`mc-X-¯nsâ kln-jvéX temI-¯nëamXrI þHê ]n.kn.AeIvkm­À A`napJw

Written By: on Aug 12th, 2011 and filed under വീക്ഷണം.

amthen-¡-c-bpw a\o-jn-Ifpw F¶ {KÙ-]-c-¼-c-bn ]n.-kn.-A-e-Ivkm-­-dp-ambn _Ô-s¸« hn-jbw Ah-X-cn-¸n-ç-¶-Xnsâ `mK-ambn tUm.-]n.-kn.-A-e-Ivkm-­-dp-ambn 2007 s^{_p-hcn 2\v \S-¯nb sldmÄUv C³Uym dknUâv FUnäÀ tPmÀPv Xg-¡c \S¯nb A`n-ap-J-¯n \nìw (a-e-¦c HmÀ¯-tUmIvkv k`-bpsS am¡mw-æ¶v I¬h³j-\n ]s¦-Sp-ç-hm-s\-¯n-b-Xm-bn-êì tUm.-]n.-kn.-A-eIvkm-­À)

A§-bpsS Nne {]kw-K-§Ä tIÄ¡p-hm³ Ign-ªn-«p-­v. Ahn-sS-sbÃmw BhÀ¯n-¨p-]-d-bp¶ Hcp Imcy-ap-­v. `mc-X-¯nsâ kln-jvWp-Xbpw sslµ-h- k-ap-Zm-b-¯nsâ HuZm-cy-X-bpw Ipdn¨v?

Cu Nn´ ASp-¯-Im-e-¯mbn F¶n-ep-­m-b-X-Ã. Ct¸mÄ AXn\v Ipd-¨p-IqSn Xo{hX ssIh-¶p-sh-¶p-am-{Xw. {]_-e-amb {InkvXy³ k-ap-Zm-b-¯nse AwK-§-fm-bn-cp-¶p Fsâ amXm-]n-Xm-¡Ä. Bcm-[-\-bnepw hnizm-k-¯nepw
HmÀ¯-tUm-Ivknsb AhÀ apdp-sI-¸n-Sn-¨n-cp-¶p. AtX-k-abw aäp-Å-h-tcmSp kulr-Z-]-c-ambn s]cp-amdpIbpw sNbvXn-cp-¶p. am-th-en-¡c F¶ {]tZ-i-¯nsâ am{Xw Hcp {]tXy-I-X-bm-bn-cp-¶nà CXv. tIc-f -k-aqlw A§-s\-X-s¶-bm-bn-cp-¶p. PmXnbpw aX-hp-sams¡ AXnsâ FÃm AÀ°-¯nepw \ne-\n¡p-t¼mgpw AXn-\-¸p-d-apÅ Hcp hnime ho£Ww ChnsS \ne-\n-¶n-cp-¶p. ]e-t¸mgpw \mw AXv hnkva-cn-¡p-¶p.

Aev]w IqSn H¶p hni-Zo-I-cn-¡ptam?

XoÀ¨-bm-bpw. ]pXnb Xe-apd AXp IqSp-X Adn-tb-­-Xp-­v. ChnsS {InkvXp-a-Xhpw CÉm-wa-Xhpw hym]n-¡p-hm³ CS-bm-bXv Chn-sS-bpÅ cmPm-¡-·m-cp-sSbpw `q DS-a-I-fp-sSbpw kln-jvWp-X-tbm-Sp-Iq-Sn-bpÅ kao-]-\-¯mem-bn-cp-¶p. {]-[m-\-s¸« tZhm-e-b-§-fpsS Ncn{Xw ]cn-tim-[n-¨m CXp hyà-am-Ipw. Chn-sS-bp-Å-hÀ X-s¶-bmWv
{InkvXp-a-X-¯n-te¡pw CXc aX-¯n-te¡pw ]cn-hÀ¯\w sN¿-s¸-«-Xv. Chn-sS-bp-Å-hÀ¡v B PohnX coXn-tbmSv Bcm-[-\m-a-t\m-`m-h-am-Wp-­m-bn-cp-¶-Xv. aäp cmPy-§-fn aX-§Ä Bbp-[-§ÄsImt­m A[n-Imcw sImt­m {]N-cn-¨-t¸mÄ ChnsS kw`-hn-¨Xv BZ-chnsâ coXn-bn-em-bn-cp-¶p. a-säm-cn-S¯pw C{Xam{Xw aX-k-ln-jvWp-X-bp-Å-hsc ImWp-hm³ Ign-bp-am-bn-cp-¶n-Ã. ]g-b Im-e-s¯ms¡ PmXobX \S-¸nepw hkv{X-[m-c-W -co-Xn-bn-ep-am-bn-cp-¶p. C¶Xn\v henb amäw kw`-hn-¨n-cn-¡p-¶p. AXp \mw hnkva-cn-¨p-Iq-Sm.

A§v [mcmfw ]Z-hn-IÄ hln-¨n-«p-­v. Ah-sb-¡p-dn¨v?

C´y³ kÀ¡m-cnsâ hmWnPy a-{´m-e-b-¯n sk{I-«dn Xe-¯n {]hÀ¯n-¨p. bp.-F³. CâÀ\m-j-\ t{SUv skâÀ Akn-kväâv sk{I-«-dnbpw FIvkn-Iyq-«ohv Ub-d-IvS-dp-am-bn-cp-¶p. Cµn-cm-Km-Ôn-bpsSbpw cmPohv Km-Ôn-bp-sSbpw {]n³kn-¸Â sk{I-«-dn-bm-bn-cp-¶p. e­-\nse sslI½o-j-\-dmbpw Xangv\m«n-sebpw alm-cm-jv{S-bn-sebpw KhÀW-dm-bn-cp-¶p. cmPy-k`mwKhpam-bn-cp-¶p.

A§-bpsS Pohn-X-¯nse Ahn-kva-c-Wo-b-amb Ime-L«w F¶p-]-d-bp-¶Xv?

Cµn-cm-Km-Ôn-bpsS {]n³kn-¸Â sk{I-«-dn-bm-bn-cp¶ Ime-L-«-am-bn-cp-¶p-sh¶v \nkw-ibw ]d-bmw.

AXn-s\-¡p-dn¨v Aev]w hnh-cWw?

ssa Ctbgvkv hn¯v Cµn-cm-KmÔn F¶ IrXn-bn AXv Rm³ `wKn-bm-bn«v ]d-ªn-«p-­v.

A§v kaÀ°-\mb Hcp hnZymÀ°nbpw {]K-Û-\mb Hcp {]`m-j-I-\p-am-bn-cp-¶p-h-tÃm. CXn\p ]n¶nse hgn-sbm-cp¡w F´m-bn-cp-¶p?

Fsâ ]nXmhv tP¡_v sNdn-bm³. At±-l-¯nsâ aq¯-k-tlm-Z-c-\mWv ]Sn-ªmtd Xe-bv¡Â tP¡_v Ipcy³.A¡m-es¯ A-dn-b-s¸-Sp¶ Hcp henb ]{Xm-[n-]cpw {]kw-K-I-\p-am-bn-cp-¶p At±lw. hen-b-¸¨m F¶mWv Rm³ At±-ls¯ hnfn-¨n-cp-¶-Xv. hen-b-¸-¨mbpw Fsâ A¸-¨\pw X½n A©p-h-b-Ênsâ hyXym-kta D­m-bn-cp-¶p-Åp-sh-¦nepw ]nXr Xpey-\m-bn-«mWv A¸-¨³ hen-b-¸-¨msb Icp-Xn-bn-cp-¶-Xv. At±-l-¯nsâ {]kwKw Fs¶ BIÀjn-¨n-cp-¶p. AXp-t]mse {]kw-Kn-¡p-hm³ Ign-ªn-cp-¶p-sh-¦n F¶v B{K-ln-¨n-cp-¶p. Fsâ
Ign-hp-Isf hen-b-¸¨m Is­¯n t{]mÕm-ln-¸n¨n-cp-¶p. At±-l-¯nsâ A¼Xmw A\p-kva-cWw amth-en-¡-c-bn \S-¶-t¸mÄ F\n¡v ]s¦-Sp-¡p-hm³ Ign-ªn-cp-¶n-Ã. A¶v Rm³ t_mws_-bn KhÀ®-dmbncp¶p. HutZym-Kn-I-ambn amdn-\n¡m³ Ign-bm¯ kml-N-cy-am-bn-cp-¶p A¶v. Nne-t¸m-sgms¡ AtXmÀ¯p Rm³ {]bm-k-s¸-«n-«p-­v.

tIm¬{Kkv `c-W-Iq-S-¯nsâ {][m\ hyàn-bm-bn-cp¶ A§sb c­m-aXpw KhÀ®m-dm-¡p-hm³ t_mws_-bnse _n.-sP]nþin-h-tk-\m t\Xm-¡Ä Xocp-am-\n-¨-Xn\p ]n¶nÂ?

Rm³ tIm¬{Kkv `c-W-Iq-S-¯nsâ `mK-am-bn-cp¶p. bp.F-¶n hÀ¡p sN¿p-t¼mÄ Fsâ {]hÀ¯-\-§sf a\-Ên-em-¡n-b-Xnsâ ]Ým-¯-e-¯n-emWv {ioaXn Cµn-cm-KmÔn Fs¶ Ah-cpsS Hm^o-kn-te¡v £Wn-¨-Xv. Gsä-Sp-¡p¶ tPmen `wKn-bmbn \nÀÆ-ln-¡p-hm³ Rm³ Ft¸mgpw {i²n-¨n-cp-¶p. Fsâ IrXy-\nÀÆ-l-W-¯nÂ
]mÀ«n¡pw hyàn-Xm-ev]-cy-¯n\pw Hcp {]k-àn-bp-an-Ãm-bn-cp-¶p. \njv]-£-amb \ne-]mSv kzoI-cn-¡p-hm³ Rm³ Ft¸mgpw {i²n-¨n-cp-¶p.

\SvhÀknw-Knsâ \pW-{]-N-c-W-¯n s]«p-t]mb tkmWn-bm-Km-Ôn-bpsS AXr-]vXn-bmtWm cmjv{S-]Xn Øm\-t¯-¡pÅ cmP-]m-Xbv¡v XSÊambXv?

-{Xq Z tImdntUmgvkv Hm^v ]ÆÀ F¶ Bß-I-Y-bn AsXms¡ Rm³ Xpd¶p Fgp-Xn-bn-«p-­v. AXp-sIm­v asämcp hn-i-Zo-I-cWw Bh-iy-ap-s­¶p tXm¶p-¶n-Ã. AXnsâ ae-bmf ]cn-`m-j-bmb A[n-Im-c-¯nsâ CS-\m-gn-I-fn-eqsS hmbn¨p F¶-Xp-sIm­mWv C§-s\-sbmcp tNmZyw tNmZn-¨Xv?

A¯-c-¯n-epÅ ]e tNmZy-§Ä¡pw D¯cw AXn- th­p-thm-fap-­-tÃm.

ae-¦-c-k-`-bpsS hn`-P-\-¯nsâ km£n-bm-W-§v. tbmPn-¨p-t]m-Im-sa¦n AXn-s\-¡p-dn¨v Btem-Nn-¡Wsa¶v BZy-sams¡ A§v ]d-ªn-cp-¶p. F¶m Ct¸mÄ B \ne-]m-Snepw amäw I­p-Xp-S-§n-bn-cn-¡p-¶p?

Chn-sS- \ne-hn-epÅ k` ]ucm-Wn-I-am-Wv. hntZ-i-¯p– \n¶pw h¶ sa{Xm-t¸m–eo-¯m-amÀ¡v henb {]m[m\yw \mw sImSp-¯p. AXnsâ Xnà-^-e-amWv \mw t\cn-«p-sIm-­n-cn-¡p-¶-Xv. ASp¯ Ime¯v \S-¯n-bn-«pÅ {]kw-K-§-fn CsXms¡ Rm³ ASn-h-c-bn«p ]d-ªn-«p-­v. ]e Imcy-§-fnepw \mw [oc-amb \ne-]mSv kzoI-cn-¡p-¶n-Ãm-sb-¶-XmWv \ap¡p kw`-hn-¨n-«pÅ ]cm-P-bw. AXn\v \mw aäp-Å-hsc ]gn -]-d-ªn«p Imcy-an-Ã.

k`-bp-ambn _Ô-s¸-«n-«pÅ {][m\ tIkp-IÄ As§m¶v hne-bn-cp-¯n-bmÂ?

{][m-\-ambpw \mep tIkp-I-fmWv k` \S-¯n-bn-«p-Å-Xv. k`-bpsS kzmX-{´y-¯n\pw kzbw-ioÀj-I-Xz-¯n-\pw -th-­n-bm-bn-cp¶p H¶m-as¯ tIkv. 1912se ImtXm-en-t¡äv Øm]-\-hp-am-bn-«p-Å-Xm-bn-cp¶p c­m-as¯ tIkv.
1934se `c-W-L-S\ AwKo-I-cn-¨p-In-t«-­p-¶-Xn-\p-th-­n-bm-bn-cp¶p aq¶m-as¯ tIkv. ae-¦c sa{Xm-t¸m-eo-¯m-bpsS Øm\w AwKo-I-cn-¨p-In-t«-­p-¶-Xn-\p-th-­n-bm-bn-cp¶p \mem-as¯ tIkv. CsXÃmw \mw ]men-¨p-t]m¶ \½psS hnizm-k-¯n-\p-th-­n-bp-Å-Xm-bn-cp-¶p-sh¶v {]tXyIw {i²n-t¡-­-Xm-Wv. Nne XXz-§Ä apdpsI
]nSn-¡p-¶-Xn-\p-th-­n-bm-bn-cp-¶p. AÃmsX Nne ]Ån-IÄ ]nSn-s¨-Sp-¡p-¶-Xn-\p-th-­n-bm-bn-cp-¶nÃ.

kpdn-bm\n k` F¶ t]cv amä-W-sa¶v A§v Bh-iy-s¸-Sp-¶-Xn-\p-]n-¶n-epÅ t{]cW?

Cu t]cn \mw sXän-²-cn-¡-s¸-Sp-¶p. kndn-bbn \n¶pw h¶-h-cmWv Fs¶mcp tXm¶Â CXp-­m-¡n-bn-«p-­v. Bcm-[-\-bn B `mj-bmWv \mw IqSp-X-em-bn«v D]-tbm-Kn-¨n-«p-Å-Xv. B ]Z-{]-tbmKw \½psS sFUân-änsb
_m[n-¡p-¶-Xp-Iq-Sn-bm-Wv. Cu k` C´y³ HmÀ¯-tUmIvkv k`-bmbn Adn-b-s¸-S-Ww. AXmWv Fsâ B{K-lw. AXn-\p-th-­-Xmb `c-W-L-S-\m-amäw D­m-Ip-sa-¶p-X-s¶-bmWv Fsâ hnizm-k-hpw. CsXmcp tZinb k`-bm-Wv.
ImtXm-en¡ F¶ Øm\-\m-a-¯n\p ]Icw t]{Sn-bmÀ¡v Hm^v C´y³ HmÀ¯-tUmIvkv NÀ¨v Bâv ImtXm-en-t¡mkv Hm^v Z CuÌv F¶m-¡-Ww. `mhn-X-e-ap-d-tbm-SpÅ A§-bpsS Blzm\w \mw \½psS kwkvIm-cs¯ Xncn-¨-dn-b-Ww. AXn-s\-¡p-dn¨v IqSpX ]T\w \S-¯p-hm³ X¿m-dm-I-Ww. C´y³ P\m-[n-]Xyw temI-¯n\v amXr-I-bm-Wv. AXv A`w-Kpcw ]men-¡-s¸-S-Ww. Chn-Sps¯ aX-k-ln-jvWpX {]iw-k-\o-b-am-Wv. AXv ]cn]men-¡-s¸-S-Ww.

Click For More Articles By:

Readers are welcome to leave their thoughts and reflections below by posting a comment on this topic.
(No Ratings Yet)
Loading...

Email This Post Email This Post

Disclaimer: Indian Orthodox Herald does not moderate or edit the comments posted in this column. All opinions are solely of the writers and IOH holds no responsibility what so ever for the views written here below.

8 Responses for
“`mc-X-¯nsâ kln-jvéX temI-¯nëamXrI þHê ]n.kn.AeIvkm­À A`napJw”

 1. Rinu says:

  PC Alexander സര്‍ പ്രസിഡന്റ്‌ ആകരുതെന്ന് puthenkurishukarum ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ pinnampurangalil ഒരുപാടു നാറിയ കഥകള്‍ ഉണ്ട്.
  പശു ചത്ത്‌ മോരിലെ പുളിയും മാറി ….

  PC അലക്സാണ്ടര്‍ sir ന്റെ മരണം നഷ്ട്ടമുണ്ടാക്കിയത് മലങ്കര sabhaikkanu അതില്‍ സഭ vedhanikkunnumund

 2. Reni Daniel says:

  എ കെ ആന്റണി-യെ വീണ്ടും കോണ്‍ഗ്രസ്‌ ഇല എത്താന്‍ സഹായിച്ചത് Dr പി സി അലക്സാണ്ടര്‍ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യന്‍ പ്രസിഡന്റ്‌ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ഥാനര്ധി ആയി ആഗ്രഹിച്ചപ്പോള്‍ അതിനു എതിരായി സോണിയ-യെ ഉപദേശിച്ചത് എ ക ആന്റണി-ആയിരുന്നു എന്ന് വായിച്ചതോര്‍ക്കുന്നു. ഈയിടെ അദ്ദേഹം മരിച്ച്ചപോള്‍ ഒരു അനുശോചനം പോലും പറയാതിരുന്നതും ആന്റണി ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തനി നിറം.

 3. മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭയുടെ ഭരണഘടനാ 1934 യില്‍ പാസ്സാക്കിയതാണ്. യക്കൊബയക്കാരും ആയുള്ള കേസില്‍, 1995 ലെ ബഹു. സുപ്രിം കോടതി നിര്‍ദേശം അനുസരിച്ച് ചില ഭേദഗതികള്‍ വരുതിയിട്ടുണ്ട്‌ എന്ന് അല്ലാതെ, കാലാനുസൃതമായ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഇപ്പോഴുള്ള ഭരണഘടനക്ക്, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു യാതൊരു പ്രബല്യവുമില്ല!

  ഇപ്പോഴും കേസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട്, സഭ ഭരണഘടനയില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. 1934 കാലയളവില്‍ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണഘടനാ പാസാക്കിയ സമയത്തും, പാത്രിയര്കീസു പക്ഷവുമായി കേസുകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കേസുകള്‍ അവസാനിച്ച 1958 – യില്‍ ബഹു. സുപ്രിം കോടതി, 1934 യില്‍ പാസ്സാക്കിയ സഭ ഭരണഘടനാ ശരി വക്കുകയും, അന്ഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു!
  മലങ്കര സഭ ഒരു കാലത്തും കേസുകളില്‍ നിന്നും വിമുക്തമല്ല എന്നതാണ് സത്യം. കഴിഞ്ഞ 100 വര്‍ഷങ്ങളായി അത് തുടരുന്നു, ഇനിയും തുടരും! നമുക്ക് ഇന്ന് വേണ്ടത് ഇച്ച്ഹശക്തിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു !

 4. Vaidyan says:

  മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭയെ ആത്മാര്‍ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ആജീവനാന്തം സഭയോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്ത മഹത് വ്യക്തി . ഡോക്ടര്‍ പി സി അലക്സാണ്ടര്‍ സാറിനു ആദരാഞ്ജലികള്‍

 5. Reni Daniel says:

  Dr P C Alexaner ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇപ്പോള്‍ കേസുകള്‍ തുടരുമ്പോള്‍ നടക്കില്ല. സഭക്ക് നല്ല ദര്‍ശനം ആവശ്യമാണ്. ദൈവം അനുവദിക്കുമ്പോള്‍ അത് നടന്നു കൊല്ലും

 6. Reni Daniel says:

  തരത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തുക കേസുകള്‍ തുടരുമ്പോള്‍ നടക്കില്ല. സഭക്ക് നല്ല ദര്‍ശനങ്ങള്‍ ആവശ്യം ആണ്. ദൈവം അനുവടികുമ്പോള്‍ അത് നടന്നു കൊള്ളും

  ഇപ്പോള്‍ ഭാരതം കൂടുതല്‍ ദേശീയ ബോധം കൈവരിക്കുന്നു. ആ concept -ന്റെ സുപ്രധാനമായ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസി ഭാരതീയരും. അവര്‍ സഭയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകം ആണ്. അവരെ തട്ടിയെടുക്കാന്‍ അത്യോക്യ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ തെറ്റാണ്. അവര്‍ ഭാരതീയര്‍ ആണ്. ആയ identity മാനിക്കാന്‍ അന്ത്യോക്യ തയ്യാറാവണം. പ്രവാസി ഭാരതീയരെ കൂടി ഉള്‍കൊള്ളുന്ന സഭ ഭരണഘടന ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്.
  നന്ദി

 7. mathew says:

  ഡോക്ടര്‍ പീ. സീ അലക്സാണ്ടര്‍ സാറിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ നിവര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സഭക്ക് സാധിക്കട്ടെ !!
  അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാജ്ഞലികള്‍ !!

 8. മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്ടര്‍ പീ. സീ അലക്സാണ്ടര്‍ സാറിന്റെ ദീര്‍ഘ വീക്ഷണം അങ്ങേയറ്റം പ്രസംസനീയമാണ്!

  മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭയുടെ പേര് “ഇന്ത്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ സഭ” എന്നും, സഭ തലവന്റെ പേര് “ഇന്ത്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ പത്രിയര്കീസു” എന്നും സഭ ഭരണഘടനയില്‍ ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് കാല ഘട്ടത്തിന്റെ ആവിശ്യം ആണ്! ! ഇത് സംബധിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ വര്ഷം മുന്‍പ് മദ്രാസ്‌ സൈന്റ്റ്‌ തോമസ്‌ കതീദ്രല്‍ പള്ളിയുടെ നൂറാം വാര്‍ഷീക സമ്മേളനത്തില്‍ ‍ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചത് ഓര്‍ത്തു പോകുന്നു!

  മലങ്കര സഭയുടെ വീര പുത്രന് എന്റെ പ്രണാമം!

Leave a Reply

Advertisement CLICK HERE

Malayalam Edition

Log in / © 2002-2009 BMM Creations Inc. All Rights Reserved.