn anj-\pI-tfbpw, hÀ¯-am-\-Ime Kth-j-IÀ Is­-¯nb AÂhm-dnkv amÀ bqen-sbmkv anjsâ _m¡n-]-{X-§-tfbpw Ah-cpsS kzXzs¯ AwKo-I-cn-¨p-sIm­v DÄs¡m-Åm³ Im«p¶ hnap-JX C¶pw \ne-\n¡p¶ Cu k¦p-Nn-X-Xz-¯nsâ sXfn-hm-Wv.

Atâm-Wntbm {^m³knkvtIm tkhyÀ AÂhmdokv amÀ bqen-tbmkv sa{Xm-t¸m-eo¯m 1923 sk]väw-_À 23-þ\p tKmh-bnÂsh¨p ImewsNbvXp. ]oUn-¸n-¡-s¸-Sp-Ibpw XShn-em-¡-s¸-Sp-Ibpw A]-am-\n-¡-s¸-Sp-I-bpw sNbvXn«pw \nµ-bnepw Zmcn-{Zy-¯nepw Imew Ign-t¡­n h¶n-«pw, B alm-ßmhv Xsâ hnizmktam kztZim-`n-am-\tam ssIsh-Sn-bm³ Xbm-dm-bn-Ã. tdma³ It¯m-en-¡m sshZo-I-cnÂ\n¶pw A´yIq-Zm-itbm ih-kw-kvIm-ctam kzoI-cn-¡m³ hnk½-Xn-¨p-sIm­v B auZymt\m þ ]oUn-X³þ Cl-tem-l-hmkw shSn-ªp. tKmh-bnse ap³kn-¸Â skan-t¯-cn-bn At±ls¯ P\w I_-d-S-¡n. X¨n am¯p-¯-c-Is\ ap³\nÀ¯n tdma³ It¯m-en-¡À \cIn-¸n¨ henb amÀ Znh-¶m-tkymtkm, aÀ±-\-ta-täm-Snb ]. HutK³ {]Y-a³ _mhmtbm t]mepw AÂhmdokv amÀ bqen-tbmkv sa{Xm-t¸m-eo¯mtbt¸mse ]oUn-¸n-¡-s¸-«n-öv \nkw-ibw ]d-bmw.

ae-¦-c-k-`-bpsS e¯o³ anj-sâbpw AÂhmdokv amÀ bqen-tbmkv sa{Xm-t¸m-eo¯mbpsS taev]« Øm\m-tcm-l-W-¯nsâbpw 125-þmw hmÀjnIw Bc-h-§-fn-ÃmsX IS¶pt]mIp-t¼mÄ k` sNt¿­ H¶p-­v. Xsâ ssZh-¯n\pw cmPy-¯n\pw hnizm-k-¯n-\p-ambn PohnXw _en-bÀ¸n¨ B ]pWym-ßm-hns\ ]cn-ip-²-\mbn {]Jym-]n-¡p-I. Ht¶-Im \q-äm-­nse IrXLv-\-X-bv¡pÅ GI ]cn-lm-c-am-W-Xv. AtXm-sSm¸w kmkv¡m-cnI k¦p-Nn-XXzw Ah-km-\n-¸n-¡p-I. \h\{kmWn-IfpsS kzXzw \ne-\nÀ¯m³ AhÀ¡v Ah-Im-i-ap-­¶v AwKoI-cn-¡pI. Ahsc Xpd¶ a\-tkmsS kXy-hn-izm-k-¯n-tebv¡v kzoI-cn-¡p-I. tImSn-IÄ apS¡p¶ aµn-c-t¯-¡mÄ AÂhmdokv amÀ bqen-tbmkv sa{Xm-t¸m-eo-¯mbv¡v DNn-X-amb kvamcIw AXm-bn-cn-¡pw.

Click For More Articles By:

Readers are welcome to leave their thoughts and reflections below by posting a comment on this topic.
(No Ratings Yet)
Loading...

Email This Post Email This Post

Disclaimer: Indian Orthodox Herald does not moderate or edit the comments posted in this column. All opinions are solely of the writers and IOH holds no responsibility what so ever for the views written here below.

4 Responses for
“BÀ¡pw th­m¯ Hcp itXm-¯c Pq_nen”

  1. ഈ പരിശുദ്ധനെ ഓർക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത്,അദ്ദേഹം അന്ത്യോക്ക്യായിൽ പോയില്ല മെത്രാൻ ആകാൻ ,ഇന്നത്തെ പോലെ. ഒരു മെത്രാപോലിത്ത (പരുമല തിരുമേനി )ക്ക് മറ്റൊരു മെത്രാപോലിത്തായെ വാഴിക്കാമായിരുന്നു, പണ്ടൊക്കെ മലങ്കരയിൽ മെത്രാൻ വാഴ്ച നടന്നിരുന്നത് പോലെ.പിന്നെ അന്ത്യോക്ക്യൻ വേഷം അത്ര പ്രചരിച്ചിരുന്നില്ല(കറുത്ത മുടി തൊപ്പിക്കു പകരം വെട്ടു തൊപ്പിയാണ്‌ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്‌.

  2. അഭിവന്ദ്യ ആൽവാറിസ് തിരുമേനിയെ വിശുദ്ധൻ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് യഥാര്ത്യമാനെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്നേ പരിശുദ്ധൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞു .അദ്ധേഹത്തിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്‌ ദൈവനുഗ്രഹമെങ്കിൽ ഇത്തവണ സെപ്തംബറിൽ നടക്കുന്ന പെരുനാളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തീർഥാടക സംഘങ്ങൾ ഇത്തവണ വളരെയധികം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു .സെപ്റ്റംബർ 23 നു പെരുനാൾ തുടങ്ങുകയായി.വികാരി ഫാദർ ബ്ലെസ്സണ്‍ നല്ല സപ്പോര്ടന് നല്കുന്നത് .

  3. എന്റെ മുന് കുറിപ്പിന്റെ അവസാന ഭാഗം “1980- കളിൽ, പ. മാത്യുസു പ്രഥമൻ കാതോലിക്ക ബാബയുടെ കാലത്ത്” എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കാൻ അപേക്ഷ!

  4. 125 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുൻപ് കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരിയിൽ വച്ച് പ. പരുമല തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്തത്തിൽ മലങ്കര സഭയുടെ ഗോവാ , സിലോണ്‍ എന്നീ ഇടവകല്ക്കായി മെത്രാൻ പട്ടം കേട്ടടപ്പെടുകയ്യും , പിന്നീടു ഏതാണ്ട് 91 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം, സഭ പരമായ അന്ത്യ കൂദാശകൾ നല്കുവാൻ ആരുമാരുമില്ലാതെ, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഗോവായിലെ മുനിസിപൽ സെമിത്തേരിയിൽ പൊതുജനം അടക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യപ്പെട്ട അഫി. അൽവാരിസ് മാര് യൂലിയോസ് മേത്രപോലിതായെകുറിച്ച് മലങ്കര ഓർത്തഡോൿസ്‌ സഭാ മക്കൾക്ക്‌ വളരെയൊന്നും അറിഞ്ഞു കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെല്ലും അതിശയോക്തിയില്ല! എന്നാൽ, അഫി. പിതാവിനെക്കുറിച്ചു മലങ്കര സഭ മക്കൾക്ക്‌ കൂടുതൽ വെളിച്ചം പകര്ന്നു നല്കിയ ഡോ. കുര്യൻ തോമസിനെ ഹാര്ധവമായി
    അഫിനന്നിക്കുന്നു!

    താൻ ജനിച്ചു വളര്ന്ന റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയെ ഉപേക്ഷിച്ചു മലങ്കര സഭയെ ആശ്ലേഷിച്ച, ഇന്തിയിലും സിലോണ്‍ എന്നീ രാജങ്ങളിലുമായി രോഗികളുടെയും, പാവപ്പെട്ടവരുടെയു ഇടയില ആജീവനാന്തം പ്രവര്ത്തിച്ച ഈ വന്ദ്യ പിതാവിനോട് മലങ്കര സഭ പിന്കാലത്ത് നന്നികെടാണ് കാണിച്ചത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല!. ഒരു പക്ഷെ, 1910 മുതൽ 1958 വരെ മലങ്കര സഭയിൽ നടമാടിയ മലങ്കര സഭാ തര്ക്കത്തെയും, കേസുകലെയും പ്രതി, അദ്ധേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ, മറ്റു സഭാ കാര്യങ്ങളിലോ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പിന്നീട് മാറി മാറി വന്ന മലങ്കര മെത്രാപോളിലിതാ മാർക്ക് സമയം ഇല്ലാതെയായി എന്നതായിരിക്കാം സത്യം!

    എന്നാൽ 1980 കളിൽ, പ. മാത്യൂസ്‌ ദൃതിയാൻ കാതോലിക്ക ബാബയുടെ കാലത്ത് , അദ്ദേഹം ഗോവായിലെ മുനിസിപൽ സെമിത്തേരിയിലെ അഫി. പിതാവിന്റെ പഴയ കബറിടം സന്നര്ഷിക്കയും , മാര് യൂലിയോസ് പിതാവിന്റെ ശാരീരിക അവശിഷ്ടം അവിടെ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത്‌ ഒരു പെടകത്തിലാക്കി , പനാജിയിലുള്ള ഓർത്തഡോൿസ്‌ ദേവാലയത്തിൽ പുതിയ കബറിടം പണിയിപ്പിച്ചു അവിടെ സ്ഥാപിക്കയും ചെയ്തു. ഈ വര്ഷവും അദ്ധേഹത്തിന്റെ ഓര്മപെരുനാൾ കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരിയിലും, പ. ബാബാ തിരുമേനിയുടെ നേത്രുതത്തിൽ പനാജിയിലും മലങ്കര സഭ നടത്തി എന്നത് ചരിധാര്ത്യ ജനകമാണ്! പക്ഷെ അത് കൊണ്ടായില്ല, അദ്ധേഹത്തിന്റെ ഓര്മ എക്കാലവും നിലനിരുതുവാൻ ഉചിതമായ ഒരു സ്മാരകം ഗോവയിൽ സ്ഥാപിക്കയും, പ. പാമ്പാടി തിരുമേനിയോടൊപ്പം, അധെഹതെയും മലങ്കര സഭയിലെ വിശുദ്ധനായി പ്രക്യാപിക്കയും വേണം !

Leave a Reply

Advertisement CLICK HERE

Malayalam Edition

Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.